25.01.2007

Zawarcie kontraktu przez ORLEN Deutschland z Deutsche BP

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN”, „Emitent”) informuje, że w dniu 25 stycznia 2007 roku ORLEN Deutschland AG zawarł kontrakt roczny z Deutsche BP Aktiengesellschaft. Przedmiotem umowy jest sprzedaż paliw spółce ORLEN Deutschland AG w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku. Szacunkowa wartość transakcji wynosi około 900 000 000 EURO, czyli około 3 490 650 000 PLN, według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla EURO z dnia 25 stycznia 2007 roku.

Powyższa umowa stanowi „znaczącą umowę” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, jako, że jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

PKN ORLEN posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym ORLEN Deutschland AG. Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).