27.11.0206

PKN ORLEN emituje obligacje

PKN ORLEN uruchomi program krajowych emisji obligacji o wartości około 2 mld zł. Umowę w tej sprawie Koncern podpisał dziś z Bankiem BPH S.A., Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., BRE Bankiem S.A., ING Bankiem Śląskim S.A., PKO Bankiem Polskim S.A. oraz polskim oddziałem Societe Generale S.A.

W ramach umowy będą emitowane niezabezpieczone obligacje na okaziciela. Oferta będzie kierowana do inwestorów instytucjonalnych i nie będzie miała charakteru publicznego.

Program umożliwia PKN ORLEN emisję obligacji nieoprocentowanych (zerokuponowych) i oprocentowanych (kuponowych). Obligacje nieoprocentowane emitowane będą z dyskontem na okres od 7 dni do 1 roku. Od obligacji oprocentowanych naliczane będą odsetki według stałej lub zmiennej stopy procentowej. Okres ważności tych obligacji wynosić może od 1 roku do 7 lat.

Dyskonto, w przypadku obligacji zerokuponowych, uzależnione będzie od warunków na rynku pieniężnym i zostanie ustalone w dniu sprzedaży papierów. Podstawą jego naliczenia będzie wartość nominalna za okres od dnia emisji obligacji do dnia poprzedzającego dzień ich wykupu.

W przypadku obligacji kuponowych, należna kwota odsetek naliczana będzie od wartości nominalnej obligacji i będzie płatna w dniu wymagalności.

Program emisji jest wielowalutowy - emisje obligacji będą mogły być dokonywane w czterech walutach: polski złoty, euro, dolar amerykański oraz korona czeska.

Środki, pozyskane w ramach emisji Koncern będzie mógł przeznaczyć na dowolny cel związany z działalnością, zarówno bieżącą jak i inwestycyjną. W ramach programu Spółka może dokonywać podziału emisji na transze oraz dodatkowo określać terminy, w których będą one uruchamiane. Pozwala to na kompleksowe zarządzanie środkami, którymi PKN ORLEN zamierza finansować swoją działalność.

Emisje w ramach programu umożliwią finansowanie kapitału obrotowego po atrakcyjnym koszcie, dywersyfikację źródeł finansowania Spółki, oraz optymalizację zarządzania płynnością w spółkach Grupy Kapitałowej PKN ORLEN.