15.05.2007

Wyniki za I kwartał 2007 r.

Dobre wyniki polskich i czeskich spółek Grupy ORLEN, zwłaszcza segmentów detalu i petrochemii, konsolidacja wyników Mazeikiu Nafta oraz wycena zapasów zdeterminowały rezultaty finansowe PKN ORLEN za I kwartał 2007 roku. Grupa ORLEN wypracowała zysk operacyjny przed amortyzacją (EBITDA) w wysokości 995 mln PLN tj. o 39,5% wyższy w zestawieniu z IV kwartałem ubiegłego roku i o 1,2% wyższy niż w porównywalnym okresie 2006 roku. Zysk netto został w znacznym stopniu ukształtowany przez konsolidację litewskich aktywów, wycenę zapasów, notowania ropy naftowej oraz czynniki jednorazowe. Realizacja programu redukcji kosztów dała efekt o 63% wyższy niż w I kwartale ubiegłego roku.

W pierwszych trzech miesiącach 2007 roku PKN ORLEN osiągnął przychody na poziomie 13 408 mln PLN – o 18,3% większe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Po eliminacji wpływu konsolidacji litewskiej rafinerii zysk operacyjny przed amortyzacją (EBITDA) Grupy ORLEN osiągnął poziom 1 190 mln PLN, o ponad 21% wyższy niż w I kwartale 2006 roku.

Znakomity efekt w I kwartale osiągnął segment detaliczny – 108 mln PLN, tj. 18 razy więcej niż w porównywalnym okresie ubiegłego roku. Filarami tak dobrych wyników są: wzrost wolumenu sprzedaży, który wygenerował dodatkowo 44 mln PLN oraz marża na produktach pozapaliwowych, która przyniosła efekt na poziomie 8 mln PLN. Większe niż rok temu wolumeny sprzedaży wypracowały również segmenty: rafineryjny (w hurcie) i petrochemiczny PKN ORLEN (jednostki dominującej), odpowiednio o 4,8% i 7,6%.

Radykalną poprawę efektywności (o 45%) odnotował segment chemiczny, głównie dzięki działalności Anwilu, który osiągnął wzrost sprzedaży przy rosnących notowaniach produktów i zachowaniu dyscypliny kosztowej. Zysk operacyjny tego segmentu wyniósł 83 mln PLN.

Realizacja programu OPTIMA, przyniosła w I kwartale 2007 roku wymierne efekty oszczędnościowe w wysokości 88 mln PLN. Najlepsze wyniki w tym zakresie miał segment rafineryjny (36 mln PLN) i chemiczny (20 mln PLN).

Należy podkreślić, iż na wyniki Grupy ORLEN w I kwartale 2007 roku istotnie wpłynęła wysoka strata operacyjna w Grupie Możejki na poziomie 334 mln PLN, spowodowana m.in. pożarem jaki miał miejsce w październiku 2006 roku. W wyniku tego zdarzenia w I kwartale tego roku rafineria w Możejkach wykorzystywała jedynie ok. 50% nominalnych mocy produkcyjnych i wytwarzała dużo produktów niskomarżowych, szczególnie ciężkiego oleju opałowego. Niebagatelny wpływ na wynik I kwartału miała również wycena zapasów według metody LIFO, która przy spadającej cenie ropy jest elementem niekorzystnym. W pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku ceny ropy były o ok. 7% niższe w porównaniu do I kwartału 2006 roku, przy czym duży spadek notowań ropy w styczniu i lutym 2007 roku miał zdecydowanie większy negatywny wpływ niż wzrosty cen w marcu. Dodatkowo, w wyniku przeszacowania praw do emisji CO2 w Grupie Kapitałowej Mazeikiu Nafta odnotowaliśmy jednorazowy wpływ na wynik operacyjny PKN ORLEN w wysokości - 63 mln PLN.

Zysk operacyjny Grupy ORLEN w I kwartale bieżącego roku wyniósł 375 mln PLN czyli zaledwie 10,1% mniej niż rok wcześniej, mimo iż straty na tej działalności poniesione przez Grupę Możejki sięgnęły 334 mln PLN. Wyłączając efekt konsolidacji MN zysk operacyjny PKN ORLEN wzrósł w porównaniu do I kwartału 2006 roku o ok. 70% i wyniósł 709 mln zł. Wynik netto (bez efektu MN wynoszącego 287 mln PLN) ukształtował się na poziomie 336 mln PLN, porównywalnym w zestawieniu rok do roku, mimo wzrostu o 55% kosztów finansowych związanych ze zwiększeniem zadłużenia. Uwzględniając wpływ konsolidacji z MN zysk netto wyniósł 49 mln PLN.

Rezultaty finansowe Grupy ORLEN po wyłączeniu konsolidacji Mazeikiu Nafta i pozostałych czynników o charakterze przejściowym potwierdzają dynamiczny rozwój Koncernu. Grupa notuje również stabilny poziom kosztów operacyjnych pomimo zwiększenia skali działalności.