09.11.2007

„GRUNT NA MEDAL 2007” JEST W PŁOCKU

Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny (PPP-T), wspólne przedsięwzięcie PKN ORLEN i Urzędu Miasta Płocka, otrzymał pierwszą nagrodę w województwie mazowieckim w II Ogólnopolskim Konkursie „Grunt na medal” 2007, organizowanym przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

Do konkursu zgłoszono teren inwestycyjny, stanowiący cześć Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego o powierzchni 110 ha. Głównym celem rankingu było zidentyfikowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych i pozyskanie ich do bazy ofert inwestycyjnych PAIiIZ i regionów, a jednocześnie zainteresowanie tymi terenami inwestorów zagranicznych. Do konkursu przystąpiło 258 gmin z całej Polski, które nadesłały 407 ofert. Do drugiego etapu zakwalifikowane zostały 104 oferty, spośród których wyłonionych zostało 16 finalistów.

Dla nagrodzonych, zwycięstwo oznacza promocję terenu na forum międzynarodowym, a w konsekwencji, większą szansę na przyciągniecie inwestycji zagranicznych do gminy i tym samym do PPP-T.

Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny to wspólne przedsięwzięcie PKN ORLEN oraz władz samorządowych reprezentujących Miasto Płock. Położony jest w centrum Polski, w sąsiedztwie Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN S.A.

W naturalny sposób profil wyjściowy PPP-T definiowany jest przez podstawową działalność PKN ORLEN, Basell Orlen Polyolefins oraz PCC Rokita, a także istniejący lokalny potencjał naukowo-badawczy w zakresie szeroko pojętej gospodarki związanej z chemią i dziedzinami powiązanymi, takimi jak: ochrona środowiska, gospodarka odpadami i recykling, logistyka, usługi finansowe i naukowe, informatyka i telekomunikacja oraz inne. Motor rozwoju PPP-T mogą także stanowić produkty i półprodukty procesów chemicznych realizowanych w płockich instalacjach Basell Orlen Polyolefins i PCC Rokita. Baza surowcowo – produktowa jaką oferuje PKN ORLEN pozwala na prowadzenie działalności w bardzo różnych branżach przemysłowych. Istnieje możliwość lokalizacji na terenie parku firm produkujących komponenty, produkty i półprodukty m.in. w branżach: chemicznej, farmaceutycznej, papierniczej, gumowej, lakierniczej, farbiarskiej, włókienniczej, tworzyw sztucznych, samochodowej.