31.03.2010

PKN ORLEN redukuje zadłużenie o ponad 800 mln pln poprzez zmianę formuły utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy

PKN ORLEN podpisał umowy, w ramach których zmienił sposób utrzymywania części obowiązkowych zasobów ropy naftowej i produktów naftowych poprzez ich sprzedaż - z jednoczesnym zleceniem ich utrzymywania - podmiotowi zewnętrznemu. Zastosowanie tego rozwiązania pozwoli Spółce zmniejszyć zadłużenie netto o ponad 800 mln PLN. Zmianę sposobu utrzymywania zapasów obowiązkowych zaakceptowała Agencja Rezerw Materiałowych sprawująca pieczę nad strategicznymi rezerwami paliw i ropy naftowej.

Płocki Koncern odsprzedał ponad 500 tys. ton ropy REBCO, co stanowi 13 proc. obowiązkowych rezerw ropy i produktów naftowych Koncernu, firmie zewnętrznej równocześnie zlecając utrzymywanie tych zapasów na rzecz Spółki na zasadach wynikających z przepisów polskiego prawa. Rozwiązanie takie jest zgodne z obowiązującą od 2007 roku Ustawą o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym.

Zarówno polskie, jak i unijne regulacje zezwalają na przekazanie obowiązku magazynowania zapasów stronie trzeciej. PKN ORLEN wielokrotnie wskazywał, iż utrzymywanie rezerw bardzo poważnie obciąża bilans Koncernu i wpływa negatywnie na wskaźniki finansowe przez co ogranicza możliwości rozwoju. Na koniec 2009 roku wartość zapasów obowiązkowych ropy i paliw w bilansie skonsolidowanym wynosiła 6 mld zł, co stanowiło równowartość ponad połowy zadłużenia netto Spółki w tym czasie.

Od dłuższego czasu prowadzone są prace nad zmianą zasad utrzymywania rezerw w Polsce. PKN ORLEN uczestniczy w konsultacjach nowych rozwiązań i wspiera ich jak najszybsze wprowadzenie. W oczekiwaniu na nowe uregulowania ustawodawcze, Zarząd PKN ORLEN podjął jeszcze w ubiegłym roku wyzwanie opracowania zgodnych z obowiązującym prawem rozwiązań operacyjno-finansowych zmierzających do odciążenia bilansu Spółki. Efektem tych prac są podpisane Umowy, dzięki którym zamiast zapasów w bilansie firmy pojawi się gotówka.

- Cały proces odbywa się za aprobatą Agencji Rezerw Materiałowych, co gwarantuje jego zgodność z przepisami Ustawy. PKN ORLEN w dalszym ciągu ma zapewniony dostęp do wszystkich rezerw i w razie potrzeby może realizować działania interwencyjne. Umowa zawiera też opcję natychmiastowego odkupienia rezerw po ustalonej formule cenowej opartej o notowania rynkowe – podkreśla Sławomir Jędrzejczyk, Wiceprezes Zarządu PKN ORLEN ds. finansowych. – Nasze rozwiązanie nie stanowi konkurencji dla przygotowywanych obecnie zmian ustawowych. Mamy nadzieję, że decyzje w sprawie nowej ustawy zapadną jeszcze w tym roku - dodaje Wiceprezes PKN ORLEN.

Jednym z priorytetów Koncernu na 2010 rok jest redukcja długu. Podpisanie Umów jest ważnym krokiem w realizacji tego celu, oznacza bowiem zmniejszenie zadłużenia netto PKN ORLEN o ponad 800 mln zł. Jest to możliwe, ponieważ dzięki tej operacji Koncern uwalnia część kapitału zaangażowanego w rezerwy strategiczne.

Transakcja została zawarta ze spółką Lambourn Sp. z o.o. zależną od Deutsche Bank Polska S.A., która wykonuje działalność gospodarczą w zakresie obrotu ropą naftową. Partner dla tej transakcji został wyłoniony w drodze przetargu, w którym uczestniczyło dziesięć wiodących banków. Umowa została podpisana na jeden rok, z możliwością przedłużenia. Podczas obowiązywania Umowy, Lambourn Sp. z o.o nie może wykorzystywać zapasów na jakiekolwiek własne cele, nie może ich sprzedać ani obciążać (np. używać jako zastawu przy innych transakcjach).

- Jest to kolejne rozwiązanie finansowe, które pozwoli nam optymalizować poziom zadłużenia - mówi Wiceprezes Sławomir Jędrzejczyk. 

- Jeśli transakcja spełni oczekiwania, zamierzamy podjąć kolejne działania uwalniające kapitał obecnie zamrożony w bilansie, tak by umożliwić dalszy szybki rozwój Koncernu - dodaje.

Zapasy objęte Umową będą nadal przechowywane w jednej z kawern należących do IKS Solino, spółki z Grupy Kapitałowej PKN ORLEN, która zaspokaja w 100% potrzeby magazynowe Koncernu w zakresie ropy naftowej. IKS Solino jest operatorem jedynego w Polsce podziemnego magazynu węglowodorów ciekłych. W ubiegłym roku, w celu zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego i wobec perspektywy wzrostu potrzeb magazynowych, została zatwierdzona tzw. Strategia Kawernowa, która zapewnia dalszy rozwój infrastruktury magazynowej Grupy Kapitałowej oraz zwiększa zdolności operacyjne IKS Solino.