26.11.2008

Strategia PKN ORLEN na lata 2009-2013

Nowa strategia rozwoju PKN ORLEN jest skoncentrowana na wzmocnieniu efektywności i dalszym rozwoju. Wzrost wartości spółki będzie realizowany w trzech obszarach: działalności podstawowej, tworzeniu nowych segmentów oraz dezinwestycji aktywów działalności pozapodstawowej. Jednym z podstawowych założeń finansowych zaktualizowanej strategii jest osiągnięcie zysku operacyjnego przed amortyzacją (EBITDA), przy wycenie zapasów liczonych metodą LIFO, na poziomie 7,8 mld PLN w 2013 roku. Zakładane wydatki inwestycyjne w latach 2009-13 mają wynieść 12,6 mld PLN.

Założenia strategiczne
Skuteczne działania wzmacniające efektywność: sprawność operacyjna, integracja aktywów i zarządzanie segmentowe pozwolą zająć dobrą pozycję do dalszego rozwoju Koncernu w obszarze działalności podstawowej, wydłużaniu łańcucha wartości, jak również wykorzystaniu segmentów wydobycia i energetyki jako dźwigni dynamicznego wzrostu.

W procesie tworzenia strategii zidentyfikowano kluczowe elementy rozwoju PKN ORLEN. Jego fundamentem będzie segment rafineryjny, detaliczny i petrochemiczny. Dodatkowo Koncern zamierza rozwijać działalność wydobywczą, a także wkroczyć w nowy obszar - branżę energetyczną - optymalnie wykorzystując posiadany, a niezbędny w tym sektorze, potencjał. Koncentrując się na tzw. core business PKN ORLEN planuje także dezinwestycje w segmencie chemicznym i telekomunikacyjnym, uwalniając zaangażowany kapitał.

Segment rafineryjny
W segmencie rafineryjnym jednym z kluczowych działań będzie zwiększenie produkcji oleju napędowego w połączeniu ze zwiększonym przerobem ropy oraz wsadu dla części petrochemicznej. Uzysk najbardziej rentownych średnich destylatów w 2013 roku wzrośnie w porównaniu z rokiem 2007 o 6 p.p. do poziomu 49%. W rezultacie produkcja oleju napędowego w analogicznym okresie wzrośnie o 44% i osiągnie 12,5 mln ton. W ekonomicznie uzasadnionych przypadkach rozważany będzie usługowy przerób ropy.

W latach 2009-2013 zostanie zrealizowany program inwestycyjny zakładający wydatki na poziomie 5,2 mld PLN. Największe inwestycje w segmencie są związane ze zwiększeniem produkcji oleju napędowego - instalacje hydroodsiarczania w Płocku oraz w Możejkach. W obszarze efektywności poprawa wyników zostanie zrealizowana w oparciu o Benchmarki Solomona: polepszenia indeksów energochłonności, pracochłonności i wykorzystania instalacji. Dzięki tym działaniom zysk operacyjny przed opodatkowaniem EBITDA z działalności rafineryjnej w 2013 roku ma osiągnąć poziom 4,5 mld PLN.

Logistyka
Istotnym elementem wzmacniania przewagi konkurencyjnej Koncernu będzie dalszy rozwój pionu logistyki. Do najważniejszych przedsięwzięć w tym obszarze należy budowa rurociągu produktowego z rafinerii w Możejkach do terminalu morskiego, co umożliwi zwiększenie wolumenów eksportowanych oraz obniżenie kosztów transportu. Nowe odcinki rurociągów produktowych powstaną także w Polsce pomiędzy Ostrowem Wielkopolskim i Wrocławiem oraz Boronowem i Trzebinią. Koncern zakłada także intensywniejsze wykorzystanie potencjału istniejących i nowobudowanych kawern, dzięki którym możliwe będzie pełniejsze zabezpieczenie potrzeb magazynowych oraz lepsze wykorzystanie cyklów koniunkturalnych magazynowanych produktów. PKN ORLEN będzie kontynuował restrukturyzację sieci własnych baz magazynowych.

Sprzedaż hurtowa i detaliczna
Głównym celem segmentu sprzedaży hurtowej jest utrzymanie pozycji lidera w poszczególnych krajach, rozwój biznesu na perspektywicznym rynku ukraińskim oraz nawiązanie współpracy z partnerami z Białorusi. Założenia strategiczne dla tego segmentu koncentrują się na zwiększeniu efektywności do poziomu 200 mln PLN wpływu na wynik finansowy w roku 2013 przez poprawę warunków handlowych. Jednym z ważniejszych elementów strategii dla segmentu jest sprzedaż ponad 1/3 wolumenu poprzez własną sieć detaliczną oraz zabezpieczenie i aktywne przejmowanie kanałów importowych.

W przypadku sieci stacji paliw konsekwentnie kontynuowana będzie dotychczasowa, skuteczna polityka dotycząca marek. Utrzymana zostanie marka ekonomiczna w Niemczech, marka ekonomiczna i premium w Polsce i Czechach oraz marka premium na Litwie. W planach strategicznych pozostaje również wejście na rynek ukraiński, uzależnione od sytuacji gospodarczej i politycznej. Działania PKN OLREN będą koncentrowały się na dalszym wzmocnieniu marki (najbardziej rozpoznawalnej w regionie) oraz na zwiększeniu efektywności sprzedaży na stację i marży w obszarze sprzedaży pozapaliwowej. Nakłady kapitałowe na inwestycje w segment będą średniorocznie wynosiły 300 mln PLN, a łącznie 1,4 mld PLN w latach 2009-2013. Wpływ segmentu detalicznego na EBITDA w 2013 roku ma wynieść 1,2 mld PLN. Kluczowym elementem strategii dla detalu PKN ORLEN będzie dalszy rebranding stacji oraz rozwój sieci franszyzowych. PKN ORLEN oczekuje do 2013 roku poprawy udziału na wszystkich rynkach macierzystych koncernu o 4p.p.

Petrochemia
Sytuację PKN ORLEN w segmencie petrochemicznym będą determinowały inwestycje w nowe produkty oraz prace nad dalszym wzrostem efektywności. Jej poprawa będzie możliwa dzięki ulepszeniu polityki cenowej, a także wskaźników oraz struktury uzysków (przy zastosowaniu Benchmarków Solomona i PTAI). Jedną z najważniejszych inwestycji będzie instalacja PX/PTA, która zapewni wzrost EBITDA do poziomu 2,7 mld PLN w 2013 roku. Na potrzeby petrochemii, w strategii, założono nakłady inwestycyjne w wysokości 4,9 mld PLN do 2013 roku. Analiza sytuacji wskazała również na potrzebę działań dezinwestycyjnych. W związku z ograniczonymi synergiami z działalnością podstawową PKN ORLEN podjęto decyzję o uwolnieniu kapitału zaangażowanego w PCW oraz nawozy sztuczne, utrzymując rolę strategicznego dostawcy surowców dla przemysłu chemicznego.

Polityka surowcowa
Aby zapewnić Koncernowi najlepsze możliwe rozwiązania z zakresu polityki surowcowej będą zawierane długoterminowe umowy na dostawę ropy naftowej, w tym o znacznym dyskoncie, a zakupy krótkoterminowe zostaną ukierunkowane na czasowo niedowartościowane gatunki. Jednym z podstawowych celów PKN ORLEN będzie zapewnienie co najmniej dwóch kierunków dostaw dla każdej rafinerii. Działania te zabezpieczą bezpieczeństwo i zoptymalizują strukturę dostaw.

W przypadku segmentu wydobywczego nakłady inwestycyjne w sumie osiągną 700 mln PLN wpływu na wynik finansowy do 2013 roku. Projekty wydobywcze ukierunkowane będą głownie na już zidentyfikowane złoża w krajach o ustabilizowanej sytuacji, o akceptowalnym poziomie ryzyka. Średnioroczny poziom wydatków na ten segment wyniesie 140 mln PLN. W tym segmencie PKN ORLEN planuje na bieżąco analizować sytuację i wykorzystywać pojawiające się okazje inwestycyjne, a także, w miarę możliwości, zawierać partnerstwa strategiczne. Planuje się, że w 2013 roku jego wpływ na EBITDA Koncernu osiągnie poziom 182 mln PLN.

Energetyka
Jednym z nowych elementów strategii jest segment energetyczny. Podstawą wzrostu efektywności, w tym przypadku, będzie osiągnięcie maksymalnych synergii z częścią rafineryjną Koncernu oraz rozwój w oparciu o dostępność pełnej infrastruktury do dalszego rozwoju działalności energetycznej. Te założenia będą realizowane w oparciu o rozwój obecnie dostępnych i monitorowanie nowych technologii. PKN ORLEN zakłada budowę segmentu wykorzystując współpracę z partnerami branżowymi.

Podstawowe dane finansowe - zrównoważony rozwój przy bezpiecznych parametrach finansowych.
Nakłady inwestycyjne PKN ORLEN w latach 2009-2013 zostały ustalone na poziomie 12,6 mld PLN, w tym rafineria 41%, petrochemia 39%, detal 11%, poszukiwanie i wydobycie 6% oraz funkcje wsparcia 3%. Pula środków inwestycyjnych do 2013 roku zawiera projekty związane z rozwojem (58%) jak również wynikające z rosnących wymagań regulacyjnych (6%) oraz koniecznych odtworzeń (36%).

Realizowane inwestycje oraz poprawa efektywności w całym Koncernie doprowadzą do wzrostu EBITDA w 2013 roku do poziomu 7,8 mld PLN. Wyznaczone cele finansowe nie uwzględniają dezinwestycji, potencjalnych akwizycji oraz strategicznych partnerstw.

Bezpieczeństwo finansowe, przy realizacji planów strategicznych Koncernu, zapewni polityka uruchamiania projektów inwestycyjnych przewidująca ich weryfikację pod kątem stopy zwrotu oraz hierarchizację powiązaną z sytuacją rynkową. Zakładane jest również utrzymywanie co najmniej 2 mld PLN niewykorzystanych linii kredytowych.

Firma będzie dążyła do konsekwentnego powiększania zwrotu z zainwestowanego kapitału, który w 2013 ma osiągnąć 11%. W całym okresie 2009 - 2013 zadłużenie Koncernu będzie kształtowało się na bezpiecznym poziomie. Priorytetem firmy jest utrzymywanie poziomu zadłużenia w przedziale 30-40% wartości kapitałów własnych. W 2009 roku nastąpi przejściowy wzrost dźwigni finansowej, związany z kontynuacją zaawansowanych projektów inwestycyjnych. Od 2010 roku można oczekiwać zwiększonych wolnych przepływów pieniężnych, które w kolejnych latach zmniejszą dźwignię finansową, umożliwiając dalszy dynamiczny rozwój Koncernu.