13.11.2008

PKN ORLEN - wyniki finansowe za III kwartał 2008 r.

Znaczne zwiększenie przychodów, dynamika wzrostu sprzedaży wyższa niż rynku, planowe postoje remontowe i zmienne warunki makroekonomiczne to najważniejsze czynniki kształtujące wyniki finansowe PKN ORLEN w III kwartale 2008 roku. W trzech pierwszych kwartałach bieżącego roku Koncern osiągnął znaczącą poprawę zysku netto w porównaniu do roku poprzedniego.

Znaczne zwiększenie przychodów, dynamika wzrostu sprzedaży wyższa niż rynku, planowe postoje remontowe i zmienne warunki makroekonomiczne to najważniejsze czynniki kształtujące wyniki finansowe PKN ORLEN w III kwartale 2008 roku. W trzech pierwszych kwartałach bieżącego roku Koncern osiągnął znaczącą poprawę zysku netto w porównaniu do roku poprzedniego.

W III kwartale 2008 roku PKN ORLEN osiągnął przychody na poziomie 23 058 mln PLN, czyli o 34% więcej niż rok wcześniej. W porównaniu z analogicznym okresem 2007 roku, w III kwartale 2008 sprzedaż ogółem Koncernu (w ujęciu wolumenowym) wzrosła o 10%, wyprzedzając dynamikę rozwoju rynku.

Zysk operacyjny Koncernu w III kwartale, obliczony przy użyciu metody wyceny zapasów LIFO, wyniósł 828 mln zł. W tym ujęciu EBIT, wzrósł prawie o 50% w porównaniu z analogicznym okresem, roku ubiegłego i o 5% w stosunku do II kwartału 2008 r. Wskazuje to na wyraźną poprawę efektywności Koncernu.

Zysk operacyjny raportowany EBIT, uwzględniający wycenę zapasów metodą średniej ważonej, wyniósł 512 mln zł i był niższy niż w III kwartale 2007 r. o 39%. Był on pod silnym wpływem zmian cen ropy naftowej wyrażonym w wycenie zapasów oraz wyższych kosztach surowców energetycznych zużywanych w procesach produkcyjnych.

Mimo tego segmenty: detaliczny i chemiczny, odnotowały znaczny wzrost raportowanego EBIT w stosunku do porównywalnego kwartału ubiegłego roku, odpowiednio o 41% i 55 %. Wynik ten jest rezultatem zwiększenia efektywności operacyjnej wyrażonej we wzrostach wolumenów i poprawie marż. Sprzedaż paliw w tym okresie wzrosła w detalu o 15%, a sprzedaż w segmencie chemicznym o 9%.
Spadki raportowanego EBIT wykazały segmenty: rafineryjny i petrochemiczny.

W przypadku rafinerii mimo wzrostu o 13% wolumenów sprzedaży hurtowej wynik ukształtował wpływ wyceny zapasów, a petrochemii - aprecjacja złotego, spadek sprzedaży i postój remontowy instalacji Olefin II.

W raportowanym okresie Grupa ORLEN znacząco (o 20%) zwiększyła przerób ropy naftowej i udział w produkcji średnich destylatów (o 17%) takich jak olej napędowy, lekki olej opałowy i paliwo lotnicze. W ostatnim kwartale 2008 roku PKN ORLEN planuje utrzymać wysoki stopień wykorzystania mocy produkcyjnych.

Podsumowując wyniki finansowe Koncernu uzyskane w ciągu trzech kwartałów bieżącego roku należy podkreślić, iż są one znacząco lepsze od raportowanych w tym samym okresie roku poprzedniego. Zysk netto za 9 miesięcy 2008 r. był wyższy o ponad 600 mln zł niż w pierwszych trzech kwartałach roku 2007. PKN ORLEN zachował także stabilny poziom środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Również wskaźniki zadłużenia pozostają na bezpiecznym poziomie.

Podstawowe dane finansowe:
 

W mln PLN   

3kw'07  

3kw'08  

zmiana r/r  

1-3kw'07  

1-3kw'08  

Zmiana r/r

Przychody

17265

23058

34%

46891

63086

35%

EBITDA

1438

1120

-22%

4305

4526

5%

Zysk netto Akcj. jedn.   
domin. 

593

21

-96%

1778

2388

34%

Cash flow

629

238

-391

2538

2505

-33

CAPEX

815

1138

323

1986

2564

578