09.11.2006

Stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

Od trzech miesięcy narastał spór pomiędzy Ministerstwem Skarbu Państwa a mną dotyczący zmian na stanowisku Prezesa Zarządu PKN ORLEN S.A. Uważam, że w trakcie wyjątkowo trudnej operacji gospodarczej jaką jest przejmowanie przez PKN ORLEN S.A. rafinerii w Możejkach spółce potrzebna jest przede wszystkim stabilizacja zarządzania. Przejmowanie Możejek nie ma swojego precedensu w polskiej gospodarce zarówno co do skali jak i geopolitycznej złożoności przedsięwzięcia.

Dobrze oceniam pracę Prezesa Igora Chalupca i kierowanego przez niego Zarządu i wyrażam przekonanie, że zespół ten jest w stanie zakończyć proces przejęcia Możejek w sposób zwiększający wartość spółki dla akcjonariuszy i zwiększający bezpieczeństwo energetyczne państwa polskiego. Do tej pory pomimo szeregu trudności dobrze wywiązuje się ze swoich obowiązków. Należy przypomnieć, że ta inwestycja, którą dziś wspiera cała Polska początkowo z trudem znajdowała szerszą akceptację i tylko dzięki determinacji Zarządu proces ten jest dziś tak zaawansowany.

Przyczyny dla których akcjonariusz kontrolujący domaga się odejścia Prezesa Zarządu PKN ORLEN S.A. nie są związane z oceną pracy Igora Chalupca jako menedżera, a moim zdaniem powinny być to jedyne kryteria jakimi powinna kierować się Rada Nadzorcza.

Jako niezależny członek Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. i jej przewodniczący zobowiązany jestem przepisami prawa i dobrymi praktykami do służenia dobru spółki. Członek Rady Nadzorczej ma obowiązek lojalności w stosunku do spółki i nie może ulegając czymkolwiek naciskom działać w sposób, który w jego przekonaniu nie służy jej interesowi.

W tym momencie pozostałem jedynym członkiem Rady Nadzorczej, który sprzeciwia się odwołaniu Prezesa Igora Chalupca i zmianom w Zarządzie spółki. Nie chcę utrudniać prac Rady Nadzorczej ale jednocześnie muszę wyrazić swój głęboki sprzeciw wobec działania, które nie służy dobru spółki.

W związku z powyższym składam rezygnację ze stanowiska Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. tak aby umożliwić mojemu następcy zwołanie następnego posiedzenia Rady Nadzorczej by odbyło się w terminie ustalonym w harmonogramie prac Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

Maciej Mataczyński
Przewodniczący Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.
Członek Niezależny