22.06.2009

PGNiG i ORLEN wspólnie zrealizują projekt wydobywczy w Wielkopolsce.

W dniu 22 czerwca 2009r. PKN ORLEN SA (ORLEN) oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (PGNiG) podpisały umowę o wspólnej realizacji projektu poszukiwawczo - wydobywczego, zlokalizowanego w północno - zachodniej Polsce.

Projekt stanowi kontynuację wykonanych przez PGNiG wstępnych prac poszukiwawczo-rozpoznawczych na Niżu Polskim. Proponowany obszar współpracy położony jest w rejonie najbardziej perspektywicznym dla poszukiwań węglowodorów w Polsce. Wstępnie rozpoznane, nagromadzenie ropy naftowej w obrębie złoża Sieraków znajduje się w sąsiedztwie największych odkryć złóż ropy dokonanych
w ostatnich latach przez PGNiG w Polsce. Przewidywane zasoby geologiczne to ok. 130 mln baryłek, z czego szacowane wydobywalne zasoby to 26 mln baryłek,
a planowana na tym etapie rozpoznania produkcja ze złoża to ok. 15 mln baryłek.
W imieniu ORLEN projekt będzie realizowany przez spółkę zależną ORLEN Upstream Sp. z o.o. powołaną w celu realizacji strategii ORLEN w obszarze wydobycia i poszukiwań.

Planowane zaangażowanie PGNiG w przedsięwzięciu wynosi 51%, a PKN ORLEN - 49 %. Za pokrycie 51 % wydatków potrzebnych na realizację projektu PGNiG uzyskuje proporcjonalnie prawo do przyszłych przychodów. Pozostałe 49 % pozostaje w posiadaniu PKN ORLEN.
Całkowite szacowane nakłady na realizację przedsięwzięcia nie przekroczą 400 mln zł. W pierwszych latach realizacji projektu nie przekroczą one 50 mln zł, większa część wydatkowana będzie w latach następnych. Operatorem jest PGNiG, którego rolą jest bieżące zarządzanie i prowadzenie projektu, realizowane w oparciu o wspólnie uzgodnione i zatwierdzone harmonogramy i budżety.

PGNiG jest liderem na rynku poszukiwawczo wydobywczym w Polsce. Obecnie posiada ponad 70 koncesji poszukiwawczych. Tylko w tym roku na poszukiwania nowych złóż w kraju wyda ok. 650 mln złotych.

Realizacja wspólnego projektu z PGNiG, jest kolejnym etapem budowy zdywersyfikowanego portfela projektów poszukiwawczo - wydobywczych PKN ORLEN, a także stanowi kolejny krok w budowaniu kompetencji w tym segmencie w Koncernie.

Projekt ten jest początkiem realnej współpracy obu firm w obszarze poszukiwań
i wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego. Obie Spółki analizują kolejne projekty, które realizowane będą w miarę możliwości finansowych obu spółek.

W kwietniu 2008 roku inna spółka Koncernu - ORLEN International Exploration & Production zakupiła 45% udziału w koncesjach na poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego w łotewskiej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego. Partnerem ORLEN, w tym projekcie jest spółka Kuwait Energy Company.

Zasoby węglowodorów oszacowane dla złóż bałtyckich będących przedmiotem zainteresowania Koncernu wynoszą ok. 250 mln baryłek.
Równolegle Spółka realizuje projekt poszukiwawczo - rozpoznawczy na terenie 5 koncesji o łącznej powierzchni ok. 5000 km2 zlokalizowanych w obrębie rowu mazowiecko-lubelskiego (okolice Garwolina). Głównym celem prac jest odkrycie złóż węglowodorów możliwych do eksploatacji przemysłowej.

Biuro Prasowe
PKN ORLEN SA

Dawid Piekarz
Rzecznik Prasowy PKN ORLEN SA

Biuro Prasowe
PGNiG SA

Joanna Zakrzewska
Rzecznik Prasowy PGNiG SA