21.11.2007

Strategia Grupy PKN ORLEN

Polski Koncern Naftowy ORLEN zaprezentował nową strategię na lata 2007 – 2012 – „Dążąc do uzyskania pozycji regionalnego lidera”. Fundamentem planowania strategicznego było połączenie oczekiwań akcjonariuszy i potencjalnych inwestorów z potrzebami oraz możliwościami Koncernu. Podstawowym celem jest wygenerowanie EBITDA na poziomie 11 mld PLN, co stanowi 132% wzrost w porównaniu do poziomu tego wskaźnika z 2006 roku. Wskaźnik rentowności zaangażowanego kapitału (własnego i obcego) ma osiągnąć poziom 14%.

Opracowanie nowej strategii na lata 2007 – 2012 jest związane z dynamicznym rozwojem Grupy PKN ORLEN w ostatnim okresie oraz z ewolucją w otoczeniu Spółki. Cele oraz działania nakreślone przez Zarząd PKN ORLEN umożliwią Koncernowi zwiększenie efektywności działalności operacyjnej, pełne wykorzystanie potencjału w zakresie zwiększania wartości oraz umacnianie pozycji lidera regionalnego w Europie Środkowo - Wschodniej.


Założenia strategii Grupy PKN ORLEN


PKN ORLEN dokonał aktualizacji podejścia do procesu tworzenia wartości Koncernu, opierając nową strategię na dwóch filarach.

Pierwszy z nich zakłada poprawę efektywności, optymalizację i inwestycje w obszarze działalności podstawowej w celu osiągnięcia pozycji lidera rynkowego.

Drugi filar to proces monitorowania opcji rozwoju – ekspansji w obszarze sprzedaży na otwierające się dla Koncernu rynki krajów bałtyckich oraz Ukrainy, a także konsolidacja branży/połączenie PKN ORLEN z Grupą Lotos. Cały czas jednym z ważnych obszarów rozwoju Koncernu pozostaje podjęcie działalności poszukiwawczo - wydobywczej.

Zgodnie z nową strategią, wzrost wartości w pierwszej kolejności będzie wyzwalany ze źródeł wewnętrznych, zaś po uzyskaniu odpowiednich wyników finansowych i operacyjnych, rozpatrywane będą zewnętrzne opcje budowy wartości.


Filar I - Wzrost efektywności oraz inwestycje w obszarze działalności podstawowej


Strategia koncentruje się na pełnym wykorzystaniu kontrolowanego potencjału wyzwalanego realizacją programów Partnerstwo w Spółce Unipetrol oraz Planu Budowania Wartości Mažeikių Nafta.

Celem Koncernu jest także zwiększenie sprzedaży hurtowej w oparciu o posiadane aktywa rafineryjne oraz rozbudowaną sieć logistyczną.

W obszarze detalu kontynuowane będzie wdrażanie strategii dwóch marek oraz koncentracja działań na rzecz zwiększenia efektywności sprzedażowej stacji, m.in. w oparciu o ofertę dostosowaną do potrzeb rynków lokalnych.

Ewolucja struktury korporacyjnej zawarta w nowej strategii ułatwi bardziej elastyczny i dynamiczny rozwój działalności Grupy ORLEN, co dodatkowo poprawi jej efektywność.


Filar II - Monitorowanie opcji rozwoju nieorganicznego


Koncern będzie stale monitorował możliwości ekspansji na nowe obiecujące rynki. Najbardziej atrakcyjnym kierunkiem rozwoju dla działalności PKN ORLEN w zakresie sprzedaży są rynki krajów bałtyckich oraz Ukraina. Mając na uwadze silne ekonomiczne przesłanki krajowej konsolidacji branży naftowej i chemicznej, Koncern upatruje w tej opcji rozwoju szczególne źródło nowej wartości.

Kontynuowany będzie proces budowy kompetencji w zakresie działalności poszukiwawczo-wydobywczej ropy naftowej (upstream). Decyzja o rozpoczęciu projektów związanych z wydobyciem zostanie podjęta z uwzględnieniem akceptowalnego poziomu ryzyka oraz przy zagwarantowaniu odpowiedniej stopy zwrotu. Wzmacniane będą działania integrujące handel ropą naftową i hurtowy handel produktami naftowymi.


Cele i działania strategiczne w segmentach


W segmencie rafineryjnym nowa strategia zakłada wzrost efektywnych mocy przerobowych ropy naftowej w Polsce i na Litwie. Moce przerobowe Grupy PKN ORLEN w perspektywie 2012 roku mają wynosić około 33 mln ton rocznie.

Strategia przewiduje dynamiczny rozwój w zakresie sprzedaży detalicznej. Celem koncernu jest umocnienie lub osiągnięcie pozycji lidera na rynkach macierzystych. Koncern będzie to realizował poprzez optymalizację, dalsze poprawianie efektywności sieci stacji paliw oraz ekspansję na obecnych i nowych rynkach, w szczególności na rynku krajów bałtyckich. W 2012 roku liczba stacji będzie się przedstawiać następująco: Polska – 1900, Czechy – 440, kraje bałtyckie – 230, Niemcy – 750.

Zgodnie ze strategią, PKN ORLEN będzie pierwszym w Europie Środkowo-Wschodniej producentem kwasu tereftalowego (PTA). Poziom produkcji PTA w 2012 wynosić będzie 600 tysięcy ton w skali roku.

W segmencie chemii strategia zakłada, że udział Grupy w rynku PCW w 2012 roku wyniesie 55% w Polsce i 40% w Czechach, przy łącznej produkcji PCW na poziomie 485 tys. ton rocznie.

Kontynuowane będą projekty optymalizujące koszty, wprowadzane jest efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncern, działając regionalnie, będzie dalej ulepszał zarządzanie kapitałem ludzkim i jako lider technologiczny odpowiadał będzie na coraz bardziej wymagające standardy jakościowe i środowiskowe. Grupa PKN ORLEN będąc odpowiedzialnym partnerem biznesowym w swoim działaniu bierze pod uwagę potrzeby lokalnych społeczności.