13.04.2006

PKN ORLEN złożył Rządowi Litwy ofertę nabycia AB Mažeikiu Nafta

Dzisiaj Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. (“PKN ORLEN”) złożył Rządowi Litwy kompleksową ofertę („Oferta”) nabycia 287.665.941 akcji (40,6621% pakiet akcji) w spółce AB Mažeikiu Nafta (“Spółka” lub „Mažeikiu Nafta”). Ponadto, gdyby Rząd Litewski nabył 379.918.411 akcji (53,7022% pakiet akcji) będący obecnie własnością Yukos International UK B.V. („Yukos”), PKN ORLEN oferuje nabycie tych akcji od Rządu Litewskiego za tę samą cenę za akcję, jak cena oferowana obecnie za 40,6621% pakiet akcji.

Zgodnie z oczekiwaniem Rządu Litwy, Oferta zawiera wszystkie elementy, które Rząd Litwy uznaje za istotne z punktu widzenia wyboru strategicznego akcjonariusza dla Mažeikiu Nafta, w tym atrakcyjną cenę dla Sprzedającego, zabezpieczenie dostaw ropy naftowej do Spółki oraz opis proponowanego sposobu zarządzania nią. PKN ORLEN przedstawił dodatkowo szereg elementów uatrakcyjniających złożoną ofertę, w tym rozważenie możliwości pomostowego sfinansowania nabycia akcji od Yukos, jak i nabycie 53,7022% pakietu akcji za tę samą cenę za akcję, jak cena oferowana obecnie za 40,6621% pakiet akcji.

Oferta posiada wszelkie zgody korporacyjne, w tym zgodę Rady Nadzorczej PKN ORLEN.

Dostawy ropy
W ramach przeprowadzonego przez nas badania Spółki rozmawialiśmy z wybranymi producentami i pośrednikami sprzedaży ropy naftowej w sprawie przyszłych dostaw ropy do Spółki. Uzyskaliśmy pozytywne odpowiedzi od potencjalnych dostawców, w tym od obecnych dostawców PKN ORLEN. Na podstawie powyższych wstępnych zobowiązań jesteśmy przekonani, że zapewnimy dostawy ropy do Spółki oraz że możliwe jest podpisanie umów o dostawę wkrótce po nabyciu większościowego pakietu akcji Spółki. PKN ORLEN stworzył szczegółowy plan działania mający na celu płynne dostawy surowca do Mažeikiu Nafta,.

PKN ORLEN szczegółowo przeanalizował również alternatywne sposoby dostaw ropy naftowej do Mažeikiu Nafta. Analiza obejmuje między innymi całokształt zagadnień logistycznych, jak i kosztowych związanych z dostawami ropy naftowej z różnych kierunków geograficznych. Biorąc pod uwagę powyższe analizy nie widzimy żadnego zagrożenia dla dostarczenia surowca do Mažeikiu Nafta.

Dodatkowo, PKN ORLEN prowadzi działania zmierzające do wejścia w obszar wydobycia ropy naftowej. Mažeikiu Nafta będzie mogła bezpośrednio brać udział wraz z PKN ORLEN w projektach wydobywczych, co wzmocni bezpieczeństwo dostaw surowca do Spółki.

Program inwestycyjny
Podstawą naszych założeń jest znaczące doświadczenie PKN ORLEN pozyskane w ramach realizacji własnego programu inwestycyjnego w rafinerii w Płocku. PKN ORLEN i nasi doradcy techniczni dokonali szczegółowego przeglądu inwestycji proponowanych przez zarząd Mažeikiu Nafta. Zamiary PKN ORLEN dotyczące Spółki obejmują realizację inwestycji w zakładzie Spółki w kwocie około 1 miliarda USD.
Proponowane inwestycje obejmują m.in.:
1. Projekty związane z produkcją czystych paliw oraz wdrożeniem norm ekologicznych,
2. Modernizację instalacji przerabiającej ciężkie frakcje ropy naftowej (destylacja rzutowa próżniowa (visbreaker vacuum flash), rozbudowę VGO hydrotreater/FCC i modyfikacją systemu paliwowego elektrowni),
3. Budowę rurociągu do przesyłu białych produktów do Kłajpedy,
4. Zwiększenie zdolności Rafinerii do przerobu ropy naftowej do 11 milionów ton metrycznych rocznie,
5. Budowę instalacji odzysku polipropylenu w projekcie Lekkich Olefin,
6. Rozwój sieci detalicznej Ventus Nafta na Litwie i pozostałych Krajach Bałtyckich.

Jesteśmy przekonani, że przeprowadzenie proponowanego przez PKN ORLEN programu inwestycyjnego pozwoli Mažeikiu Nafta na utworzenie silnego, nowoczesnego, zintegrowanego kompleksu paliwowo-petrochemicznego.

Zarządzanie Mažeikiu Nafta
Po realizacji transakcji gotowi jesteśmy na rozważenie możliwości powoływania części członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu przez Rząd Litewski w zależności od struktury właścicielskiej Spółki, stosownie do nowych zasad ładu korporacyjnego.

Na poziomie operacyjnym PKN ORLEN zamierza ściśle współpracować z zarządem Mažeikiu Nafta w celu określenia i opracowania potencjalnych inicjatyw prowadzących do zwiększenia wartości oraz zapewnienia skutecznej dwukierunkowej wymiany informacji pomiędzy obydwoma podmiotami. Powyższe zadania będą realizowane przez wspólne zespoły opracowujące sposoby zwiększenia wartości połączonej Grupy, których członkami byliby eksperci zarówno Mažeikiu Nafta jak i Grupy PKN ORLEN, a poszczególne zespoły zajmowałyby się kwestiami związanymi z działalnością przedsiębiorstwa/obszarami funkcjonalnymi (np. rafineria, sprzedaż hurtowa, sprzedaż detaliczna, zakupy,.) lub obszarami usług wsparcia (takimi jak np. łączność, księgowość,.). Wykorzystamy w tym zakresie również nasze doświadczenia, które nabyliśmy przy integracji aktywów (m.in. przy wdrożeniu Programu Partnerstwo w czeskim holdingu Unipetrol).

PKN ORLEN zamierza wprowadzić programy szkoleniowe, których celem jest dalszy rozwój kadry i integracja Spółki z naszą działalnością, włącznie z wdrażaniem najlepszych praktyk wypracowanych w PKN ORLEN w zakresie bezpieczeństwa pracy.

Natomiast, Mažeikiu Nafta zdołała uruchomić szereg usprawnień operacyjnych, włącznie z procesem zwiększenia stopnia przerobu surowca,, obniżeniem strat produktów oraz surowca w rafinerii i implementacją bardziej efektywnych procedur serwisowych. Uważamy, że osiągnięcie tych zmian nie byłoby możliwe bez kompetentnego i silnego zarządu.

PKN ORLEN posiada znaczące doświadczenia w integracji dużych podmiotów gospodarczych, nabyte między innymi w trakcie:
1. połączenia Petrochemii Płock z Centralą Produktów Naftowych, co przyczyniło się do powstania największej spółki w Polsce pod względem wielkości rocznej sprzedaży,
2. nabycia Grupy Unipetrol (jednej z trzech największych przedsiębiorstw przemysłowych w Czechach),
3. połączenia naszej sieci stacji w Niemczech z Grupą PKN ORLEN (obejmujących około 500 stacji benzynowych).

Bezpieczeństwo regionalne
Inwestycja PKN Orlen, sztandarowego koncernu zaprzyjaźnionego państwa, związanego z Litwą przynależnością do Unii Europejskiej oraz sojuszem w NATO stanowi gwarancję realizacji działań ekonomicznych zgodnych z narodowym interesem państwa litewskiego. Obecność PKN ORLEN w Mažeikiu Nafta stworzy nową jakość w budowie bezpieczeństwa energetycznego Litwy i Polski oraz całego Regionu Bałtyckiego. Inwestycja ta będzie łączyć nasze kraje. Mažeikiu Nafta, która przerobiła około 9,25 miliona ton surowca w 2005 roku, stanie się istotnym elementem czołowego koncernu paliwowego w Europie Środowo-Wschodniej. Grupa PKN ORLEN ze względu na swój potencjał (przerobiła około 15,7 miliona ton REBCO w 2005 roku) i doświadczenie, gwarantuje modernizację i rozwój Mažeikiu Nafta według najlepszych standardów światowych. Obecność PKN ORLEN w Mažeikiu Nafta stwarza dla Polski i Litwy możliwość rozwoju partnerskich relacji z Rosją w obszarze energetycznym.

PKN ORLEN jest przekonany, iż Rząd Litewski obiektywnie przeanalizuje naszą Ofertę i porówna z ewentualnymi konkurencyjnymi ofertami. Wyrażamy przekonanie, iż taka rzetelna analiza porównawcza jednoznacznie wskaże, że przedstawiona Oferta PKN ORLEN jest najkorzystniejsza dla Mažeikiu Nafta, Rządu Litwy, jak i pozostałych akcjonariuszy Spółki. PKN ORLEN liczy na możliwość bezpośredniego przedstawienia Oferty Panu Premierowi Algirdasowi Brazauskasowi.