01.03.2007

PKN ORLEN – WYNIKI FINANSOWE W IV KWARTALE 2006 r.

W IV kwartale 2006 roku pomimo niesprzyjających warunków otoczenia makroekonomicznego, PKN ORLEN odnotował dobre wyniki działalności operacyjnej i finansowej. W IV kwartale 2006 r. Grupa PKN ORLEN osiągnęła przychody na poziomie 13 115 mln PLN oraz wypracowała zysk operacyjny w wysokości 173 mln PLN. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 76 mln PLN, zaś zysk akcjonariuszy jednostki dominującej zanotował poziom 146 mln PLN. Wyniki są efektem ciągłego wzrostu sprzedaży hurtowej oraz detalicznej paliw, produktów petrochemicznych, oraz konsolidacji zagranicznych aktywów spółki.

Raportowany wynik operacyjny Grupy w IV kwartale 2006 r. został obciążony stratą księgową 230 mln PLN w związku ze sprzedażą spółki Kaucuk a.s. Mimo straty księgowej transakcja jest korzystna w aspekcie długoterminowego kontraktu z Firmą Chemiczna Dwory S.A., jak również faktu, że firma Kauczuk nie stanowiła podstawowej działalności Grupy Kapitałowej PKN Orlen, a jej dalszy rozwój wymagałby dalszych inwestycji.

Poziom marży rafineryjnej w IV kwartale 2006 roku kształtował się na średnim poziomie 2,73$/b, co stanowi spadek o 48% z analogicznym okresem roku poprzedniego. Dyferencjał Ural-Brent w IV kwartale 2006 spadł o 2% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego i osiągnął średni poziom 3,56$/b. Takie poziomy podstawowych czynników makroekonomicznych stanowią znaczące warunki pogorszenia funkcjonowania Koncernu.

Wyniki finansowe PKN ORLEN w 2006 roku

W roku 2006 Grupa PKN ORLEN osiągnęła przychody na poziomie 52 870 mln PLN, co w porównaniu z rokiem 2005 oznacza wzrost o 28,4%. Pomimo znaczącego pogorszenia otoczenia makroekonomicznego Grupa wypracowała zysk operacyjny przed amortyzacją EBITDA w wysokości 5 021 mln PLN i po wyłączeniu jednorazowego efektu negative goodwill zanotowała 4% wzrost EBITDA w stosunku do 2005 r.

Skonsolidowany zysk netto (bez negative goodwill) spadł w ujęciu rocznym o 12% i wyniósł 2 406 mln PLN. Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej (bez negative goodwill) spadł o 13,2% do poziomu 2 330 mln PLN.

W celu zaspokojenia gwałtownie rosnącego popytu w 2006 r. wszystkie instalacje (za wyjątkiem rafinerii w Możejkach) pracowały na pełnym obciążeniu. Roczny przerób ropy naftowej Grupy w Polsce w 2006 r. wzrósł o 8% do 13 612 tys. ton. Poziom wykorzystania mocy przerobowych płockiej rafinerii wyniósł w 2006 aż 98,6%, co stanowi wzrost o 5,5 pp. Przerób ropy w czeskich rafineriach należących do Grupy ORLEN wzrósł o 3% do poziomu 4 281 tys. ton. Z uwagi na pożar rafinerii w Możejkach przerób ropy osiągnął tam w 2006 r. poziom 8 028 tys. ton, czyli 13% mniej niż rok wcześniej.

W 2006 roku Koncern konsekwentnie utrzymywał dyscyplinę kosztową. Realizacja programu OPTIMA spowodowała wzrost oszczędności w IV kwartale o dodatkowe 84 mln PLN. Największe redukcje kosztów w IV kwartale zostały wypracowane w segmentach: rafineryjnym (30,5 mln PLN) oraz chemicznym (21,5 mln PLN). W całym 2006 roku łączny poziom oszczędności wyniósł 299,3 mln PLN.

W rezultacie wdrażanej strategii restrukturyzacyjnej segment detaliczny zanotował w 2006 r. aż sześciokrotny wzrost wyniku i osiągnął poziom 573 mln PLN. Powyższy rezultat został osiągnięty między innymi dzięki wzrostowi wolumenu sprzedaży Grupy, który przełożył się na kontrybucję do poprawy wyniku w wysokości 125 mln PLN rok do roku oraz poprzez dalsze wzmocnienie efektywności kosztowej (efekt programu OPTIMA dla segmentu detalicznego w 2006 r. wyniósł 80 mln PLN). Warto odnotować, iż zwiększeniu uległy również marże na produktach pozapaliwowych i w 2006 r. przełożyły się na wzrost wyniku tego segmentu o 40 mln PLN.

Najwyższy, w porównaniu z innymi segmentami wynik wypracował w 2006 r. segment rafineryjny – 1 762 mln PLN. Zanotował on jednak spadek o 40% w stosunku do 2005 r. (bez negative goodwill). O 28% obniżyły się notowania marży rafineryjnej w 2006 r. w stosunku do 2005 r. Odnotowano także 6% niższy dyferencjał Ural-Brent niż w okresie minionego roku. Ujemny efekt spadku marży rafineryjnej wyniósł 85 mln PLN, zaś dyferencjału Ural – Brent 88 mln PLN. Wzmocnienie polskiej złotówki wobec dolara amerykańskiego obniżyło wyniki segmentu w 2006 r. o 195 mln PLN.

Segment petrochemiczny wygenerował wyższy poziom w stosunku do 2005 r. o 18,8%, do wysokości 842 mln PLN. Wpłynął na to wysoki wolumen sprzedaży, który przełożył się na wzrost wyniku segmentu o 452 mln PLN w stosunku do 2005 r. oraz efektywna konsolidacja Unipetrolu – 207 mln PLN. Czynniki te dowodzą skuteczności zarządzania Grupą PKN ORLEN.

Także segment chemiczny zanotował ponad 50% poprawę wyniku (po wyłączeniu negative goodwill). Wyniósł on w 2006 r. 226 mln PLN. Na tak wysokie notowania wpłynął przede wszystkim zysk Anwilu – dodatni efekt w wysokości 90 mln PLN.