30.05.2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN

Akcjonariusze PKN ORLEN SA zatwierdzili podczas dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za  rok 2011. Zgromadzenie przychyliło się również do rekomendacji Zarządu  o przeznaczeniu całego zysku za 2011 rok na kapitał zapasowy.

Walne Zgromadzenie PKN ORLEN przyjęło sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania finansowe jednostkowe i skonsolidowane za rok 2011. Akcjonariusze przychylili się również do propozycji Zarządu rekomendującej przeznaczenie całego zysku za ubiegły rok, który wyniósł 1,386 mld zł, na kapitał zapasowy.

Akcjonariusze udzielili absolutorium wszystkim pełniącym funkcje w 2011 r Członkom Rady Nadzorczej  oraz Zarządu PKN ORLEN, z wyjątkiem Pana Marka Serafina, w przypadku którego ZWZ nie przyjęło uchwały o udzieleniu absolutorium.

Walne Zgromadzenie nie przyjęło zaproponowanej zmiany w statucie Spółki odnoszącej się do możliwości  głosowania przez Akcjonariuszy podczas zgromadzeń za pośrednictwem łączy internetowych, natomiast zaakceptowało usunięcie zapisu dotyczącego możliwości ustanowienia przez MSP obserwatorów w spółce.
Walne Zgromadzenie PKN ORLEN ustaliło liczbę członków Rady Nadzorczej na 8 osób.  Akcjonariusze podjęli również decyzję o uzupełnieniu składu i powołaniu do RN Pana  Pawła Białka.

Pan Paweł Białek

Wykształcenie, kwalifikacje:

1985 - 1991 Studia Magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim, kierunek archeologia
1994 Studia Podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Szkoła Przedsiębiorczości Zarządzania „Racjonalizacja Działania Służb Kontroli”
2004  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – „Studium Bankowości”

 

Doświadczenie:

04.2012 - obecnie Ministerstwo Skarbu Państwa, Radca Ministra
12.2007 - 04.2012 ABW, Zastępca Szefa ABW
08.2007 - 11.2007 Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., Doradca
04.2007 - 11.2007 PTC sp. z o.o. - umowa zlecenie
12.1991 - 01.2007 UOP/ABW, Zastępca Dyrektora Departamentu Przeciwdziałania Korupcji i Przestępczości Zorganizowanej
1989 – 1991 działalność gospodarcza (w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością)
Ponadto:  
1999 – 2005 Członek Rady Nadzorczej spółki Skarbu Państwa Cenzin sp. z o.o.
04.2012 - obecnie Członek Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.