16.10.2009

PKN ORLEN sygnatariuszem Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Koncern po raz kolejny potwierdza swoje zaangażowanie w poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach - 16 października przedstawiciele firmy podpisali Europejską Kartę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Sygnowanie Karty nastąpiło w obecności Marie-Therese Duffy-Haeusler, p.o. Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polskiej oraz Wojciecha Stępnia, Wiceministra Insfrastruktury.

PKN ORLEN od lat konsekwentnie działa na rzecz poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach, wpisując się tym samym w priorytetowy cel EKBRD, jakim jest zmniejszenie o połowę liczby wypadków śmiertelnych w Europie do 2010 roku. Koncern od 2006 roku prowadzi program społeczny ORLEN. Bezpieczne drogi, którego ważnym elementem są działania edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest inicjatywą Komisji Europejskiej. W przedsięwzięciu uczestniczą przedsiębiorstwa, stowarzyszenia, instytucje badawcze oraz organy administracji publicznej, które zobowiązują się podjąć konkretne działania i dzielić się dobrymi praktykami, w celu rozwiązania codziennych problemów bezpieczeństwa ruchu drogowego. PKN ORLEN podpisując Kartę deklaruje swoje dalsze zaangażowanie, a także wpisuje się we wspólne europejskie działania na rzecz realnej zmiany sytuacji na drogach.

Biuro Prasowe