11.08.2006

Wzrost wolumenów sprzedaży paliw i zyski Unipetrolu korzystnie wpłynęły na wyniki Grupy ORLEN w II kwartale 2006 r.

W II kwartale 2006 r. PKN ORLEN odnotował bardzo dobre wyniki finansowe, będące w głównej mierze efektem zwiększonej sprzedaży, wspartej korzystnymi warunkami otoczenia makroekonomicznego oraz wzrostem zysków spółek Unipetrolu.

Drugi kwartał tego roku był dla sektora naftowego zdecydowanie lepszy od trudnego okresu w I kw. 2006 r. O 120% wzrosły marże rafineryjne oraz o 34% dyferencjał Ural-Brent. Z drugiej jednak strony spadły marże na produktach petrochemicznych.

W II kwartale b.r. PKN ORLEN osiągnął przychody na poziomie 13 545 mln PLN oraz wypracował zysk operacyjny przed amortyzacją (EBITDA) w wysokości 1 644 mln PLN. W tym też okresie EBIDTA (po wyłączeniu efektu negative goodwill z wyników II kw. 2005 r.) wzrósł o 55% w stosunku do analogicznego kwartału roku poprzedniego.

Zgodnie z obowiązującymi Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej prezentowany jest skonsolidowany zysk netto oraz zysk netto jednostki dominującej. Ten drugi wyłącza zysk przypadający akcjonariuszom mniejszościowym spółek, w których PKN ORLEN posiada mniej niż 100% udziałów. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 958 mln PLN i był wyższy od poprzedniego roku o 43% i o 141% od I kw. br. Do tej pory zysk akcjonariuszy mniejszościowych różnił się nieznacznie od skonsolidowanego zysku netto. W związku z nabyciem i konsolidacją koncernu Unipetrol, w którym PKN ORLEN posiada 63% udziałów, proporcjonalny efekt ekonomiczny zysków czeskiej grupy przypadający akcjonariuszom mniejszościowym wpływa na zmniejszenie zysku akcjonariuszy jednostki dominującej. W efekcie wyniósł on 881 mln PLN. Po wyłączeniu dla celów porównywalności - efektu negative goodwill - wzrósł on o 32% rok do roku i 141% kwartał do kwartału.

Konsekwentnie utrzymywana jest także dyscyplina kosztowa. Koszty stałe w jednostce dominującej były w II kw. 2006 r. na poziomie ubiegłego roku, pomimo wzrostu skali działalności (po wyłączeniu kosztów projektów strategicznych oraz jednorazowej wypłaty nagrody rocznej). Wykonanie planu programu OPTIMA przyniosło prawie 100 mln zł oszczędności.

Osiągnięte wyniki są efektem prowadzonych działań prosprzedażowych przynoszących znaczny wzrost wolumenów sprzedaży paliw i petrochemikaliów, jak również poprawy warunków makroekonomicznych. Instalacje produkcyjne w Płocku i Unipetrolu pracowały w drugim kwartale na pełnym obciążeniu. Sprzedaż hurtowa paliw Grupy ORLEN zwiększyła się, w zestawieniu z II kw. 2005 r., o 35,6%, a produktów petrochemicznych o prawie 72%.

Istotny, tj. 11%-owy w przypadku PKN ORLEN jednostki dominującej oraz blisko 16%-owy dla całej Grupy ORLEN, wzrost wolumenów odnotowano w obszarze handlu detalicznego. Dynamiczny wzrost sprzedaży był pochodną wielu działań w ramach strategii rozwoju rynku detalicznego. Powiększająca się liczba stacji BLISKA (100 stacji już działających, 17 w budowie), realizujących średnio 25% wyższe wolumeny sprzedaży, przyczynia się do zwiększania udziałów w rynku detalicznym. Popularność paliw Verva przekłada się na wzrost wolumenów ich sprzedaży, które kształtują się zdecydowanie powyżej prognoz. Z uwagi na wysokie ceny ropy naftowej paliwa sprzedawane są z niższą marżą. Wzrost wolumenu w pełni rekompensują mniejszą marżę i efekt netto jest dodatni i wynosi ok. 17 mln PLN. Jednocześnie Orlen Deutschland odnotował pozytywny wynik na poziomie ok. 14 mln PLN, przy czym wynik ten został zrealizowany przy mniejszej liczbie stacji.

Wynik w segmencie rafineryjnym wyniósł 926 mln PLN i był lepszy o 9,2% w porównaniu z II kw. 2005 r. Pozytywnie na rezultat segmentu wpłynęły spółki Unipetrolu dodając 101 mln PLN. Zwiększana efektywność segmentu została częściowo zniwelowana przez umacniający się złoty, który obniżył wynik o ok. 64 mln PLN oraz wzrost cen ropy przekładający się m.in. na wzrost kosztów zużycia ropy na potrzeby własne o 97 mln PLN.

Segment petrochemiczny wygenerował 223 mln PLN, co daje wzrost o ok. 18,6%, wyłączając czynniki jednorazowe. Na dynamikę jego wzrostu miała wpływ przede wszystkim konsolidacja czeskiej spółki Chemopetrol. Segment petrochemiczny Unipetrolu wypracował 145 mln PLN. Rozwój działalności petrochemicznej pozwolił na zwiększenie wolumenów sprzedaży o ponad 120% w jednostce dominującej PKN ORLEN oraz ponad 70% w całej grupie ORLEN. Wzrost wolumenu wpłynął na zwiększenie wyniku o ok. 149 mln PLN. Jednocześnie wpływ na wynik miał spadek marż na aceton, benzen, butadien, fenol, glikole oraz tlenek etylenu, co łącznie obniżyło wynik o około 55 mln PLN.

Segment chemiczny zarobił 34 mln PLN i w porównaniu z II kw. 2005 r., (pomijając czynniki jednorazowe) osiągnął wynik o ponad 40% wyższy, niż w analogicznym okresie 2005 r. Jest to efekt głównie działalności Anwilu, który zanotował wzrost sprzedaży PCV i granulatu PCV o odpowiednio 41% i 60% rok do roku. Natomiast efekt przeszacowania majątku w spółce Spolana a.s., spowodował wzrost amortyzacji w II kw. 2006 r., co wpłynęło na poniesienie straty na działalności operacyjnej w tej spółce i zmniejszenie wyniku segmentu.