28.06.2007

Projekcje wskaźnika dźwigni finansowej Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A. na lata 2007-2012

W związku z planowaną emisją euroobligacji oraz mając na względzie zasadę przejrzystości komunikacji i jednakowego dostępu do informacji Zarząd PKN ORLEN podaje do wiadomości projekcje Spółki dotyczące poziomu dźwigni finansowej dla Grupy Kapitałowej PKN ORLEN na lata 2007 – 2012.

Zlecenie przygotowania emisji euroobligacji PKN ORLEN S.A. podpisał w dniu 28 listopada 2006 roku z konsorcjum sześciu polskich i zagranicznych banków, w którego skład wchodzą: ABN AMRO Bank N.V., Bank Handlowy w Warszawie S.A., BNP Paribas, ING Bank N.V. / ING Bank Śląski S.A., Société Générale SA Oddział w Polsce i UniCredit Group.

PKN ORLEN S.A. planuje dokonać emisji euroobligacji opartych na stałej stopie procentowej, które będą notowane na rynku regulowanym Luksemburskiej Giełdy Papierów Wartościowych.

Wstępna wersja prospektu emisyjnego euroobligacji oraz prezentacji dla inwestorów dostępna jest na stronie internetowej PKN ORLEN S.A., pod adresem http://www.orlen.pl.

Skonsolidowane prognozy dźwigni finansowej dla Grupy Kapitałowej PKN ORLEN na lata 2007 – 2012 (oparte na metodzie wyceny zapasów LIFO, czyli ostatnie weszło-pierwsze wyszło) prezentują się następująco w rozbiciu rocznym:

Lata: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
Wartość wskaźnika dźwigni finansowej dla Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A.: 1,6; 1,4; 1,3; 1,2; 1,1; 0,7

Model referencyjny uwzględnia sprzedaż udziałów w spółce Polkomtel w 2007 roku.

W estymacjach wskaźnik dźwigni finansowej liczony jest jako stosunek skonsolidowanego długu netto do EBITDA.