23.12.2010

PKN ORLEN dokonał drugiej transakcji sprzedaży zapasów obowiązkowych, tym razem o wartości ponad 900 mln zł

Zgodnie z zapowiedziami PKN ORLEN przeprowadził drugą w tym roku transakcję obejmującą sprzedaż i obowiązek utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej, uwalniając tym razem około 910 mln zł zaangażowanych w zapasy obowiązkowe.

PKN ORLEN sprzedał dziś ponad 490 tys. ton ropy REBCO, co stanowi ok. 14 proc. obowiązkowych rezerw ropy i produktów naftowych Spółki, równocześnie zlecając Kontrahentowi utrzymywanie tych zapasów na rzecz Spółki na zasadach wynikających z przepisów prawa. Rozwiązanie takie jest zgodne z obowiązującą od 2007 roku Ustawą o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym, a PKN ORLEN jest prekursorem realizacji tego typu transakcji w polskiej branży paliwowej.

- Korzystając z dostępnych prawnych rozwiązań krajowych i europejskich realizujemy drugą transakcję sprzedaży ropy według sprawdzonej już formuły utrzymywania zapasów obowiązkowych z udziałem firmy zewnętrznej. Tym samym realizujemy jeden z naszych priorytetów - skutecznie odciążamy bilans i zmniejszamy zadłużenie spółki. Obecna transakcja pozwoliła nam uwolnić około 910 mln zł  kapitału, dotychczas zaangażowanego w utrzymywanie rezerw strategicznychpowiedział Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Podobnie jak w przypadku marcowej transakcji partner został wyłoniony w drodze przetargu, w którym uczestniczyło osiem wiodących banków. Wybrany został Royal Bank of Scotland N.V. Bank ten będzie realizował zobowiązania wynikające z Umowy poprzez podmiot  zależny - RBS Polish Financial Advisory Services Sp. z o.o. - właściciela spółki specjalnego przeznaczenia Maury sp. z o.o., która wykonuje działalność gospodarczą w zakresie obrotu ropą naftową. Umowa będzie obowiązywała do końca stycznia 2012 roku.

Na podstawie Umowy gromadzenia i utrzymywania zapasów firma Maury Sp. z.o.o. będzie świadczyła usługę utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy na rachunek PKN ORLEN S.A., zaś PKN ORLEN S.A. będzie gwarantował przechowywanie zapasów w dotychczasowej lokalizacji. Podczas obowiązywania Umowy Maury sp. z o.o. nie może wykorzystywać zapasów na jakiekolwiek własne cele, nie może ich sprzedać ani obciążać (np. używać jako zastawu przy innych transakcjach). Jednocześnie, na podstawie obowiązującej umowy, PKN ORLEN będzie w każdej chwili miał możliwość odkupienia zapasów będących przedmiotem transakcji.

Zapasy objęte Umową będą nadal przechowywane w jednej z kawern należących do IKS Solino, spółki z Grupy Kapitałowej PKN ORLEN, która zaspokaja w 100% potrzeby magazynowe Koncernu w zakresie ropy naftowej. IKS Solino jest operatorem jedynego w Polsce podziemnego magazynu węglowodorów ciekłych.