01.08.2007

CHEMOPETROL, UNIPETROL RAFINERIA i UNIPETROL RPA łączą się w jedną spółkę o nazwie UNIPETROL RPA

Fuzja, w której doszło do połączenia spółek CHEMOPETROL, UNIPETROL RAFINERIA i UNIPETROL RPA w spółkę UNIPETROL RPA jest logiczną konsekwencją implementacji nowego modelu zarządzania, na który grupa UNIPETROL stopniowo przechodzi już od początku tego roku. Wśród podstawowych zalet fuzji są przede wszystkim: uproszczenie przepływu produktów przejściowych w ramach jednej firmy oraz lepsze wykorzystanie już istniejących synergii. Kolejnym plusem jest także zwiększenie efektywności wewnętrznego zakupu i sprzedaży własnych produktów wewnątrz grupy. Niemniej ważne jest to, że taka zmiana umożliwi wyraźniejszą kontrolę całego łańcucha produkcji i handlu, od zakupu surowców aż do zadbania o klienta. „Dzięki fuzji powstanie jedna zwarta całość, w której ulegnie uproszczeniu struktura działań organizacyjnych, personalnych, administracyjnych,“ mówi Petr Sosík, jeden z pełnomocników spółki UNIPETROL RPA i następnie dodaje: „Przy pomocy tej zmiany ulegną zmniejszeniu wydatki na administrację oraz zwiększy się prosperita całej grupy Unipetrol.

Następca - spółka UNIPETROL RPA (skrót RPA oznacza: rafineria, petrochemia, agrochemia) jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i jej jedynym wspólnikiem jest UNIPETROL S.A. Forma prawna spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przynosi zwiększenie efektywności codziennego zarządzania spółką, przyspieszenie procesów decyzyjnych (spółka nie ma rady nadzorczej) oarz umożliwia bezpośredni nadzór nad przedsiębiorczą i handlową działalnością spółki ze strony jej jedynego wspólnika. UNIPETROL RPA ma trzech pełnomocników, którymi są Miroslav Krejčí (członek zarządu spółki UNIPETROL oraz dyrektor wykonawczy spółki CHEMOPETROL), Ivan Ottis (członek zarządu spółki UNIPETROL, prezes zarządu i dyrektor generalny spółki PARAMO) oraz Petr Sosík (dyrektor do spraw transformacji spółki UNIPETROL). Każdy z tych trzech pełnomocników jest statutowym organem spółki i ma uprawnienia do podejmowania samodzielnych rokowań oraz do składania podpisów w imieniu spółki. Do decyzji związanych z działaniami handlowymi spółki zgodnie z aktem założycielskim spółki jest wymagana zgoda co najmniej 2 pełnomocników.

Strukturę organizacyjną spółki UNIPETROL RPA tworzą obok jednostki produkcyjnej Chemopetrol oraz jednostki optymalizacji łańcucha handlowego także trzy specjalizowane jednostki handlowe (tzw. business units – BU) BU I – Produkty Rafinerii zarządza Stanislav Bruna, dyrektorem BU II – Monomery i agroprodukty jest Lubomír Lukáč i BU III – Poliolefiny zarządza Dariusz Woźniak. Łańcuchem dostawców kieruje Karel Surma, który jest jednocześnie jednym z pełnomocników spółki UNIPETROL SERVICES, s.z.o.o., już działającego centrum wzajemnych usług grupy Unipetrol.

Walne zgromadzenie, którego ustalenia wykonuje jedyny wspólnik - ,.UNIPETROL, ma prawo decydować o jakichkolwiek sprawach, włącznie tych, które należą do kompetencji pełnomocników (poza wydawaniem instrukcji dotyczących spraw handlowych w spółce).

Sytuacja pracowników spółek, które zanikną w wyniku fuzji, po fuzji się zasadniczo nie zmieni. Warunki stosunku prawnego wobec spółki następczyni UNIPETROL RPA pozostaną takie same, tak samo jak przywileje pracownicze (np. opieka zdrowotna, wyżywienie itp.) Umowy zbiorowe także pozostaną ważne.

Nie będzie też zmian w stosunku do partnerów handlowych spółki CHEMOPETROL i UNIPETROL RAFINERIA zanikających w wyniku fuzji. Zmiana zajdzie jedynie w danych identyfikacyjnych spółki, wszystkie objęte umową stosunki między odbiorcą a dostawcą jednak przejdą automatycznie na spółkę UNIPETROL RPA i pozostaną ważne.

Jednym z podstawowych celów nowego modelu zarządzania korporacyjnego, którego częścią składową jest także ta fuzja, jest zwiększenie efektywności, konkurencyjności i transparentności wszystkich procesów w grupie UNIPETROL. Podstawą nowego modelu zarządzania są trzy kluczowe założenia: oddzielenie działań produkcyjnych, handlowych i wspomagających do samodzielnych komórek organizacyjnych, stworzenie specjalistycznego centrum usług wzajemnych (Unipetrol SERVICES, s.z.o.o.) oraz uproszczenie formy prawnej tych spółek, których właścicielem jest w 100% UNIPETROL. „Nowa struktura umożliwi nam osiągnięcie handlowej doskonałości, efektywności eksploatacji oraz niemałych oszczędności. Cieszę się, że transformacja przebiega zgodnie z planem,“ mówi na temat restrukturyzacji François Vleugels, przewodniczący zarządu oraz dyrektor generalny spółki UNIPETROL.