19.02.2009

PKN ORLEN i SYNTHOS odstąpiły od umowy na dostawy etylobenzenu

PKN ORLEN informuje, iż w wyniku podpisanego porozumienia z Synthos SA obie strony postanowily odstapic od realizacji umowy zawartej na poczatku 2007 roku, a dotyczącej budowy instalacji do produkcji etylobenzenu oraz jego dostawy do SYNTHOS SA.

W wyniku prowadzonych przez PKN ORLEN oraz SYNTHOS rozmów strony ustaliły, iż w obecnej sytuacji rynkowej należy dążyć do wypracowania bardziej efektywnych i optymalnych metod zaopatrzenia w surowce do produkcji chemicznej oraz do bardziej efektywnego sposobu realizacji inwestycji.

PKN ORLEN i SYNTHOS zrewidowały swoje plany dotyczące współpracy w zakresie produkcji i dostaw etylobenzenu (podstawowy surowiec wykorzystywany przez Synthos do produkcji styrenu) oraz zrezygnowano z budowy w Płocku nowej jednostki do produkcji etylobenzenu. Koszt inwestycji szacowany był na około 200 milionów złotych, a oczekiwana stopa zwrotu była niższa od obecnie przyjętych w PKN ORLEN kryteriów.

Rozpoczęcie dostaw etylobenzenu zgodnie z umową z 2007 roku miało nastąpić do dnia 1 stycznia 2011. Rozwiązanie umowy nie ma żadnych konsekwencji finansowych dla Koncernu. Dzieki odstapieniu od realizacji umowy PKN ORLEN bedzie mógł wykorzystać uwolnione zasoby finansowe na projekty o wyższej stopie zwrotu oraz zoptymalizować zarządzanie łańcuchem dostaw.

Etylobenzen jest związkiem organicznym z grupy węglowodorów aromatycznych. Stosowany jest jako półprodukt do syntezy styrenu, polistyrenu, kauczuków syntetycznych oraz jako rozpuszczalnik.