15.07.2009

Zmiany w statucie Spółki

Wznowione dziś, po dwutygodniowej przerwie, obrady Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN zaowocowały zmianami w statucie Spółki, które precyzują uregulowania dotyczące ograniczenia prawa głosu Akcjonariuszy. Ponadto Zgromadzenie zaakceptowało zmiany aktualizujące i rozszerzające zapisy statutu, adekwatnie do przepisów powszechnie obowiązujących.

Na wniosek Zarządu Spółki wycofana została spod głosowania uchwała uprawniająca Zarząd lub Przewodniczącego WZ do ograniczenia prawa głosu Akcjonariusza w przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia obowiązku informacyjnego dotyczącego powiązań Akcjonariusza z innymi podmiotami oraz uchwała regulująca sposób powoływania i odwoływania Członków Rady Nadzorczej.

Istotnym efektem zaakceptowanych przez Akcjonariuszy zmian jest doprecyzowanie zapisów dotyczących ograniczenia prawa głosu Akcjonariuszy z wyłączeniem Skarbu Państwa, Nafty Polskiej oraz zagranicznego depozytariusza Bank of New York. Wzmocnią one ochronę Spółki przed działaniami akcjonariuszy nie ujawniających swoich powiązań. Uchwalone przez WZ nowe zapisy statutu dają mandat Zarządowi, Akcjonariuszom i Radzie Nadzorczej do żądania od określonego Akcjonariusza informacji pozwalających określić jego status, stan posiadanych głosów, którymi ten Akcjonariusz dysponuje samodzielnie lub łącznie z innymi Akcjonariuszami Spółki. Jednocześnie WZ przyjęło iż osoba, która nie wykonała lub wykonała w sposób nienależyty obowiązek informacyjny do chwili usunięcia uchybienia obowiązku informacyjnego może wykonywać prawo głosu wyłącznie z jednej akcji, a wykonywanie przez taką osobę prawa głosu z pozostałych akcji będzie bezskuteczne.

Nowe zapisy pozwolą na większą identyfikację zależności łączących poszczególnych Akcjonariuszy w stosunku podmiot dominujący i zależny. Tym samym pula głosów podmiotów powiązanych, do tej pory identyfikowanych jako niezależne, a wykonujących głosy na walnym zgromadzeniu w identyczny sposób, będzie podlegała zasadzie ograniczenia prawa głosu do 10%.

Część z zaakceptowanych zmian w statucie dostosowuje zapisy dokumentu do obowiązujących wymagań w zakresie np. klasyfikacji działalności gospodarczej, Kodeksu Spółek Handlowych czy zaleceń Dobrych Praktyk Spółek Giełdowych.

Wprowadzone decyzją Akcjonariuszy zapisy usprawnią również pracę Zarządu i Rady Nadzorczej oraz doprecyzowują definicje i terminologię.

Przedstawiony projekt zapisów przewiduje także zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia, których zadaniem jest dostosowanie do powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie zasad zwoływania walnych zgromadzeń.

Biuro Prasowe