24.10.2011

UOKiK wyraził zgodę na sprzedaż 100% akcji Polkomtel S.A. na rzecz Spartan Capital Holdings

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyraził zgodę na sprzedaż 100% akcji spółki Polkomtel na rzecz Spartan Capital Holdings. Stronami transakcji opiewającej na kwotę 18,1 mld zł są oprócz PKN ORLEN także PGE, KGHM, Węglokoks oraz Vodafone.

Zgoda UOKiK oznacza spełnienie się warunku zastrzeżonego w przedwstępnej umowie sprzedaży 100% akcji spółki Polkomtel S.A. zawartej w dniu 30 czerwca b.r pomiędzy PKN ORLEN S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., KGHM Polska Miedź S.A., Vodafone Americas Inc, Vodafone International Holdings B.V. i Węglokoks S.A. jako sprzedającymi, a Spartan Capital Holdings Sp. z o.o., spółką celową kontrolowaną przez Pana Zygmunta Solorz-Żak, jako kupującym. 

Zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym przez PKN ORLEN S.A. zgoda na realizację transakcji przewidzianej umową została wydana 24 października 2011 r. Wartość całej transakcji sprzedaży akcji Spółki Polkomtel wynosi 18,1 mld zł, z czego przychód dla PKN ORLEN wyniesie 3,7 mld zł.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni, że w tak trudnym otoczeniu projektowym, udało się nam wspólnym wysiłkiem doprowadzić do podpisania umowy i brać udział w unikatowej, określanej jako największej tegorocznej transakcji kapitałowej w Polsce oraz jednej z największych w Europie. Przychód ze sprzedaży akcji Polkomtela zostanie przeznaczony na dalszą redukcję zadłużenia firmy i budowę silnego Koncernu multienergetycznego, poprzez inwestycję w wytwarzanie energii elektrycznej oraz sektor upstream, w szczególności na eksploatację złóż gazu łupkowego. Cieszę się, że udaje nam się zrealizować dość dynamicznie proces finalizacji transakcji, która swoje początki miała jeszcze dekadę temu - powiedział Jacek Krawiec Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Wraz ze spełnieniem się wskazanego warunku, zgodnie z procedurą określoną w Umowie, Sprzedający uzgodnią z Kupującym termin podpisania ostatecznej umowy przeniesienia akcji Polkomtel S.A. Po zakończeniu transakcji Kupujący nabędzie 100% akcji Polkomtel S.A., zaś żaden ze Sprzedających w procesie nie będzie już posiadał jakichkolwiek akcji Polkomtel S.A.