12.01.2012

Cezary Banasiński oraz Michał Gołębiowski nowymi Członkami Rady Nadzorczej PKN ORLEN

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN, zwołane na wniosek Ministerstwa Skarbu Państwa, dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej Koncernu. Akcjonariusze przychylili się do wniosków MSP i odwołali Pana Krzysztofa Kołacha z funkcji Członka Rady, a następnie powołali do Rady Nadzorczej Spółki Pana Michała Gołębiowskiego. Zmiana nastąpiła również na stanowisku Członka RN delegowanego do Rady statutowo przez Skarb Państwa – pełniącego dotychczas tę funkcję Pana Janusza Zielińskiego zastąpił Pan Cezary Andrzej Banasiński.

Akcjonariusze postanowili również o utrzymaniu dotychczasowej liczby dziewięciu Członków Rady Nadzorczej.

Pan Cezary Banasiński

 • Doktor nauk prawnych, docent na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Absolwent Wydziałów Zarządzania (1977 rok) oraz Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1980 rok).
 • Stypendysta m.in. Wydziału Prawa na Uniwersytecie w Wiedniu, Fundacji Humboldta na Uniwersytetach w Konstancji, Monachium, Wiedniu, Uniwersytetu w Tuebingen.
 • Od 1980 roku do 1982 roku asystent i starszy asystent w Katedrze Prawa i Polityki Społecznej Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Ostrołęce, od września 2004 roku, zatrudniony na stanowisku profesora, wykłady z zakresu publicznego prawa gospodarczego.
 • W latach 1997 - 2000 radca w Biurze Orzecznictwa Trybunału Konstytucjonalnego, odpowiedzialny za analizę orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.
 • W latach 1999-2001 podsekretarz stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, odpowiedzialny za harmonizację prawa polskiego z prawem UE.
 • W latach 2001-2007 Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, odpowiedzialny za stan konkurencji na rynku polskim oraz prawną ochronę konsumentów, jak i monitorowanie udzielania pomocy publicznej.
 • W latach 2002 do 2004 szef Zespołu Negocjacyjnego o członkostwo Polski w Unii Europejskiej, odpowiedzialny za obszar negocjacyjny "Polityka konkurencji".
 • W latach 2005-2006 członek Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych.
 • W latach 2006 do 2007 członek Komitetu Koordynacyjnego ds. Konglomeratów Finansowych.
 • Członek, ekspert, doradca zespołów i komisji państwowych, arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej (od 2004 roku), członek Rady Programowej Fundacji „Prawo Europejskie” (lata 2002 - 2010) i innych fundacji, stowarzyszeń i sądów.
 • Przewodniczący Rady Nadzorczej PKO BP S.A., a także innych spółek z udziałem Skarbu Państwa (lub państwowych i samorządowych osób prawnych).
 • Autor i współautor wielu publikacji; książek, artykułów, komentarzy do ustaw oraz do wyroków Trybunału Sprawiedliwości z zakresu prawa administracyjnego gospodarczego i europejskiego prawa gospodarczego.

Pan Michał Gołębiowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, stypendysta Wydziału Prawa na Universita degli Studi di Napoli Federico II.

2008-2009 ekspert w Ministerstwie Środowiska, gdzie zajmował się prawnymi aspektami systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Od 2009 r. w Ministerstwie Skarbu Państwa, aktualnie na stanowisku Naczelnika Wydziału w Departamencie Spółek Kluczowych. Jest odpowiedzialny, m. in. za nadzór nad strategicznymi spółkami sektora paliwowego i gazowego. Był zaangażowany w prace nad specustawą dedykowaną realizacji inwestycji w zakresie terminalu LNG w Świnoujściu, jak również negocjacje z Komisją Europejską w ramach ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych dla tego projektu. Posiada szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie polskich i europejskich regulacji dotyczących sektora energetycznego, jak również w zakresie funkcjonowania przedsiębiorców działających w tym obszarze.

Od marca 2010 r. wchodzi w skład Rady Nadzorczej spółki Polskie LNG S.A., inwestora w zakresie terminalu LNG w Świnoujściu, pełnił również funkcję
Z-cy Przewodniczącego Górnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.