09.01.2008

Oświadczenie

W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o nałożeniu na PKN ORLEN S.A. i Grupę Lotos S.A. kary o łącznej wysokości 5,5 mln zł w sprawie dotyczącej zaprzestania produkowania i dystrybucji benzyny U-95, PKN ORLEN oświadcza, iż po wnikliwej analizie przedstawionego przez UOKiK uzasadnienia postanowienia, Spółka będzie się – zgodnie z przysługującej jej prawem – odwoływać od rozstrzygnięcia Prezesa UOKiK do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Do czasu zakończenia postępowania przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, PKN ORLEN nie jest prawnie zobowiązany do zapłacenia przedmiotowej kary.

PKN ORLEN S.A. nie podziela stanowiska Prezesa UOKiK wyrażonego w decyzji, gdyż nie miało miejsca porozumienie ograniczające konkurencję. Wyłączną przyczyną zaprzestania produkcji benzyny U-95 była nieopłacalność ekonomiczna dalszego produkowania i sprzedawania produktu, na który popyt drastycznie spadał.

Ponadto nieprawdziwe jest ustalenie UOKiK, że benzyna bezołowiowa U-95 i benzyna bezołowiowa Eurosuper 95 z dodatkiem potasowym Unikat+ to dwa różne produkty. PKN ORLEN S.A. nigdy nie produkował benzyny U95, a jedynie oferował na rynku taką benzynę, która powstawała wskutek połączenia w bazach magazynowych benzyny o liczbie oktanowej 95 z dodatkiem potasowym, co obecnie może czynić każdy inny przedsiębiorca, jeśli uzna to za uzasadnione ekonomicznie, gdyż dodatek potasowy jest oferowany nadal w hurcie.

Mając na uwadze powyższe argumenty, złożenie odwołania od przedmiotowej decyzji jest w pełni uzasadnione.

Biuro Prasowe
PKN ORLEN