16.08.2005

PKN ORLEN S.A.-wyniki finansowe spółki

W II kwartale bieżącego roku Grupa Kapitałowa PKN ORLEN (bez Unipetrolu) osiągnęła jeden z najwyższych w historii poziomów zysku netto - 698 mln zł. Wskaźnik zwrotu na zaangażowanym kapitale (ROACE) wyniósł 14,4%, a poziom zysku EBITDA - 921 mln zł. Program redukcji kosztów operacyjnych przyniósł 210 mln zł oszczędności, w porównaniu do 163 mln zł w II kwartale 2004 roku. W wyniku oszacowania ryzyk wynikających m.in. z umów podpisanych przez poprzedni Zarząd z Agrofert i ConocoPhilips, podjęta została decyzja o zawiązaniu rezerw na ryzyko gospodarcze. Zysk netto bez rezerw wyniósłby 1.003 mln zł natomiast poziom zysku EBITDA 1.297 mln zł.

Istotnym czynnikiem otoczenia makroekonomicznego kształtującym warunki gospodarcze w drugim kwartale tego roku były wysokie ceny ropy. Różnica pomiędzy jej notowaniami w II kw. 2005 r. w stosunku do II kw. 2004 r. wyniosła prawie 46%. W tym samym czasie dyferencjał notowań Brent/Ural sięgnął 3,6 USD/b i był wyższy niż w I kw. 2004 r. o 16,1%. Marża rafineryjna w tym okresie wyniosła średnio 5,5 USD/b, co oznacza spadek w stosunku do analogicznego kwartału roku ubiegłego o 7%.

Firma wypracowała zysk netto 698 mln zł, który jest wzrósł o 27% w porównaniu od II kw. 2004 r. Odnotowano widoczną poprawę wyników w każdym segmencie. W wyniku realizowanych działań efektywnościowych oraz korzystnej koniunktury na paliwa i produkty chemiczne zysk operacyjny w segmencie rafineryjnym wzrósł o 38,2% w porównaniu z II kw. 2004 r. Mimo postoju instalacji olefin zanotowano wysoką dynamikę wzrostu wyniku w segmencie petrochemicznym (o 43,4% w porównaniu z II kw. 2004 r.) spowodowaną wysokimi marżami na etylen i propylen. Na wynik segmentu detalicznego: 62 mln zł pozytywnie wpłynął zysk operacyjny spółki ORLEN Deutschland na poziomie 10 mln zł.

Przychody Koncernu w II kwartale bieżącego roku ukształtowały się na poziomie 8 400 mln zł i były wyższe niż w II kw. 2004 r. o 12%. Najbardziej dynamiczny wzrost przychodów o 26% w porównaniu z wynikiem z II kw. 2004 r. zanotowano w segmencie rafineryjnym. W omawianym okresie tempo wzrostu kosztów było niższe od tempa wzrostu przychodów.

W latach 2003-2004 ówczesny Zarząd PKN ORLEN zawarł szereg umów z Agrofert i ConocoPhilips. Zobowiązują one m.in. do dołożenia wszelkich możliwych starań, aby sprzedać na rzecz Agrofert Holding, a.s. oraz ConocoPhilips część aktywów Unipetrol. Umowy z Agrofertem przewidują zbycie tych składników majątku Unipetrolu, które nie były uważane przez ówczesny Zarząd za istotne z punktu widzenia działalności prowadzonej przez PKN ORLEN, a które związane są z artykułami do produkcji rolnej, środkami ochrony roślin i produktami chemicznymi. Umowa z ConocoPhillips przewiduje zbycie przez Unipetrol do 1/3 wszystkich posiadanych przez Unipetrol stacji benzynowych.

Transakcje miały być zawarte po przejęciu kontroli korporacyjnej nad spółką Unipetrol przez PKN ORLEN przy sztywnych cenach sprzedaży ustalonych w przedmiotowych umowach. Obecny Zarząd podkreśla, iż nie doszło do zawarcia żadnej umowy sprzedaży aktywów pomiędzy Unipetrolem, a Agrofertem czy ConocoPhilips.

Nie wykonanie zobowiązań określonych we wspomnianych umowach może narazić PKN ORLEN na sankcje odszkodowawcze. Dodatkowo, szereg informacji dotyczących tych umów objętych jest klauzulami poufności, przewidującymi znaczące sankcje odszkodowawcze za ich naruszenie, dlatego PKN ORLEN nie może ujawnić szczegółowych informacji dotyczących przedmiotowych umów. Obecny Zarząd zlecił niezależnym ekspertom przeprowadzenie analiz wszystkich możliwych konsekwencji realizacji zapisów umów, zawartych przez ówczesne władze Spółki. Stało się to praktycznie możliwe po przejęciu kontroli korporacyjnej nad Unipetrolem. Transakcję zakupu Holdingu Unipetrol objęto kontrolą Biura Kontroli i Bezpieczeństwa PKN ORLEN. Wnioski z kontroli są przekazywane Prokuraturze, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Centralnemu Biuru Śledczemu. Obecny Zarząd przedstawił w lipcu br. Radzie Nadzorczej strategię postępowania zakładającą minimalizację negatywnych skutków realizacji wspomnianych umów dla PKN ORLEN i jego akcjonariuszy. Podjęto wszelkie dostępne działania formalno-prawne w celu możliwie najskuteczniejszej obrony interesów Koncernu PKN ORLEN i jego akcjonariuszy. Wszelkie kroki zaradcze obecnego Zarządu są zgodne z najlepszymi praktykami oraz zasadami transparencji i etyki działania. Koncentrują się na maksymalnym zabezpieczeniu interesów akcjonariuszy PKN ORLEN oraz naszej inwestycji w Czechach - komentuje Igor Chalupec, Prezes Zarządu
PKN ORLEN. Pomimo konieczności zawiązania rezerw obecny Zarząd pozytywnie ocenia obecność na rynku czeskim i szansę osiągnięcia ponadprzeciętnych zwrotów z inwestycji w Unipetrol. Nie ma także żadnego związku pomiędzy umową zawartą z Funduszem Majątku Narodowego Republiki Czeskiej a umowami podpisanymi z ConocoPhilips i Agrofertem.

Koncern prowadzi działania restrukturyzacyjne, których celem jest wzrost efektywności służb wsparcia, decentralizacja zarządzania sprzedażą i centralizacja funkcji zaplecza operacyjnego Firmy. W lipcu br. rozpoczęły funkcjonowanie nowe struktury regionalne w obszarze sprzedaży detalicznej, inwestycji i remontów sieci stacji oraz finansów. Pod koniec lipca br. podpisano porozumienie ze związkami zawodowymi kończące spór zbiorowy.

Od 1 października 2005 spółka Basell ORLEN Polyolefins będzie odpowiedzialna za realizację sprzedaży produktów petrochemicznych przeznaczonych na teren Polski, zaś odpowiedzialność za nadwyżkę lub niezrealizowaną sprzedaż przejmie drugi udziałowiec BOP - spółka Basell. W październiku rozpoczynają również pracę nowe instalacje Polietylenu HDPE i Polipropylenu.

W ostatnich miesiącach uruchomionych zostało szereg procesów zwiększających efektywność Grupy ORLEN. W 2005 roku dokonano dezinwestycji 8 spółek, nastąpiło przejęcie lub połączenie kolejnych 9 spółek, rozpoczęto procesy dezinwestycji 9 podmiotów. Przeprowadzony został także proces przeglądu kadr w Spółkach Grupy przez niezależnych doradców personalnych oraz tzw. assesment center. Na tej podstawie w 14 spółkach dokonano już zmian we władzach, zaś w 17 stanie się to w najbliższym czasie. Ponadto odpowiedzialność segmentową za poszczególne podmioty przypisano odpowiednim pionom PKN ORLEN.

W II kw zaprezentowano nowy program zmniejszenia kosztów OPTIMA. Jego założenia przewidują uzyskanie do roku 2009 minimum 600 mln zł oszczędności w kosztach operacyjnych oraz zmniejszenie nakładów inwestycyjnych o kolejne 600 mln zł. Nadal będzie realizowany dotychczasowy program KPRKO, który do końca roku ma przynieść 800 mln zł redukcji kosztów operacyjnych rocznie. Zrealizowany potencjał po II kw. 2005 r. na poziomie 426 mln zł tworzy 53% realizacji tego celu. Uruchomiono również nowy system zakupów poprzez aukcje internetowe umożliwiające prowadzenie negocjacji za pośrednictwem platformy internetowej.

W II kwartale prowadzono także nowy program motywacyjny dla kadry kierowniczej - "zarządzanie przez cele", wprowadzający transparentny i zobiektywizowany model wynagradzania menedżerów.

Dążąc do uzyskania pozycji regionalnego lidera PKN ORLEN realizuje projekty na arenie międzynarodowej. Zarząd PKN ORLEN złożył ofertę zainteresowania w przetargu na zakup 51 proc. akcji spółki Tupras (4 rafinerie w Turcji o łącznej mocy przerobowej ca. 27,6 mln ton/rok), ogłoszonym przez rząd turecki w I poł. 2005 r. Zakończone zostały prace związane z przeglądem sytuacji finansowej tureckiej grupy rafinerii (due dilligence). Termin składania ostatecznych ofert upływa 2 września 2005.