04.11.2011

Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN w III kwartale 2011 r.

W III kwartale 2011 r. PKN ORLEN zwiększył łączne wolumeny sprzedaży o 4% (r/r) oraz wypracował zysk operacyjny na poziomie blisko 800 mln PLN. Wynik został osiągnięty pomimo trudnych i niestabilnych warunków makroekonomicznych oraz obniżenia marż paliwowych, spowodowanego mniejszą konsumpcją paliw. W efekcie działań mających na celu dalsze wzmacnianie sytuacji płynnościowej, zadłużenie Koncernu spadło o 600 mln zł (r/r), a dźwignia finansowa jest na przewidzianym w strategii bezpiecznym poziomie. Dalsze istotne obniżenie zadłużenia PKN ORLEN będzie możliwe m.in. dzięki zgodzie UOKiK na sprzedaż akcji Polkomtelu spółce Spartan Capital Holdings.

Na wyniki wpłynęły w znacznym stopniu trudne warunki makroekonomiczne: wzrost cen ropy o 47% (r/r), spadek modelowej marży petrochemicznej o 90 EUR/t (r/r) oraz spadek modelowej marży rafineryjnej i dyferencjału URAL/Brent łącznie o 0,6 USD/bbl (15% r/r). Wzrost wolumenów wypracowany przez każdy z segmentów ograniczył negatywny wpływ wielu czynników takich jak: otoczenie makro, pogorszenie warunków handlowych, postoje remontowe i zmiany legislacyjne dotyczące biokomponentów. W rezultacie, w III kwartale 2011 r. zysk operacyjny Koncernu był porównywalny do wyniku osiągniętego w analogicznym okresie roku ubiegłego, a zysk operacyjny wg LIFO wyniósł 216 mln PLN. Jednocześnie Koncern odnotował w tym okresie ujemny wynik netto w wysokości 249 mln PLN.

Wysokie ceny paliw dyktowane przez giełdy europejskie sprawiły, że na wszystkich rynkach na których obecny jest PKN ORLEN, w III kwartale widoczny był pogłębiający się spadek popytu na benzynę, a na rynku polskim również na olej napędowy. Mimo wyraźnej bariery popytu, Koncern wypracował na rynkach polskim i niemieckim 2% wzrost wolumenu detalicznej sprzedaż paliw, a zysk operacyjny segmentu detalicznego w III kwartale br. wyniósł 181 mln PLN.

- Trzeci kwartał 2011 roku to kolejny okres trudny dla branży paliwowej. Nasza reakcja na niesprzyjające warunki przyniosła efekt – odnotowaliśmy wzrost wolumenu sprzedaży we wszystkich segmentach, w tym w sprzedaży detalicznej paliw w Polsce. Spadki modelowych marż: petrochemicznej oraz rafineryjnej, spadek konsumpcji paliw na wszystkich rynkach, na których prowadzimy działalność, wreszcie silna i wymagająca elastycznego podejścia konkurencja w detalu sprawiły, że trudno byłoby o wynik lepszy od tego, który udało nam się osiągnąć. Tym bardziej, że podsumowanie dziewięciu miesięcy tego roku pokazuje wzrost zysku operacyjnego o ponad 30% w stosunku do 2010 roku, co dowodzi, że dobrze przygotowaliśmy Koncern na trudne czasy - powiedział Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Wzrost sprzedaży i zysk w segmencie petrochemicznym
Zysk operacyjny segmentu petrochemicznego Grupy ORLEN wyniósł 367 mln PLN i był wyższy o 225 mln PLN od wyniku osiągniętego w III kwartale ubiegłego roku (wzrost o 158%). Jest to efekt wzrostu wolumenów sprzedaży w tym segmencie o 12% (r/r), wynikającego z wyższej sprzedaży PCW oraz rozpoczęcia sprzedaży kwasu tereftalowego (PTA) produkowanego w nowej instalacji oddanej do użytku we Włocławku zaledwie pięć miesięcy temu.

- Wyniki segmentu petrochemicznego pokazują, że podjęliśmy słuszną decyzję utrzymując tempo kluczowych inwestycji pomimo niestabilnych warunków ekonomicznych. W długiej perspektywie właśnie takie działania są gwarancją wzrostu wartości Koncernu - podkreślił Prezes Jacek Krawiec.

Segment rafineryjny – niesprzyjające warunki makroekonomiczne
Zysk operacyjny segmentu rafineryjnego Grupy ORLEN wyniósł w III kw. 335 mln PLN, co oznacza spadek o 27,5% (127 mln PLN) w stosunku do III kwartału 2010r. Na wyniki segmentu niekorzystnie wpłynęły przede wszystkim: spadek marży rafineryjnej, wejście w życie w maju br. zmian legislacyjnych w zakresie opodatkowania biokomponentów w paliwach, przestoje remontowe m.in. instalacji Hydroodsiarczania Gudronu oraz Wytwórni Wodoru w Płocku, jak również mniejsza konsumpcja, zwiększająca konkurencję na rynku

Dalsza redukcja zadłużenia
Zadłużenie Koncernu wyniosło 9,3 mld PLN (spadek o 0,6 mld PLN w porównaniu do III kwartału 2010r.)  W tym czasie dźwignia finansowa obniżona została z poziomu 42,2%, do 32,2%. Warunki zawarte w umowach kredytowych (dług netto/EBITDA + dywidenda z Polkomtela) zostały utrzymane na bezpiecznym poziomie 1,41.

- Trzyletnie działania przyniosły efekty: PKN ORLEN jest obecnie w dobrej kondycji finansowej. W dalszym ciągu będziemy dążyli do obniżania zadłużenia oraz konsekwentnie pracowali nad zwiększaniem efektywności. Taka strategia najlepiej przygotowuje Koncern na niespokojne czasy. Równocześnie cieszymy się, że pomimo gorszej sytuacji rynkowej, możemy sobie pozwolić na inwestowanie w nasze kluczowe projekty rozwojowe - powiedział Sławomir Jędrzejczyk, Wiceprezes Zarządu ORLEN ds. finansowych.

Stabilna sytuacja ORLEN Lietuva oraz Unipetrolu
Spółka ORLEN Lietuva odnotowała za 9 miesięcy 2011r. zysk operacyjny wg LIFO w kwocie 5 mln USD. W samym III kwartale spółka poniosła stratę operacyjną wg LIFO w kwocie 6 mln USD. Ten ujemny wynik jest przede wszystkim efektem gorszego otoczenia makro. Jednak w porównaniu z rokiem poprzednim spółka poprawiła wynik operacyjny wg LIFO o 15 mln USD. Lepsze rezultaty były możliwe w szczególności dzięki zwiększaniu efektywności, w tym wzrostowi o 16% udziału sprzedaży lądowej oraz obniżeniu energochłonności i zużyć własnych.

Trudne warunki makroekonomiczne i efekty cyklicznego postoju zakładów w Litvinowie w znaczącym stopniu osłabiły wyniki Grupy Unipetrol, obciążając w głównej mierze rezultaty segmentu rafineryjnego i petrochemicznego. Negatywny wpływ czynników globalnych został częściowo zniwelowany przez redukcję kosztów stałych, alokację niewykorzystanych pozwoleń do emisji CO2 i zdarzenia jednorazowe. Pozytywne, choć nieco niższe niż rok temu, efekty finansowe odnotował segment detaliczny Unipetrolu, który poprawił marże uzyskiwane na oleju napędowym i zwiększył wolumen sprzedaży paliw wysokomarżowych Verva. W rezultacie Unipetrol wypracował za 9 miesięcy zysk operacyjny wg LIFO wysokości 50 mln CZK.

Dezinwestycje
W III kwartale 2011 r. PKN ORLEN kontynuował działania mające na celu uwolnienie kapitału zaangażowanego w aktywa spoza podstawowej działalności Koncernu.

Pod koniec października br. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na sprzedaż pakietu 24,39% udziałów w Polkomtelu należących do PKN ORLEN na rzecz Spartan Capital Holdings. Podpisanie ostatecznej umowy sprzedaży zostało zaplanowane na listopad 2011 r. W efekcie transakcji Koncern uzyska kwotę 3,7 mld PLN przed opodatkowaniem.  Równolegle, PKN ORLEN prowadził działania przygotowawcze do sprzedaży spółki Anwil. Koncern kontynuował wykup udziałów od mniejszościowych udziałowców, aby uzyskać 100% własności w firmie. Prowadził także analizy pozwalające wypracować dwa potencjalne modele sprzedaży: w całości lub w podziale na część nawozową oraz PCW, jak również wskazać optymalny z punktu widzenia warunków rynkowych wariant zbycia aktywów.

Nowe segmenty działalności
PKN ORLEN kontynuuje projekty w sektorach upstream oraz energetycznym. Obecnie prowadzone są rozpoznawcze odwierty dotyczące wydobycia złóż gazu niekonwencjonalnego z łupków na Lubelszczyźnie. Wyniki tych odwiertów będą znane w połowie 2012 roku. PKN ORLEN angażuje się również w poszukiwania złóż ropy naftowej. Na pierwszą połowę 2012 roku zaplanowano wykonanie odwiertu poszukiwawczego na szelfie łotewskim. Także na Niżu Polskim zaplanowano kolejne dwa odwierty na przyszły rok. Prace związane z poszukiwaniem ropy prowadzone są też na Lubelszczyźnie, gdzie trwa analiza danych w celu wyboru miejsc odwiertów.

W ramach inwestycji w segmencie energetycznym, PKN ORLEN znajduje się na zaawansowanym etapie przygotowań do prac przy budowie elektrowni gazowej o mocy do 500 MWe we Włocławku. Koncern uzyskał już pozwolenie na budowę, a obecnie prowadzi przetarg na wykonawcę bloku energetycznego. Rozstrzygnięcie przetargu jest zaplanowane na początek 2012 roku. Planowane oddanie elektrowni do eksploatacji nastąpi w 2014 roku.