12.10.2009

PKN ORLEN - dobre prognozy dla Petrochemii

Dobre perspektywy dla europejskiego rynku petrochemicznego były głównym przesłaniem prezentowanym przez PKN ORLEN podczas III Kongresu Tworzyw Sztucznych w Warszawie. Koncern przewiduje, że dzięki prowadzonym obecnie inwestycjom na realne szanse na osiągniecie znaczącej pozycji regionalnej i europejskiej w obszarze dwóch kluczowych produktów petrochemicznych jak poliolefiny oraz kwas tereftalowy. Kierunki Rozwoju Segmentu Petrochemicznego prezentował podczas Kongresu, Czesław Bugaj, Dyrektor Wykonawczy ds. Rozwoju i Efektywności w PKN ORLEN.

Obecnie wiele koncernów naftowych na świecie skupia się na uzyskaniu bezpośrednich synergii między rafinacją, a petrochemią. W PKN ORLEN, filary tego typu synergii, to w dużej mierze wykorzystanie istniejącego potencjału zastosowania półproduktów przerobu ropy jako wsadu do produkcji olefin, optymalne wykorzystanie w petrochemii frakcji do produkcji paliw w warunkach zmiennego popytu oraz stworzenie możliwości korzystniejszego zagospodarowania niskowartościowych produktów rafineryjnych. Dla technologów z ORLENU niezmiernie ważne jest także zagospodarowanie gazów rafineryjnych jako surowców, optymalne wykorzystanie produktów obocznych pirolizy w rafinerii oraz wykorzystanie aromatów typu toluen, ksylen jako wysokooktanowych komponentów benzyn.

Eksperci Spółki prognozują, że w wyniku większego popytu na PET(politereftalan etylenu) w regionie, rynek paraksylenu (PX) i kwasy tereftalowego (PTA) w krajach gdzie działa GK ORLEN, a są to Litwa, Łotwa, Estonia, Słowacja, Czechy i Polska, będzie rósł pomimo niskiego poziomu zużycia notowanego obecnie. Przemysł petrochemiczny ma bowiem cykliczny charakter, i obecnie wszyscy gracze odczuwają spadek koniunktury, co spowodowane jest przez światowy kryzys ekonomiczny.

Główne tendencje, jakie się mogą utrzymać w sferze petrochemicznej do 2013r. to popyt na surowce typu PX i PTA pobudzony rosnącym zużyciem PET. Według prognoz rynek tych komponentów będzie rósł w tempie 10% rocznie bowiem ich zużycie jest ściśle skorelowane z poziomem zapotrzebowania na PET. Niewykluczone jednak, że rynek może odczuć negatywne skutki rozwoju recyclingu PET.

Kolejnym wnioskiem wypływającym z obserwacji rynku jest prawdopodobieństwo powstania równowagi w regionie. Przy czym popyt na PTA należy analizować na szczeblu regionalnym, gdzie obecnie notowany jest szybki rozwój rynku PET w rozwijających się gospodarkach Rosji, Ukrainy i Rumunii. Pole do eksportu, a tym samym dodatkowych zysków na terenie Europy Środkowo-Wschodniej otwiera możliwość transportowania PTA do lokalnych producentów PET.

Optymistyczna dla branży PTA jest dobra perspektywa dla Europy Środkowo-Wschodniej, warunkowana jednak atrakcyjnością dla kolejnych inwestycji typu greenfield, w przypadku gdy na terenie Europy Wschodniej, głównie w Rosji wzrosną zdolności produkcyjne PET. Zlokalizowanie produkcji PTA na docelowych rynkach PET lub w ich pobliżu oferuje przewagę konkurencyjną. Niektórzy producenci PET mogą rozwijać własne zdolności produkcyjne w zakresie PTA w celu zapewnienia sobie tańszego surowca.

Zdaniem specjalistów spółki, GK ORLEN ma obecnie znaczącą pozycję w regionie w poliolefinach, a w perspektywie najbliższych czterech lat ma szansę na pozycję dużego europejskiego gracza w branży PTA. ORLEN zamierza osiągnąć znaczącą pozycję w regionie i Europie w obszarze tych dwóch kluczowych produktów petrochemicznych.

Jak informuje Koncern, firma poradziła sobie z załamaniem gospodarczym lepiej niż inne wytwórnie olefin w Europie i utrzymała wyższe wykorzystanie w Litvinowie i w Płocku. Zdaniem ekspertów Spółka ma obecnie jedne z najbardziej efektywnych procesów pirolizy w Europie, co daje również dobrą pozycję w skali światowej.

Obecnie główne zadania i wyzwania Koncernu do 2010 roku to przede wszystkim dokończenie realizacji inwestycji PX i PTA, zatrudnienie pracowników do uruchomienia i prowadzenia produkcji, oraz działu sprzedaży PTA, budowy organizacji sprzedażowej i sprzedaż pozostałego, niezakontraktowanego wolumenu PTA.

Zakończenie budowy Kompleksu PX przewidziane jest na kwiecień 2010r, a rozruch technologiczny w połowie przyszłego roku. Rozpoczęcie produkcji przewidziane jest w trzecim kwartale. Zdolności produkcyjne PX wyniosą - 50 ton/godz. tj. w skali roku 400 tys. ton / rok. Całość produkcji będzie zużywana jako surowiec do produkcji PTA.

Zakończenie budowy Kompleksu PTA, planowane jest na czerwiec przyszłego roku, a rozruch mechaniczny w okresie wakacyjnym. Wprowadzenie paraksylenu do Instalacji PTA, rozruch technologiczny, postój technologiczny Spółka planuje wykonać na przełomie wrzesień-październik. Uruchomienie produkcji na rynek przewidziane jest w IV kwartale. Zdolność produkcyjna PTA wyniosą 75 ton/godz. tj. w skali roku 600 tys. ton / rok

Głównym celem tegorocznego Kongresu Przemysłu Tworzyw Sztucznych w Polsce była merytoryczna dyskusja nad zmianami w obrębie rynku i technologii, która zaowocuje wnioskami i refleksjami, przekładającymi się na lepsze funkcjonowanie firm sektora petrochemicznego.

Biuro Prasowe