05.03.2010

PKN ORLEN przekroczył oczekiwania agencji Fitch Ratings

Agencja Fitch zakomunikowała dzisiaj korzystną, z punktu widzenia oceny ryzyka kredytowego PKN ORLEN, decyzję o zdjęciu spółki z listy podmiotów będących pod obserwacją, pod kątem możliwego obniżenia ratingu (Rating Watch Negative), w krótkiej perspektywie czasowej.

W ocenie Agencji, osiągnięta przez Spółkę, mimo niekorzystnych warunków otoczenia zewnętrznego, znacząca redukcja zadłużenia na koniec 2009 roku, obniża ryzyko pogorszenia ratingu kredytowego spółki. Podjęte przez Koncern w ubiegłym roku działania, w zakresie poprawy kapitału pracującego oraz redukcji wydatków inwestycyjnych, umożliwiły redukcję długu o 25% oraz osiągnięcie wskaźników zadłużenia lepszych od oczekiwań Agencji. Fitch odnotowuje również, że Spółka spełniła wymogi umów kredytowych.
 
W ciągu ostatniego roku PKN ORLEN wypracował z działalności operacyjnej środki pieniężne w wysokości 5 mld zł, czyli o 1,5 mld zł więcej niż w roku 2008. Dzięki temu w pełni zrealizowaliśmy przyjęte założenia, aby wpływy operacyjne były wyższe od nakładów inwestycyjnych.  Obniżyliśmy zadłużenie netto o 2,3 mld zł do poziomu 10,3 mld zł.

Rok 2009 był pod względem uwarunkowań makroekonomicznych najtrudniejszym okresem w historii Koncernu. Jednym z największych wyzwań w tym okresie był znaczący spadek marży rafineryjnej i dyferencjału. Jednak dzięki niezwłocznemu uruchomieniu - już na początku roku - pakietu programów mających na celu poprawę efektywności, negatywny wpływ kryzysu udało się znacząco ograniczyć.

 - To dla nas wielka satysfakcja, że nasze wysiłki i działania podejmowane w tak trudnym otoczeniu ekonomicznym zostały dostrzeżone i owocują poprawą oceny wiarygodności kredytowej PKN ORLEN w opinii agencji Fitch. Osiągnięcia Spółki w zakresie redukcji zadłużenia stanowią pierwszy, ważny krok w realizacji celu związanego z odzyskaniem ratingu inwestycyjnego - powiedział Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Należy podkreślić, że w związku ze spodziewanym utrzymaniem się trudnych warunków makroekonomicznych w branży w 2010 roku, większość przedsiębiorstw sektora rafineryjnego ocenianych przez Agencję ma niekorzystną perspektywę ratingową (Negative Outlook) i podobna perspektywa jest nadana ratingowi PKN ORLEN.

W 2010 roku PKN ORLEN zapowiada konsekwentne dążenie do dalszego obniżenia poziomu zadłużenia, poprzez systemowe rozwiązanie kwestii obowiązku utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw oraz dezinwestycje aktywów non-core. Kontynuowane będą również programy mające na celu poprawę rentowności inwestycji zagranicznych, tj. ORLEN Lietuva i Unipetrol.