12.06.2006

Godło "Teraz Polska" Rafinerii Trzebinia z Grupy ORLEN

Pierwsze na krajowym rynku biopaliwo - olej napędowy o nazwie ON BIO 10 z 20%-ową zawartością biokomponentu FAME, został nagrodzony Godłem Promocyjnym TERAZ POLSKA, w XVI edycji konkursu. Wyróżnienie to od lat jest przyznawane firmom w uznaniu dla ich prestiżu, doświadczenia oraz znakomitej jakości produktów i usług.

Produkt Rafinerii Trzebinia o nazwie handlowej ON BIO10 zyskał bardzo wysokie oceny ekspertów i w dniu dzisiejszym został nagrodzony statuetką przez Kapitułę Godła Promocyjnego TERAZ POLSKA podczas uroczystego Koncertu Galowego wieńczącego XVI edycję Konkursu. "Teraz Polska" to niekomercyjny, konkurs, którego zadaniem jest wyłonienie grupy najlepszych produktów i usług, zarówno tych o ustalonej renomie, jak i tych dotąd mało znanych, które dzięki swoim walorom jakościowym, technologicznym i użytkowym, są lub mogą stać się wzorem dla innych.

Nagrodzony olej napędowy z 20% -owym dodatkiem biokomponentu FAME tj. estrów metylowych kwasów tłuszczowych pochodzenia roślinnego i zawartości siarki do 10 ppm- 10g/t jest innowacyjnym paliwem ekologicznym znanym pod nazwą handlową ON BIO10. Najważniejsze walory użytkowe produktu to wysoka liczba cetanowa, podwyższone własności smarne w porównaniu do tradycyjnego oleju napędowego, niska zawartość siarki, redukcja CO2 emitowanego do atmosfery podczas spalania oraz zmniejszenie ilości cząstek stałych (sadzy).

Wyniki badań pozwalają stwierdzić, że zużycie 1kg estrów FAME (biodiesel) zmniejsza globalny bilans dwutlenku węgla o 3 kg. Tak więc zastosowanie ON BIO z 20% -owym biokomponentem przyczynia się do redukcji ilości CO2 o ponad 0,5 kg.

Paliwo może być wykorzystywane do pojazdów wyposażonych w silniki z zapłonem samoczynnym, m.in. takich jak: autobusy, samochody ciężarowe, maszyny rolnicze i budowlane, łodzie i inne. Wysoką jakość biopaliwa potwierdzają eksperci Instytutu Technologii Nafty oraz Centralnego Laboratorium Naftowego. Według badań CLN produkt spełnia wymagania m.in. odporności na skażenia mikrobiologiczne, a także jest dobrze przygotowany do przeciwdziałania korozji chemicznej. BIO10 sprawdził się również w warunkach zimowych. Użytkownicy bezproblemowo korzystali z biopaliwa w temperaturze poniżej -30º C, podczas gdy inne paliwa nie sprawdzały się w tych warunkach. Wnioski z badań i testów pozwalają stwierdzić, że użytkowanie ON BIO10 pozytywnie wpływa na silniki pojazdów i powodując, że mogą pracować dłużej i wydajniej. Dla kierowców ważny jest fakt, że ON BIO10 jest w pełni mieszalne z konwencjonalnym olejem napędowym, co oznacza, że można naprzemiennie wykonywać tankowanie BIO10 i zwykłego ON. Silnik zasilany biopaliwem nie wymaga żadnych modyfikacji, mimo udziału estrów.

Biopaliwa wytwarzane w Rafinerii Trzebinia odpowiadają surowym wymogom dyrektyw Unii Europejskiej oraz ustawodawstwa polskiego w zakresie poprawy bezpieczeństwa energetycznego, ochrony środowiska i wykorzystania paliw odnawialnych. Godło TERAZ POLSKA dla nowoczesnego i innowacyjnego paliwa ekologicznego ON BIO10 pomoże budować wyśmienitą markę w świadomości konsumentów i partnerów biznesowych.

Olej napędowy BIO10 z 20% udziałem estrów metylowych jest zgodny z:

  • definicją biopaliwa płynnego zawartą w ustawie z dnia 2.10.2003 r. o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych,
  • postanowieniami dyrektywy nr 2003/30/WE Parlamentu i Rady WE z dnia 8.05.2003 r. w sprawie wspierania użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych,
  • normą zakładową RT (Warunki Techniczne WT 09/2005) produkcji oleju napędowego BIO 10 (z 20% zawartością estrów metylowych),
  • projektem rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych (olej napędowy z udziałem estrów metylowych) przesłanym przez Rząd Polski do notyfikacji przez Komisję Europejską w dniu 07 lutego 2006r.,
  • Ustawą z dnia 23.01.2004 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych,
  • Normami Zakładowymi ZN-05/MGiP/CN-15 i ZN-05/MGiP/CN-17, których autorem jest Centralne Laboratorium Naftowe w Warszawie i które są jedynymi aktami normatywnymi (prócz WT istniejących w Rafinerii Trzebinia SA), dotyczącymi biopaliw ciekłych i które stały się bazą do opracowania założeń projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagań dla biopaliw ciekłych,
  • Normą PN EN 590: 2002 dla oleju napędowego stosowanego do napędu silników Diesla, która nie limitowała zawartości estrów metylowych w paliwach ciekłych