28.06.2007

PKN ORLEN jest zadowolony z wyników Unipetrolu

Z okazji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki petrochemicznej Unipetrol, które odbyło się dzisiaj w Pradze, PKN ORLEN jako akcjonariusz większościowy pragnie wyrazić zadowolenie z wyników uzyskanych przez Unipetrol w roku 2006, a także z poziomu realizacji strategii długoterminowej ustalonej po sprywatyzowaniu spółki w 2005 r.

W swojej strategii długoterminowej przyjętej na lata 2006-2009 Unipetrol wyznaczył następujące cele priorytetowe:

  • skupienie się na podstawowych obszarach działalności, czyli rafinacji, petrochemikaliach i sprzedaży detalicznej paliw oraz zbycie pozostałej działalności według wartości rynkowej,
  • restrukturyzacja struktury organizacyjnej w celu zwiększenia efektywności, konkurencyjności oraz uproszczenia procesu decyzyjnego,
  • identyfikacja i wykorzystanie efektów synergii pomiędzy PKN ORLEN a Unipetrol. Celem jest wytworzenie poprzez program Partnerstwo dodatkowych 138 mln EUR zysku EBITDA w 2008r. (w stałych warunkach makroekonomicznych w 2004 r.),
  • przywrócenie stabilności kapitału Benzina, modernizacja i restrukturyzacja jej istniejącej sieci oraz znaczące zwiększenie udziału spółki w rynku detalicznym.

Ponad 2 lata temu (PKN ORLEN przejął akcje Unipetrol 24 maja 2005 r.) Unipetrol wspierany przez ORLEN zdołał osiągnąć prawie wszystko, co zostało zaplanowane na ten okres:

  • Program Partnerstwo, mający na celu zidentyfikowanie potencjału Unipetrol w ramach Programu partnerstwo zwiększono EBITDA za rok 2006 o dodatkowe 109 mln EUR (w stałych warunkach makroekonomicznych z 2004 r.). W ramach tego programu zrealizowano takie działania wspólne, jak transfer know-how z zakresu zarządzania pracami remontowymi i przestojami, centralizacjia zakupów ropy naftowej lub wspólne opracowywanie nowej strategii detalicznej. W ślad za odnotowaną skutecznością programu PKN ORLEN zamierza zastosować podobny model współpracy przy integracji litewskiej rafinerii, spółki AB Mažeikiu Nafta.
  • W październiku 2006 r. Benzina wprowadziła nową markę premium Benzina Plus i ogłosiła nową strategię spółki. Z dzisiejszej perspektywy jasno widać, że Benzina zrobiła udany i ważny krok w kierunku odrodzenia się jako silny i konkurencyjny gracz rynkowy, a zorientowana na klienta strategia już przynosi owoce. Zakupy paliw na pilotowych stacjach benzynowych Benzina Plus wyraźnie rosną Restrukturyzacja spółki oraz ulepszenie działań znalazły pozytywne odzwierciedlenie także w wynikach ekonomicznych Benzina za I kwartał 2007 r. Przychody w 2006 r wyniosły 7,8 mld CZK (wzrost o 24% w skali rocznej), a wynik EBIT uległ znaczącej poprawie i wyniósł 332 mln CZK.
  • Transakcje zbycia Spolany i Kaučuk zostały skutecznie zrealizowane. 82-procentowy udział Unipetrol w Spolana Neratovice został sprzedany za 640 mln CZK, co wraz z płatnością w kwocie 660 mln CZK, którą Spolana była winna Unipetrol, dało wkład pieniężny netto w wysokości 1,3 mld CZK za ostatni rok. Kaučuk Kralupy została sprzedana za 195 mln EUR (ok. 5,5 mld CZK), a cała transakcja zostanie wkrótce sfinalizowana. Przychody uzyskane ze sprzedaży Spolany i Kaučuk umożliwią Unipetrol zwiększenie inwestowania w swoją podstawową działalność oraz dalszą restrukturyzację długów w całej grupie.
  • Restrukturyzacja Unipetrolu również przebiega pomyślnie. Od 1 stycznia 2007 r. rozpoczęło działalność Centrum Usług Wspólnych, przejmując funkcje wspomagające od poszczególnych jednostek grupy Unipetrol. Później, w dniu 1 maja, Benzina, Petrotrans i Unipetrol Doprava zmieniły swoją formę prawną ze spółki akcyjnej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, co powinno zaowocować efektywniejszym i bardziej elastycznym zarządzaniem trzema wymienionymi spółkami. W sierpniu 2007 r. Chemopetrol i Unipetrol Rafinérie połączą się w spółkę z o.o. Unipetrol RPA, która będzie całkowitą własnością Unipetrolu. Zarówno działalność produkcyjna, jak i sprzedaż dla różnych jednostek biznesowych będzie zarządzana efektywniej w ramach nowej spółki.
  • Wszystkie pozytywne zmiany znalazły potwierdzenie w korzystnych wynikach finansowych za 2006 r., a także za I kwartał 2007 r. Pomimo negatywnego wyniku czynników jednorazowych (one-off) przychody zwiększyły się o 17,3%, a zysk netto spółki wzrósł o ponad 25% w porównaniu z poprzednim rokiem. Wyniki finansowe Unipetrol w I kwartale 2007 r. przekroczyły oczekiwania rynkowe, gdy zysk netto spółki wzrósł aż do 1,564 mld, czyli o 99% w porównaniu z poprzednim rokiem.

Jasna i racjonalna strategia, jej skuteczna realizacja oraz przejrzyste i profesjonalne działanie pomogły zdobyć także zaufanie inwestorów, co zaowocowało długotrwałym wzrostem cen akcji na praskiej giełdzie: w dniu 24 maja 2005 r. (dzień przejęcia przez PKN ORLEN) cena jednej akcji wynosiła 144 CZK, a dziś wynosi 285 CZK, co oznacza wzrost o 98%.

“Jesteśmy przekonani, że ten pomyślny rozwój będzie trwać także przez pozostałą część roku i doprowadzi do osiągnięcia wszystkich celów strategicznych wyznaczonych na okres do 2009 r.” – powiedział Piotr Kownacki, prezes PKN ORLEN. “Unipetrol jest ważną częścią międzynarodowej Grupy ORLEN” - dodał. W 2007 r. nakłady inwestycyjne Grupy Unipetrol zwiększą się o 40% w porównaniu z poprzednim rokiem i wyniosą ponad 5,5 mld CZK. Najważniejsze inwestycje będą dotyczyć remontów i rozbudowy obiektów produkcyjnych w segmencie rafineryjnym i petrochemicznym, nie ominą również segmentu sprzedaży detalicznej. Do końca 2007 r. Benzina przekształci 78 stacji benzynowych w stacje benzynowe premium Benzina Plus (przebudowa obejmie w sumie 156 stacji). Chemopetrol planuje zainwestowanie we własne obiekty produkcyjne: plany obejmują rozbudowę krakingu parowego do 544 kt/y, intensyfikację produkcji polipropylenu i polietylenu HDPE i rozszerzenie destylacji benzenu. Česká Rafinérská planuje zmodernizowanie głównego urządzenia hydrokrakingu w Litwinowie w celu osiągnięcia wydajności na poziomie 160 kt/h oraz wspomagania selektywnego uwodorniania benzyny FCC (paliwa o zawartości 10 ppm).

Unipetrol był pierwszym i bardzo ważnym krokiem PKN ORLEN na drodze międzynarodowej ekspansji. Później do grupy dołączyła także Mažeikiu Nafta (Litwa); wspólnie stworzyliśmy międzynarodowe przedsiębiorstwo, które jest silnym europejskim graczem na wysoce konkurencyjnym rynku naftowym. Obejmując swoim zasięgiem cztery kraje Europy Środkowej, patrzymy we wspólną przyszłość z optymizmem, mając oparcie we wzajemnej synergii i współpracy.