04.06.2007

Przyszłość Mažeikių Nafta – PKN ORLEN planuje wzrost wartości połączonych przedsiębiorstw

Ponad 1,6 mld USD, w ciągu 6 lat, planuje zainwestować PKN ORLEN w ramach Programu Tworzenia Wartości Mažeikių Nafta. Celem działań pro-efektywnościowych i inwestycyjnych Grupy ORLEN jest osiągnięcie wzrostu EBITDA przez Mažeikių Nafta o 650 mln USD w 2012 roku. PKN ORLEN przygotował strategię dla MN opartą na przywróceniu odpowiednich warunków bieżącej działalności, wzroście efektywności oraz nowym planie inwestycyjnym.

Właśnie minęło pół roku odkąd PKN ORLEN nabył większościowe udziały w litewskiej spółce Mažeikių Nafta. Transakcja, opiewająca na 2,34 mld USD, sfinalizowana 15 grudnia 2006 roku ugruntowała pozycję Grupy ORLEN jako lidera w regionie Europy Centralnej i Wschodniej. Akwizycja Możejek jest inwestycją, która bezpośrednio realizuje założenia trzeciego filaru strategii rozwoju PKN ORLEN – aktywnego poszukiwania możliwości inwestycyjnych w zakresie fuzji i przejęć.

PKN ORLEN posiada obecnie około 90% udziałów w Mažeikių Nafta i od momentu sfinalizowania transakcji rozpoczął wdrażanie programu naprawczego oraz integracji jej aktywów z własnymi strukturami. Proces został oparty na wprowadzeniu nowego modelu zarządzania. Oznacza to, że główne aktywa Grupy ORLEN (PKN ORLEN, Mažeikių Nafta, Unipetrol) są zarządzane wspólnie i realizują ujednoliconą strategię dla całej Grupy, a na poziomie operacyjnym rafinerię zintegrowano w ramach zarządzania segmentowego. W praktyce oznacza to, że podstawowe jednostki biznesowe raportują bezpośrednio do szefów segmentów w PKN ORLEN i są rozliczane z realizacji planów MBO (Management by Objectives - zarządzanie przez cele). W procesie integracji litewskiej spółki bardzo przydatne okazały się doświadczenia z czeskim Unipetrolem, co znacznie go przyśpieszyło i pomogło w sprawnej implementacji odpowiednich procedur.

Długoterminowy Program Tworzenia Wartości (PTW) dla Mažeikių Nafta

Mając na uwadze trudną sytuację w litewskiej spółce kierownictwo PKN ORLEN, od momentu przejęcia firmy, podejmuje niezbędne kroki by zabezpieczyć jej przyszłość. Dlatego przygotowano specjalny program, którego celem jest przywrócenie pełnej sprawności instalacji rafineryjnych do końca 2007 roku i odpowiedni rozwój w najbliższych 6 latach. Łączne inwestycje do 2012 roku w ramach PTW Mažeikių Nafta wyniosą 1,6 mld USD. Planowane nakłady mają znacząco wpłynąć na polepszenie sytuacji w MN i umocnić pozycję Grupy ORLEN jako lidera w Europie Środkowej i Wschodniej.

Zabezpieczenie działalności Mažeikių Nafta.

Pierwszym, wstępnym etapem Programu Tworzenia Wartości realizowanym przez PKN ORLEN było konsekwentne odbudowywanie utraconych mocy produkcyjnych, spowodowanych październikowym pożarem instalacji. Bardzo ważne z punktu widzenia przyszłości Możejek było również przeciwdziałanie negatywnym skutkom awarii odcinka rurociągu Przyjaźń i zabezpieczenie dostaw ropy do rafinerii. W tym celu przestawiono ją na odbiór surowca z morskiego terminala w Butyndze i podpisano długoterminowe umowy z PKN ORLEN. Równolegle badane są alternatywne źródła zakupu i transportu ropy naftowej. Wszystkie te działania wyrażają zdeterminowanie kierownictwa PKN ORLEN do jak najszybszego przywrócenia pełnych mocy produkcyjnych, a nawet ich podniesienia oraz jak najszybszego osiągnięcia poziomu rentowności przez Mažeikių Nafta.

Inwestycje PKN ORLEN w ramach przywrócenia sprawności i poprawy działalności bieżącej Mazeikiu Nafta wyniosą w ciągu dwóch najbliższych lat około 200 mln USD, a do 2012 dalsze 100 mln USD. Obejmą one przede wszystkim odtworzenie zniszczonych lub nieczynnych: kolumny próżniowej na instalacji Oksydacji Asfaltów, instalacji termicznego krakingu (Visbreakingu), Instalacji Destylacji Próżniowej oraz uruchomieniu dostaw oleju próżniowego. Działania inwestycyjne mają również zagwarantować rafinerii odpowiednią wydajności produkcji i przeciwdziałać ewentualnym awariom.

Poprawa efektywności w Mazeikiu Nafta.

W zasadniczej części PTW PKN ORLEN zamierza realizować plan pro-efektywnościowy, który jest zaplanowany na lata 2007 – 2012. Pochłonie on około 550 mln USD i skupi się przede wszystkim na ewentualnych projektach związanych z rurociągami i terminalami transportowymi, poprawie efektywności operacyjnej oraz na ekspansji w ramach budowy sieci detalicznej w krajach nadbałtyckich. Kierownictwo PKN ORLEN zamierza w związku z tym poszukiwać dalszych możliwości rozwoju handlu detalicznego, stale obniżać koszty logistyki oraz zabezpieczać swoje kanały eksportowe.

Od 2008 roku w ramach Programu Tworzenia Wartości zostanie uruchomiony rozbudowany program inwestycyjny. PKN ORLEN planuje nakłady w wysokości 750 mln USD do 2012 roku. Pierwsza grupa projektowa (200 mln USD) zakłada przygotowanie instalacji i urządzeń do wymagań Unii Europejskiej, między innymi pod względem zmniejszenia emisji siarki.

Druga część projektów (550 mln USD), w skład której wchodzą inwestycje modernizacyjne w rafinerii, będzie dotyczyła hydrokrakingu, kolumny do rozdziału próżniowego na Visbreakingu oraz kolumny do rozdziału propan-propylen (propylene splitter). Projekty te będą miały charakter rozwojowo – unowocześniający, przy jednoczesnej eliminacji tzw. wąskich gardeł produkcyjnych.

Oczekiwane wyniki Programu Tworzenia Wartości Mažeikių Nafta

Zakładając zmienne warunki makroekonomiczne PKN ORLEN oczekuje, że wprowadzany Program Tworzenia Wartości Mažeikių Nafta przyniesie ze sobą 70% wzrost EBITDA do poziomu 700 mln USD, w porównaniu do wyników z 2005 roku. W tym przeprowadzone i zaplanowane przez PKN ORLEN działania odnośnie powrotu do pełnej wydolności produkcyjnej rafinerii w Możejkach mają przynieść w rezultacie wzrost EBITDA o około 200 mln USD.

W ramach poprawy efektywności operacyjnej Mažeikių Nafta działania zostaną skoncentrowane na procesach przerobu ropy naftowej (wzrost produktywności, poprawa wydajności energetycznej oraz redukcja kosztów operacyjnych), handlu hurtowym i logistyce (poprawa marży, redukcja kosztów transportu, ograniczenie innych kosztów operacyjnych), handlu detalicznym (rozwój sieci sprzedaży w tym sieci franszyzowej, optymalizacja marży na produktach pozapaliwowych i efektywności sieci) oraz ogólnej redukcji kosztów operacyjnych. Ten filar Programu Tworzenia Wartości MN ma przynieść wzrost EBITDA na poziomie 250 mln USD do końca 2012 roku.

Zakładanym rezultatem nowego Programu Inwestycyjnego jest podniesienie EBITDA o dalsze 200 mln USD.

Przedstawiony Program Tworzenia Wartości Mažeikių Nafta w pełni odzwierciedla wielką troskę PKN ORLEN o przyszłość litewskiej spółki. Wniosła ona znaczący wkład w budowanie obecnej pozycji Grupy ORLEN na gospodarczej mapie Europy i pozostanie jednym z najważniejszych elementów tworzenia jej sukcesów. Ze względu na fakt, iż PKN ORLEN bardzo poważnie traktuje rynki krajów nadbałtyckich i możliwość dalszej ekspansji w tym kierunku, Zarząd PKN ORLEN jest zdeterminowany i dołoży wszelkich starań, aby cele wyznaczone w Programie Tworzenia Wartości Mažeikių Nafta zostały zrealizowane.