30.08.2012

ORLEN odzyskał pozytywną perspektywę ratingową

Agencja ratingowa Fitch Ratings podniosła dziś  perspektywę długoterminowego ratingu finansowego PKN ORLEN (BB+) ze stabilnej na pozytywną. Ta długo oczekiwana zmiana jest wynikiem konsekwentnego oddłużania Koncernu, które istotnie poprawiło sytuację kredytową PKN ORLEN pomimo utrzymujących się trudnych warunków dla branży w Europie. Zmiana perspektywy na pozytywną oznacza, że agencja Fitch może w perspektywie kolejnych 12-24 miesięcy podnieść rating PKN ORLEN do poziomu BBB-.  Jednocześnie, po raz pierwszy Spółka zyskała rating krajowy BBB+ z perspektywą pozytywną.

Fitch pozytywnie postrzega działania firmy w zakresie zredukowania dźwigni finansowej. W uzasadnieniu decyzji analitycy Agencji podkreślają przede wszystkim udaną sprzedaż udziałów w spółce Polkomtel S.A., zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na przestrzeni dwóch ostatnich lat oraz konsekwentną politykę dywidendową Koncernu. Według Agencji, prowadzone działania zwiększają wiarygodność kredytową PKN ORLEN, co jest warte dostrzeżenia szczególnie w kontekście trudnego otoczenia dla europejskiego sektora rafineryjnego, jakie jest wynikiem nadmiaru mocy produkcyjnych oraz obniżonego popytu.

– PKN ORLEN przeszedł długą drogę od 2008 roku, kiedy ekspansja w wielu segmentach, a szczególnie wcześniejsze decyzje akwizycyjne, przyczyniły się do powstania wysokiego zadłużenia Spółki. Dzięki konsekwentnie prowadzonej strategii, opierającej się z jednej strony na redukcji długu, a z drugiej na kontynuowaniu inwestycji o kluczowym znaczeniu dla budowy przyszłej wartości Spółki, odzyskaliśmy stabilność i zaufanie rynku. Inwestorzy i analitycy doceniają, że w chudych latach obniżyliśmy dług o ponad 7 mld zł i równocześnie  oddaliśmy do użytku instalację PX/PTA, która od ponad roku wyrównuje związane z kryzysem wahnięcia przychodów w obszarze petrochemii – podkreślił Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Fitch uważa, że elastyczność finansowa Spółki, pozwalająca na zmniejszenie nakładów inwestycyjnych w przypadku pogorszenia się przepływów pieniężnych, jest obecnie na dużo wyższym poziomie niż w latach 2008-2010. Agencja pozytywnie postrzega zdolność PKN ORLEN do zarządzania zmianami kapitału pracującego. Efekty strategii realizowanej pprzez PKN ORLEN powinny - zdaniem Agencji - zapewnić dodatkową elastyczność Spółki w przypadku potencjalnego dalszego pogorszenia się sytuacji w sektorze.

Po raz pierwszy Agencja nadała również PKN ORLEN rating krajowy BBB+ z perspektywą pozytywną. Ratingi krajowe są przeznaczone głównie dla krajowych inwestorów działających na swoich rodzimych rynkach i nie są porównywalne pomiędzy różnymi krajami.

– Będziemy nadal konsekwentnie utrzymywać wskaźniki finansowe na bezpiecznym poziomie dlatego jestem przekonany, że odzyskanie wyższego ratingu przez Koncern jest jedynie kwestią czasu. Bardzo ważne jest dla nas również uzyskanie ratingu krajowego na tak dobrym poziomie. To dobry sygnał szczególnie teraz, gdy rozważamy emisje obligacji detalicznych na rynku krajowym - powiedział Sławomir Jędrzejczyk, Wiceprezes Zarządu PKN ORLEN ds. Finansowych. – Jesteśmy wiarygodnym partnerem, o czym najlepiej świadczy zainteresowanie 7-letnimi obligacjami, jakie wyemitowaliśmy w lutym tego roku, na które popyt niemal trzykrotnie przekroczył wartość naszej oferty - dodał.

Według Agencji, dalsza poprawa ratingu spółki będzie uzależniona od konsekwencji w utrzymywaniu wskaźników zadłużenia na odpowiednim poziomie, generowanych przepływów pieniężnych, postępu prac nad zmianą systemu utrzymywania zapasów obowiązkowych w Polsce oraz ograniczenia niestabilności w poziomie marży.

W drugim kwartale 2012 r. Koncern odnotował zwiększenie przychodów ze sprzedaży o 9%. W połączeniu z poprawą sytuacji makroekonomicznej, odbudowującymi się marżami detalicznymi oraz ponad dwukrotnym wzrostem marży rafineryjnej na rynkach światowych, PKN ORLEN wypracował najwyższy od 2006 r. wynik operacyjny wg LIFO, w wysokości 1,2 mld PLN. Mimo utrzymującego się trendu spadkowego w konsumpcji paliw na rynkach macierzystych, Koncern zwiększył wolumeny sprzedaży detalicznej o 2%.  PKN ORLEN utrzymał również bezpieczny poziom zadłużenia i wskaźników finansowych oraz przeprowadził operację wprowadzenia do obrotu giełdowego 7-letnich obligacji korporacyjnych o wartości 1 mld PLN.