08.04.2009

Spór zbiorowy zakończony

Ponad miesięczne negocjacje i w efekcie podpisanie dwóch porozumień zakończyło dwa spory zbiorowe wszczęte przez Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN, a Spółką jako Pracodawcą.

Spory zbiorowe prowadzone przez MZZPRC od 2 marca bieżącego roku dotyczyły braku osiągnięcia porozumienia płacowego w 2009 r. oraz harmonogramu czasu pracy.

W trakcie rokowań strona związkowa odstąpiła od pierwotnych żądań określających wskaźnik wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na poziomie 10%. Aktualna sytuacja makroekonomiczna, wnioski płynące z analiz przedłożonych związkowi w trakcie negocjacji, skłoniły MZZPRC do zawarcia porozumienia określającego przyrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku 2009 na poziomie 0%.
Na początku marca bieżącego roku takie porozumienie zawarto z dziewięcioma innymi związkami zawodowymi działającymi w Koncernie. Na ich mocy Pracodawca zobowiązał się do wypłat pracownikom jednorazowych nagród o łącznej wartości 5 500 zł.

W drugim z zawartych porozumień Pracodawca i związek zawodowy pracowników ruchu ciągłego zobowiązali się, że pracodawca wspólnie z partnerem społecznym będą pracować nad  stworzeniem dla Zakładu Produkcyjnego w Płocku, nowego satysfakcjonującego obydwie strony, rozkładu czasu pracy. Ma on uwzględniać obecnie wiążące zasady planowania czasu pracy oraz możliwości ekonomiczne Spółki. W ramach realizacji wzajemnych zobowiązań prowadzone będą wspólne prace nad stworzeniem i wdrożeniem rozkładu czasu pracy, który usatysfakcjonuje obie strony.

Poza porozumieniem ustalono również, że od 1 maja do momentu wprowadzenia nowych rozwiązań w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku wdrożony zostanie tymczasowy rozkład w pięciobrygadowej organizacji czasu pracy, będący zmodyfikowaną przez pracodawcę wersją propozycji przedstawionej przez MZZPRC.