02.09.2005

PKN ORLEN złożył ofertę na zakup TUPRASU–lidera sektora naftowego w Turcji

PKN ORLEN, wspólnie z tureckim holdingiem Zorlu Group, złożył w dniu dzisiejszym ofertę na zakup 51% akcji spółki Tupras, będących w posiadaniu Tureckiej Agencji Prywatyzacji. W utworzonym Konsorcjum PKN ORLEN oraz Zorlu Group posiadają po 50% udziałów. Poszukiwanie i ocena możliwości wejścia na atrakcyjne rynki w regionie stanowi jeden z trzech filarów strategii PKN ORLEN.

W swojej nowej strategii, przedstawionej w lutym bieżącego roku, PKN ORLEN zakomunikował, iż poszukiwanie i analiza możliwości ekspansji na atrakcyjne rynki regionalne będzie jednym ze sposobów zwiększenia wartości dla akcjonariuszy.

Tupras ze znaczącym potencjałem wzrostu wartości doskonale wpisuje się w strategię PKN ORLEN. W obszarze prowadzonej działalności rafineryjnej Tupras zajmuje pozycję lidera na dużym i dynamicznie rozwijającym się rynku, dostosowującym swoje standardy do poziomu UE. Podobnie jak PKN ORLEN, firma czerpie korzyści z dyferencjału pomiędzy gatunkami ropy nisko- i wysoko zasiarczonej. Turecka spółka stanowi istotne ogniwo w umocnieniu pozycji PKN ORLEN jako regionalnego lidera w obszarze przerobu ropy.

PKN ORLEN rygorystycznie podszedł do uczestnictwa w procesie prywatyzacji Tuprasu
PKN ORLEN dokonał szczegółowej analizy przedsięwzięcia w ramach procesu due diligence przeprowadzonego w Tuprasie. Proces ten obejmował spotkania z Zarządem tureckiej spółki, jak również drobiazgowe analizy danych operacyjnych, finansowych, prawnych oraz zagadnień z obszaru ochrony środowiska. Częścią prowadzonego due diligence były także wizyty w wybranych obiektach produkcyjnych.

Do przedsięwzięcia Koncern zaangażował zespoły najlepszych ekspertów w poszczególnych obszarach. Ponadto określone zostały niezbędne zasoby ludzkie z Polski i Czech, niezbędne do wdrożenia business planu. W rezultacie spotkań z szeroką grupą firm lokalnych ostatecznie za najlepszego partnera uznano Zorlu Group.

Rynek turecki jest niezwykle atrakcyjny
Jednym z kluczowych elementów analizy każdej inwestycji jest ocena rynku, w którego realiach będzie ona realizowana. W takim ujęciu turecki rynek paliwowy należy uznać za bardzo atrakcyjny, łączący w sobie zalety dużego potencjału wzrostu z wielkością samego rynku.

Przypadająca na mieszkańca Turcji ilość samochodów oraz konsumpcja produktów rafineryjnych pozostaje na niskim poziomie, w porównaniu do średniej krajowej w UE, co stwarza ogromne możliwości wzrostu. Lokomotywą napędową będzie trwały rozwój ekonomiczny, dalsza rozbudowa sieci autostrad, jak również zwiększone zapotrzebowanie na olej napędowy w stosunku do benzyn. Ponadto, dostosowywanie jakości paliw do wymogów UE będzie miało pozytywny wpływ na pozycję Tuprasu w regionie.

Tupras - lider branży przerobu ropy w Turcji
Tupras jest liderem sektora naftowego w Turcji, posiadającym dominującą pozycję w zakresie przerobu ropy oraz sprzedaży hurtowej. Zarządzając 4 rafineriami dysponuje 100% krajowych mocy przerobowych. Udział firmy w tureckim rynku hurtowej sprzedaży paliw kształtuje się na poziomie 70%.

Najcenniejszymi aktywami Tuprasu są dwie nadmorskie rafinerie w zachodniej Turcji:

  • Rafineria Izmit nad Morzem Marmara, o mocach przerobowych 11,5 mln ton ropy / rok, usytuowana w regionie o największym zaludnieniu i zużyciu paliwa w kraju.
  • Rafineria Izmir nad Morzem Egejskim, o mocach przerobowych 10 mln ton ropy / rok.

Pozostałe dwie mniejsze rafinerie położone są w głębi kraju:

  • Rafineria Kirikkale w pobliżu Ankary w Anatolii, o mocach przerobowych 5 mln ton ropy / rok;
  • Rafineria Barman, najmniejsza z całej czwórki o mocach przerobowych 1,1 mln ton ropy / rok, usytuowana w pobliżu granicy z Irakiem.

Aktywa Tuprasu obejmują także kompleks petrochemiczny w miejscowości Korfez, jednakże jego udział w całkowitej działalności Tuprasu nie jest znaczący.

W porównaniu z PKN ORLEN, średni współczynnik kompleksowości Nelsona dla rafinerii Tuprasu wynoszący 6.0, jak również 63% wskaźnik uzysku produktów białych pokazują olbrzymi potencjał usprawnień i tworzenia wartości.

Partnerstwo z Zorlu Group istotnie zwiększa atrakcyjność inwestycyjną oferty PKN ORLEN
Zorlu Group jest jednym z największych i najbardziej znaczących holdingów branży przemysłowej, finansowej i technologicznej w Turcji. W jego skład wchodzi ponad 40 firm działających w wielu dziedzinach przemysłu. Grupa zatrudnia 16 000 pracowników. Kontrolę nad Zorlu Group sprawuje rodzina Zorlu.

Dwiema najważniejszymi firmami z Grupy Zorlu są Vestel Electronics, czołowy europejski producent branży eletronicznej oraz Deniz Bank, jedenasty pod względem wielkości bank w Turcji, którego aktywa wyceniane są na ok. 6 mld USD.

W konsorcjum z Zorlu Group, PKN ORLEN widzi szereg korzyści. Zmniejszone zostaje nie tylko zaangażowanie finansowe konieczne do przeprowadzenia transakcji ale Koncern zyskuje również partnerstwo z podmiotem dogłębnie znającym realia tureckie, zdolnym do współzarządzania aktywami branży rafineryjnej. Ponadto Grupa Zorlu, jako zwycięzca poprzedniej prywatyzacji, unieważnionej następnie wyrokiem sądu, posiada szeroką wiedzę na temat Tuprasu.

Podsumowanie
PKN ORLEN oraz Zorlu Group zidentyfikowały szereg obszarów generowania wartości dla akcjonariuszy ze wspólnej transakcji. Ze swojej strony PKN ORLEN zaangażuje doświadczenie oraz najlepsze standardy zarządzania w usprawnienie działalności Tuprasu. Wykorzysta swoją, sięgającą połowy lat 90, wiedzę we wdrażaniu programów inwestycyjnych, mających na celu zwiększenie wskaźników efektywności w rafineriach. Ponadto PKN ORLEN może wesprzeć Tupras w transformacji z podmiotu państwowego na zarządzany przez prywatnych właścicieli. Z kolei, Zorlu Group wniesie istotną wiedzę krajowego rynku oraz doświadczenie w zarządzaniu aktywami przemysłowymi w Turcji.

W związku z trwającą procedurą prywatyzacyjną, PKN ORLEN w chwili obecnej nie udziela żadnych informacji nt. wartości złożonej oferty.

Zgodnie z oficjalną informacją, przekazaną przez turecką Radę Rynku Kapitałowego, przejęcie 51% udziałów w Tuprasie nie niesie obowiązku ogłoszenia publicznego wezwania na pozostałe akcje znajdujące się w obrocie publicznym.

W przyszłości Tupras stanowić może doskonałą platformę do wykorzystania kolejnych potencjalnych możliwości rozwoju w regionie i tworzenia wartości Koncernu.

W świetle powyższych argumentów PKN ORLEN i Zorlu Group tworzą silne konsorcjum, zdolne do generowania wartości z ewentualnego przejęcia Tuprasu dla swoich akcjonariuszy.