15.05.2006

I kwartał 2006 - słabsze wyniki z powodu otoczenia makroekonomicznego i ostrej zimy. Dobre perspektywy na kolejny kwartał

Niski poziom marż rafineryjnych i zmniejszenie dyferencjału Ural-Brent w istotnym zakresie wpłynęły na kształtowanie wyników finansowych Grupy PKN ORLEN za I kwartał 2006 r. Na obniżenie wyniku operacyjnego wpłynęły również ograniczone dostawy gazu w okresie bardzo niskich temperatur. W pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku Grupa ORLEN osiągnęła zysk netto na poziomie 365 mln zł, tj. o 16% powyżej 4 kw. 2005r, ale o 45% poniżej wykonania w I kwartale 2005r. Wskaźnik zwrotu na zaangażowanym kapitale (ROACE) wyniósł 6,4%, a poziom zysku EBITDA 984 mln zł. Program OPTIMA przyniósł planowe oszczędności w kwocie 54 mln zł. Rosnące wolumeny sprzedaży w praktycznie wszystkich obszarach funkcjonowania Koncernu oraz dyscyplina kosztów rokują dobre perspektywy przy korzystniejszych warunkach makroekonomicznych obserwowanych w II kwartale br.

Istotnym czynnikiem otoczenia makroekonomicznego kształtującym warunki gospodarcze w pierwszych miesiącach 2006 roku były: niskie notowania marży rafineryjnej (spadek o 28% w stosunku do I kw. 2005) oraz o 29% niższy dyferencjał Ural/Brent niż w analogicznym okresie minionego roku. Te czynniki miały wpływ na wynik operacyjny Grupy zmniejszając go odpowiednio o 138 mln zł (dyferencjał) i o 133 mln zł (marża crack). Również w segmencie petrochemicznym odnotowano znaczne pogorszenie koniunktury skutkujące spadkiem marż na etylenie o 19,6%, a propylenie o 10,4%, co w efekcie przyniosło zmniejszenie zysku operacyjnego PKN ORLEN o 130 mln zł. Ceny ropy były wprawdzie wyższe o 42% niż w I kw. 2005, ale przy malejących marżach czynnik ten nie wpływał pozytywnie na kształtowanie wyników Koncernu. Niekorzystne warunki pogodowe i napięta sytuacja na rynku gazu ziemnego powodująca ograniczenia w dostawach wpłynęły na obniżenie zysku EBIT PKN ORLEN o 110 mln zł,

Wpływu czynników makroekonomicznych nie zniwelowały, osiągnięte w I kwartale ’06, znaczne wzrosty wolumenów sprzedaży, wypracowane w ramach wdrożeń działań operacyjnych. W handlu hurtowym paliw

skonsolidowana sprzedaż zwiększyła się o prawie 33%, a w detalicznym – o 22,5%. Istotnie wzrosła sprzedaż produktów petrochemicznych Grupy ORLEN – o 131,6%. Sam PKN ORLEN odnotował wzrost wolumenów sprzedaży o ponad 11% w hurcie paliw, ok. 28% w obszarze produktów petrochemicznych i 6,5% w sprzedaży paliw w detalu. Stopień wykorzystania mocy produkcyjnych osiągnął poziom 92,8%. Pozytywnie na wynik operacyjny wpłynęły czynniki wewnętrzne – znaczące zwiększenie wolumenów sprzedaży Olefin oraz Poliolefin, wyższa sprzedaż paliw w hurcie i detalu oraz pierwsze pozytywne wyniki programu oszczędnościowego OPTIMA przyniosły łącznie 123 mln zł zysku.

Spółka konsekwentnie realizuje działania proefektywnościowe i skutecznie wdraża strategie budowy wartości. Analiza wyników I kwartału w warunkach porównywalnych 2004 r. potwierdza, że założenia finansowe na 2006 rok realizowane były zgodnie z planem. EBIDTA za I kwartał 2006 wzrosła o 24,1% w stosunku I kwartału minionego roku, wobec deklarowanego wcześniej wzrostu o 15%. Koszty stałe, liczone z wyłączeniem projektów strategicznych, spadły o 1%. CAPEX wyniósł 264 mln zł. Wskaźnik ROACE spadł o 7,5%, co związane jest ze zmianą struktury kapitału po zakupie aktywów Unipetrolu.

W stosunku do I kwartału 2005 roku przychody Koncernu w ciągu pierwszych trzech miesięcy bieżącego roku wzrosły o 66,5% osiągając poziom 11 331 mln zł, do czego istotnie przyczyniła się konsolidacja Unipetrolu. Zysk operacyjny ukształtował się na poziomie 451 mln zł i był wyższy o 12% - w porównaniu z IV kwartałem 2005 r i niższy o 43,5% w stosunku do analogicznego kwartału 2005 roku. W segmencie rafineryjnym wynik operacyjny osiągnął poziom 139 mln zł, petrochemicznym - 310 mln zł, chemicznym - 57 mln zł, zaś w detalicznym przyniósł 6 mln zł. Niższy poziom zysku operacyjnego spowodowany był głównie efektem negatywnego wpływu spadku dyferencjału Ural/Brent i marż rafineryjnych, strat odnotowanych przez ORLEN Deutschland i Unipetrol w segmencie detalicznym, jak również spadku detalicznych marż jednostkowych na paliwach.

Przez pierwsze trzy miesiące bieżącego roku Grupa ORLEN wypracowała zysk netto wysokości 365 mln zł – o 16% wyższy od efektu IV kwartału 2005 r i 45% niższy od wyniku I kw. 2005 r. W efekcie zwiększenia kosztów zmiennych wywołanego konsolidacją Unipetrolu i wyższymi cenami surowców, koszty operacyjne Grupy w stosunku do I kw. 2005 roku znacznie wzrosły, ale w porównaniu z IV kw. 2005 r. spadły o ponad 14%. Zestawienie pierwszego kwartału 2006 r. z czwartym kwartałem 2005 r. wykazuje utrzymywaną dyscyplinę kosztową – 19% -owy spadek kosztów usług obcych i o 8% niższe koszty wynagrodzeń.

W ciągu I kw. 2006 r. realizacja programu OPTIMA przebiegała planowo i przyniosła 54 mln zł. Liderem oszczędności pozostaje segment rafineryjny – 20 mln zł. Bardzo dobre wyniki w redukcji kosztów odnotował również segment chemiczny – 13 mln zł. Oszczędności rzędu 4 mln zł wypracował segment detaliczny. Pozostałe inicjatywy przyniosły 17 mln zł. W zestawieniu poszczególnych obszarów redukcji kosztów najlepszy wynik w Koncernie odnotowano w centralizacji zakupów- 14 mln zł i produkcji – 11 mln zł. Negatywne skutki niesprzyjających warunków pogodowych i ograniczenia dostaw gazu odczuły w największym stopniu segmenty rafineryjny i chemiczny, co odzwierciedlają wyniki zysku netto dla tych obszarów. W przypadku Rafinerii brak gazu i ostra zima obniżyły wynik operacyjny o 110 mln zł. Znaczący wpływ na obniżenie wyniku tego segmentu o 96 mln zł miały też różnice w wartości zapasów przesuniętych do przerobu (LIFO). Ważnym czynnikiem były również rosnące koszty surowców energetycznych wpływające na koszt zużycia energii na potrzeby własne, co dodatkowo obniżyło wynik o 120 mln zł. Ostra zima obniżyła też wynik finansowy segmentu chemicznego, głównie Anwilu. Jej skutki częściowo zniwelował wzrost wolumenu sprzedaży w segmencie o ponad 86%, niemniej Anwil stracił 17 mln zł z powodu spadku cen produktów przy wzroście cen surowców. W rezultacie zysk netto segmentu chemii osiągnął poziom 57 mln zł.

Najlepsze wyniki w I kwartale 2006 r. wypracował segment petrochemiczny. Pomimo niesprzyjających warunków koniunkturalnych – spadających marż na produktach, obszar ten wygenerował 310 mln zł, wynik wyższy o ponad 14%, w stosunku do I kwartału roku 2005. Na dynamikę wzrostu segmentu wpływ miała przede wszystkim konsolidacja czeskich aktywów petrochemicznych PKN ORLEN, która wniosła aż 135 mln zł.

Pod względem wolumenu sprzedaży paliw I kw. 2006 był udany dla segmentu detalicznego. Na polskich stacjach sprzedaż wzrosła o 6,5%, a w Grupie o 22%. Wyższy wolumen pozwolił zwiększyć wynik o 13 mln zł. Konsekwentnie rozwijana działalność pozapaliwowa dodała 7 mln zł. Niemiecka sieć stacji paliw Koncernu przyniosła wprawdzie stratę 4 mln zł, ale dzięki wdrażanemu programowi restrukturyzacji jest ona mniejsza w stosunku do I kwartału 2005 r gdy strata sięgnęła 36 mln zł. Ujemny bilans odnotowała też czeska sieć detaliczna Benzina – 8 mln zł.

Rosnące wolumeny, konsekwencja w redukcji kosztów oraz analiza warunków makroekonomicznych i trendów rynkowych w kwietniu i maju bieżącego roku pozwala optymistyczniej spojrzeć na wynik drugiego kwartału 2006 r. i realizację planów biznesowych. Notowania marż rafineryjnych i dyferencjału Ural-Brent były na początku drugiego kwartału łącznie wyższe o 57% wobec pierwszego kwartału tego roku.