24.11.2008

Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy w PKN ORLEN podpisany

Nowy Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy w PKN ORLEN reguluje kwestie związane z zasadami zatrudniania, awansowania i wynagradzania pracowników, kształtowaniem warunków pracy, świadczeniami pracowniczymi, szkoleniami i ścieżką rozwoju zawodowego. Uwzględnia również pozostałe narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi, które wspierają strategię biznesową spółki. System jest spójny z najlepszymi praktykami rynkowymi, dzięki innowacyjnym narzędziom polityki personalnej oraz całościowemu uregulowaniu wszystkich kwestii związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi.

Układ przewiduje wprowadzenie najlepszych rozwiązań w polityce personalnej, czyli procesach rekrutacji, rozwoju, awansowania, wynagrodzeniach i sposobie premiowania, a także w systemie oceny pracowników, uwzględniającym ich kompetencje zawodowe. W konstruowaniu Układu swój udział mieli sami zainteresowani i tak np. budowa "Taryfikatora stanowisk", który określa ramy wynagrodzeń dla poszczególnych grup zaszeregowania, została oparta na systemie wartościowania stanowisk, stworzonym samodzielnie przez pracowników Spółki.

Bardzo ważnym elementem ZUZP-u jest również wprowadzenie nowego podejścia do dialogu społecznego. Układ przewiduje sposoby uregulowania wszystkich istotnych kwestii dotyczących współpracy pracodawcy ze stroną związkową.

ZUZP to umowa społeczna, będąca źródłem prawa pracy, zawierana między pracodawcą a związkami zawodowymi. To rozwiązanie jest najskuteczniejszym narzędziem stymulującym utrzymanie i rozwój potencjału pracowniczego w firmie. Układ - po wprowadzeniu w PKN ORLEN - będzie również wzorem rozwiązania dla innych spółek Grupy Kapitałowej, stanowiącym element integracji systemów i przyczyniającym się do ujednolicenia stosunków społecznych w całym Koncernie.

Prace nad ZUZP zostały poprzedzone dogłębną analizą obowiązujących w PKN ORLEN rozwiązań, przeprowadzoną przez firmę doradczą Hewitt Associates. Całość prac projektowych wykonali pracownicy samej Spółki.

Układ zacznie funkcjonować od 1 stycznia 2009 roku, obowiązując na czas nieokreślony. Okres przejściowy dla wprowadzenia nowych rozwiązań będzie trwał do 31 grudnia 2013 roku.