14.11.2013

Kanadyjski TriOil już w Grupie Kapitałowej ORLEN

ORLEN Upstream International B.V., spółka zależna ORLEN Upstream z Grupy Kapitałowej ORLEN, stała się 100% właścicielem kanadyjskiej spółki TriOil.

Rozliczenie transakcji nabycia wszystkich wyemitowanych akcji zwykłych serii spółki TriOil Resources Ltd. nastąpiło 13 listopada wg czasu MST (Calgary). Dzień wcześniej  Walne Zgromadzenie TriOil, wymaganą większością głosów, zaakceptowało ofertę zakupu akcji i przejęcia spółki przez ORLEN. Transakcja została formalnie potwierdzona przez sąd prowincji Alberta (Court of Queen’s Bench) oraz ostatecznie sfinalizowana po przekazaniu należnych środków pieniężnych na rachunek agenta transferowego wskazanego wspólnie przez strony umowy i uzyskaniu certyfikatu wpisu do rejestru spółek handlowych. Wartość transakcji wyniosła blisko 183,7 mln CAD (czyli około 549,2 mln PLN). Uwzględniając zadłużenie netto wraz z kapitałem pracującym, które na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosiło 56,4 mln CAD (czyli ok. 168,6 mln PLN), łączna kwota odzwierciedlająca wartość nabytego przedsiębiorstwa wynosi około 240,1 mln CAD (czyli około 717,8 mln PLN). Wszystkie kwoty w PLN zostały przeliczone wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/CAD z dnia 13 listopada 2013 roku.

W związku z zakończeniem formalnego etapu transakcji, Koncern rozpoczyna działania związane z integracją działalności spółek segmentu upstream Grupy Kapitałowej ORLEN.