12.11.2012

PKN ORLEN zakończył pierwszy odwiert horyzontalny

PKN ORLEN ukończył wiercenie otworu horyzontalnego we wsi Syczyn na terenie koncesji Wierzbica na Lubelszczyźnie. Prace na drugim już otworze poszukiwawczym w tej miejscowości trwały tylko 39 dni. W dalszym etapie prac przewidziano wykonanie pierwszego na koncesjach koncernu zabiegu szczelinowania poziomego odcinka odwiertu.

Prace na drugim otworze poszukiwawczo-rozpoznawczym przebiegły w rekordowym tempie – wstępnie na prace wiertnicze przeznaczono 60 dni, jednak dzięki precyzyjnemu przygotowaniu planu działań czas ten udało się skrócić do zaledwie 39 dni. Wszystkie prace prowadzone były w najwyższej trosce o bezpieczeństwo pracowników, dbałość o środowisko i z wykorzystaniem najlepszych technik wiertniczych. Odwiert horyzontalny składa się z odcinka pionowego i poziomego. W Syczynie wiercenie poziomie wykonano na głębokości 2692 m, a całkowita długość odwiertu wyniosła 4100 metrów, przy czym warto zaznaczyć, że sam odcinek poziomy wyniósł 1100 m.
  
Pierwsze prace wiertnicze w Syczynie PKN ORLEN rozpoczął jeszcze pod koniec ubiegłego roku. Wówczas do analizy laboratoryjnej pobrano 300 metrów próbek rdzenia skalnego. Skały łupkowe zbadano pod kątem zawartości materii organicznej i właściwości mechanicznych. Wykonano także analizę parametrów zbiornikowych łupków w tym rejonie badając ich porowatość, przepuszczalność i podatność na kruszenie. Wyniki tych analiz okazały się na tyle zachęcające, że pozwoliły na podjęcie decyzji o kontynuacji prac i wykonaniu pierwszego odwiertu horyzontalnego Spółki.

Kolejnym etapem prac poszukiwawczo-rozpoznawczych będzie zabieg szczelinowania hydraulicznego, a wraz z nim test produkcyjny.