15.07.2009

PKN ORLEN wszczyna postępowanie arbitrażowe przeciwko Yukos International UK B.V. w związku z transakcją nabycia akcji AB Mazeikiu Nafta

W dniu 15 lipca 2009 roku PKN ORLEN złożył w Sądzie Arbitrażowym przy Międzynarodowej Izbie Handlowej wniosek o wszczęcie postępowania arbitrażowego przeciwko Yukos International UK B.V. z siedzibą w Holandii ("Yukos International") w związku z transakcją nabycia akcji AB Mazeikiu Nafta. Postępowanie arbitrażowe będzie toczyło się w Londynie, przed Trybunałem Arbitrażowym składającym się z trzech arbitrów, w oparciu o Reguły Postępowania Arbitrażowego Międzynarodowej Izby Handlowej.

W dniu zamknięcia transakcji zakupu przez PKN ORLEN akcji AB Mazeikiu Nafta, czyli 14 grudnia 2006 roku, Yukos International złożył oświadczenia o faktycznej prawnej oraz finansowej sytuacji litewskiej spółki. Zgodnie z umową sprzedaży akcji zawartą 26 maja 2006 roku, PKN ORLEN powinien zgłosić do Yukos International roszczenia z tytułu niezgodności oświadczeń ze stanem faktycznym.

W grudniu 2008 roku PKN ORLEN doręczył spółce Yukos International zawiadomienie o swoich roszczeniach związanych z transakcją nabycia strategicznego pakietu litewskiej spółki, jednak holenderska spółka odrzuciła roszczenia Koncernu.

Maksymalna wysokość odpowiedzialności Yukos International za niezgodność zakwestionowanych oświadczeń ze stanem faktycznym wynosi 250 milionów USD. W dniu zamknięcia transakcji, kwota tej wysokości została zdeponowana na rachunku zastrzeżonym, jako część ceny za akcje AB Mazeikiu Nafta w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń PKN ORLEN wobec Yukos International.

PKN ORLEN zastrzegł sobie prawo do zwiększenia swoich żądań lub wystąpienia z dodatkowymi roszczeniami na dalszym etapie sprawy.

Zgłoszone oczekiwania Koncernu wynikają z przeprowadzonych, po zamknięciu transakcji, badań sytuacji litewskiej spółki w kontekście złożonych oświadczeń.

PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w AB Mazeikiu Nafta.

Biuro Prasowe