22.06.2006

Wiesław Rozłucki kandydatem na niezależnego członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

PKN ORLEN informuje, iż w dniu 21.06.2006 r., otrzymał od ING Nationale-Nederlanden Polska Otwarty Fundusz Emerytalny, pisemny zamiar zgłoszenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na 27.06.2006 r., kandydatury Pana Wiesława Rozłuckiego na niezależnego członka Rady Nadzorczej.

Jak uzasadnia ING Nationalne-Nederlanden: "Pan Wiesław Rozłucki, wieloletni Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, jest niekwestionowanym autorytetem polskiego rynku kapitałowego. Polska giełda jest aktualnie jedną z największych w regionie i liczącym się graczem na rynku europejskim. W dużej mierze te osiągnięcia zawdzięczamy Panu Wiesławowi Rozłuckiemu. Jego doświadczenie zawodowe, zaangażowanie w rozwój polskiego rynku kapitałowego, w tym także aktywny udział w opracowaniu i wdrożeniu polskiego zbioru zasad corporate governance (Dobre Praktyki w Spółkach Publicznych), a także nieustanne dążenie do profesjonalizmu pozwala stwierdzić, że jest to kandydat nie tylko w pełni dający rękojmię należytego wykonywania obowiązków niezależnego członka rady nadzorczej, ale także kandydat mogący przysporzyć wiele wartości dodanej samej spółce PKN ORLEN S.A."

Dalej w swym liście ING Nationale-Nederlanden proponuje: "Zgodnie ze statutem spółki PKN ORLEN S.A., rada nadzorcza może liczyć do dziewięciu osób w tym jeden przedstawiciel Ministra Skarbu Państwa. (.) Obecnie rada liczy sześciu członków, w tym trzech niezależnych, jednocześnie brak jest przedstawiciela Ministra Skarbu Państwa. (.) Wybór przez WZA dodatkowo dwóch członków niezależnych spowodowałby, że spółka przestrzegałaby wszystkie zasady ładu korporacyjnego przyjętego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, w tym naszym zdaniem najbardziej istotną zasadę nr 20 dotyczącą liczby członków niezależnych. (.) Uważamy, że PKN ORLEN S.A. powinien także w tym zakresie wyznaczać standardy na polskim rynku kapitałowym."

Zdaniem ING Nationale-Nederlanden: "Ważnym podkreślenia jest fakt, że PKN ORLEN S.A jest już obecnie spółką międzynarodową, a nie wyłącznie polską. Jest to o tyle ważne, że także przed radą nadzorczą stoją większe wyzwania. Dlatego odpowiedni dobór kompetencji członków rady, ich profesjonalizm i pozytywny wizerunek w skali międzynarodowej stają się tym bardziej istotne. Kierując się powyższymi przesłankami proponujemy kandydata, który naszym zdaniem w pełni spełnia kryteria stawiane profesjonalnym kandydatom na niezależnych członków rad nadzorczych."