28.10.2008

Najnowocześniejsza w Polsce instalacja termicznego przekształcania odpadów

ORLEN Eko, spółka Grupy Kapitałowej PKN ORLEN uruchomiła najnowocześniejszą w Polsce Instalację Termicznego Przekształcania Odpadów. Dzięki temu Spółka zakończyła realizację Programu Dostosowawczego. Jako pierwszy w Polsce, obiekt ten może przyjmować do unieszkodliwienia, przez przekształcenie termiczne, odpady z rynku zewnętrznego, z ukierunkowaniem na wysuszone komunalne osady ściekowe.

"Dzięki realizacji tego projektu dołączyliśmy do grona najbardziej rozwiniętych krajów europejskich, w których funkcjonują podobnej klasy obiekty" - powiedział Paweł Krupa, Prezes Zarządu ORLEN Eko.

"Jesteśmy dumni z tej inwestycji. Przede wszystkim ze względu na to, że rozwiązuje ona jedną z najważniejszych dla nas kwestii - utylizację odpadów niebezpiecznych oraz zmniejsza wpływ zakładu na nasze bezpośrednie otoczenie. To także dowód na to, że potrafimy sprawnie wykorzystywać możliwości, jakie dała Polsce akcesja do Unii Europejskiej." - podsumował Krystian Pater, Członek Zarządu PKN ORLEN.

Best Available Technique - Najlepsza Dostępna Technika

Nowa instalacja jest zgodna z wy­maganiami BAT oraz wszystkimi obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony środowiska, m.in. dotyczącymi dotrzymywania dopuszczalnych wartości standardów emisji, dotrzymywania parametrów prowadzenia procesu oraz jakości odprowadzanych ścieków. Spełnia też wszelkie wymagania w zakresie Najlepszej Dostępnej Techniki w ramach Dyrektywy IPPC 2008/1/EC wdrożonej przez Komisję Europejską.

Wypełnienie norm ekologicznych

Wdrożenie norm ekologicznych, związanych z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej i dostosowaniem do spełniania norm emisyjnych, było podstawową przesłanką budowy najnowocześniejszej w Polsce instalacji tego typu. Wnikliwe badania i analizy przeprowadzone na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku wykazały, że funkcjonująca dotychczas instalacja nie spełnia wymagań unijnych.

Decyzję o budowie nowej instalacji podjęto w ramach kompleksowej zmiany systemu gospodarki odpadami pochodzącymi z procesów oczyszczania ścieków rafineryjnych i petrochemicznych. Obecnie podobne projekty (dotyczące zagospodarowania osadów ściekowych z oczyszczalni komunalnych), w tej samej technologii, realizowane są między innymi w Łodzi, Krakowie i Warszawie.

Zastosowane w instalacji procesy przygotowania i bezpiecznego transportu odpadów, spalania ich w piecach oraz odrębne dla każdego z nich systemy odzysku ciepła i oczyszczania spalin pozwolą na spełnienie wszystkich obowiązujących w Polsce wymagań środowiskowych oraz uregulowań unijnych.

Wykorzystanie funduszy unijnych

ORLEN Eko, jako jedna z pierwszych spółek z Grupy Kapitałowej ORLEN, uzyskała na inwestycję bezzwrotną dotację w wysokości 19,5 mln zł z Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw na lata 2004-2006. Pozostałą kwotę nakładów inwestycyjnych stanowiły środki własne Spółki i dopłaty zwrotne do kapitału udzielone przez PKN ORLEN.

Uzgodniony przez Spółkę z Wojewodą Mazowieckim w 2005 r. Program Dostoso­wawczy przewidywał II-etapową modernizację instalacji. W I etapie, zakończonym w grudniu 2006r., nakładem 18 mln zł netto wybudowano instalację zagęszczania osadów ściekowych - park zbiorników oraz stację wirówek. II etap Programu Dostosowawczego obejmował zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zaprojektowanie instalacji i wykonanie robót budowlanych, polegających na budowie instalacji termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych". Uruchomienie instalacji przyspieszyło o rok termin dostosowania instalacji do wymogów obowiązującego prawa. Całkowity koszt II etapu modernizacji wyniósł 105,3 mln zł netto.

Komercyjne wykorzystanie instalacji

Charakterystyczną cechą wybudowanej instalacji jest możliwość unieszkodliwiania wysuszonych osadów ściekowych pochodzących z komunalnych oczyszczalni ścieków, co pozwala na oferowanie usług podmiotom posiadającym lub zamierzającym budować suszar­nie osadów. ORLEN Eko, wychodząc naprzeciw ograni­czeniom prawnym, związanym z rolniczym wykorzystaniem komunal­nych osadów ściekowych, proponuje ich termiczne przekształcenie. Nowa instalacja przystosowana jest do przyjęcia i unieszkodliwienia do 10.000 ton rocznie tego typu odpadów.

Możliwości techniczne nowej instalacji

Instalacja termicznego przekształcania odpadów składa się z systemu przygotowania i transportu odpadów, dwóch linii spalania , odrębnych dla każdego pieca systemów odzysku ciepła i oczyszczania spalin. Instalacja jest przeznaczona przede wszystkim do unieszko­dliwiania odpadów pochodzących z procesów przerobu ropy naftowej i oczyszczania ścieków. Istnieje również możliwość unieszkodliwienia innych odpadów posiadających właściwości fizyczne, umożliwiające ich współspalanie z podstawowym strumieniem. Wszystkie odpady przed podaniem do spalenia są mieszane, zapewniając optymalny, pod względem jakościowym wsad. Instalacja ma nominalną możliwość unieszkodliwiania rocznie 50.000 ton odpadów, co zabezpiecza obecne jak i przyszłe potrzeby PKN ORLEN.

ORLEN Eko

ORLEN Eko funkcjonuje na terenie Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN S.A. w Płocku. Spółka rozpoczęła działalność w 2004 roku. Powstała w wyniku działań restrukturyzacyjnych, prowadzonych przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., który jest jej 100% udziałowcem. Intencją powołania ORLEN Eko była m.in. specjalizacja działal­ności związanej z wytwarzaniem i zagospodarowaniem odpadów powstających na terenie rafinerii, zapewniająca spełnienie wymagań formalno-prawnych, wynikających z obowiązującego prawa, w tym tzw. "zasady bliskości". ORLEN Eko eksploatuje instalacje służące do magazynowania, wstępnego zagęszczania osadów oraz ich unieszko­dliwiania m.in. metodami przekształcania termicznego.