23.01.2013

Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN po IV kwartałach 2012 r.

W 2012 PKN ORLEN wypracował zarówno zysk operacyjny wg LIFO, jak i zysk netto w wysokości blisko 2,2 mld zł. Grupa ORLEN osiągnęła wysoki, porównywalny do 2011 r. łączny poziom sprzedaży przekraczający 35 mln ton, wyższy o 1% przerób ropy i wzrost przychodów ze sprzedaży o 12%. Wartość sprzedaży przekroczyła 120 mld zł co oznacza, że w 2012 r. średnio co godzinę przychody Grupy przyrastały o 14 mln zł. Otoczenie makroekonomiczne, w jakim funkcjonował PKN ORLEN w 2012 r., określało przede wszystkim umocnienie kursu złotówki do dolara i euro, bardzo zmienne, ale wyższe niż przed rokiem łączna marża rafineryjna i dyferencjał URAL/BRENT, marża petrochemiczna oraz stabilne ceny ropy. Z drugiej strony wyniki kształtowały się pod presją spadającej konsumpcji i rosnącej szarej strefy.

Koncern redukował zadłużenie, uzyskując w IV kwartale 2012 r. poziom dźwigni finansowej 22%, który pozwala na realizację znaczących projektów rozwojowych. Ogłoszona w listopadzie ubiegłego roku aktualizacja strategii do roku 2017 wyznaczyła kierunki ekspansji i ambitne cele, których realizacja przekształci PKN ORLEN w odporny na wahnięcia koniunktury koncern multienergetyczny. W ramach projektów rozwojowych w minionym roku zakończone zostały cztery odwierty poszukiwawcze w złożach niekonwencjonalnych, podjęto działania w celu pozyskania dwóch nowych koncesji należących do Exxon Mobil oraz sfinalizowano wybór generalnego wykonawcy elektrowni gazowej we Włocławku.

W 2012 roku PKN ORLEN zanotował:

  • Rekordowy poziom 120 mld zł przychodów ze sprzedaży
  • Wysoki łączny wolumen sprzedaży na poziomie 35,2 mln ton
  • EBITDA wg LIFO przed odpisami aktualizacyjnymi na poziomie 5,1 mld zł
  • Zysk operacyjny wg LIFO w wysokości prawie 2,2 mld zł (wzrost o 2,5 mld w stosunku do 2011 r.)
  • Zmniejszenie zadłużenia do poziomu 6,8 mld zł
  • Ważne zdarzenia jednorazowe w IV kwartale 2012 r.: (-)700 mln zł z tytułu odpisu aktualizacyjnego majątku trwałego, oraz (-)513 mln zł w wyniku przeszacowania zapasów

Na wyniki Koncernu w 2012 r. największy wpływ miały uwarunkowania makroekonomiczne. Nastąpił znaczący wzrost (r/r) modelowej marży rafineryjnej i dyferencjału Ural/Brent o 3,2 do 7 USD/bbl, umocnienie się w tym czasie średniego kursu PLN względem EUR i USD oraz utrzymanie stabilnego poziomu wolumenów sprzedaży - pomimo przeprowadzenia kompleksowego postoju remontowego w ORLEN Lietuva. Pod wpływem tych czynników Koncern osiągnął zysk operacyjny wg LIFO w wysokości 2,9 mld zł, który został jednak obniżony do poziomu 2,2 mld zł wskutek dokonania odpisu aktualizacyjnego majątku trwałego w wysokości 0,7 mld zł (części rafineryjnej Unipetrolu). Mimo to EBIT wg LIFO za 2012 r. jest wyższy od odnotowanego rok wcześniej o 2,5 mld zł. Raportowany zysk operacyjny jest na porównywalnym poziomie jak w 2011 r. Największy wzrost odnotował segment petrochemiczny, zarówno w wyniku większej sprzedaży jak i znaczącego wzrostu marż. Bardzo dobrym wynikiem operacyjnym, wyższym o 46% niż rok wcześniej, zakończył rok również segment detaliczny, który - mimo znaczącego spadku konsumpcji w Polsce i presji na marże w Czechach - stopniowo odbudowywał poziom marż, głównie w Polsce i na rynku niemieckim.   

Wszystkie rynki, na których operuje PKN ORLEN, odnotowały w ciągu 2012 r. obniżenie tempa wzrostu PKB oraz spadek popytu na benzyny, przy czym w Polsce spadła również konsumpcja oleju napędowego. Biorąc pod uwagę te czynniki, utrzymanie przez Koncern w 2012 r. wielkości sprzedaży ogółem na porównywalnym jak rok wcześniej poziomie jest dowodem na skuteczność strategii ukierunkowanej na aktywizację klientów i pobudzanie popytu.

– W 2012 roku wypracowaliśmy zdecydowanie lepsze wyniki operacyjne i finansowe niż rok wcześniej i to pomimo trudnego otoczenia. Dzięki temu umocniliśmy pozycję firmy, co potwierdza 1. miejsce w kategorii Oil&Gas w regionie EMEA rankingu Platts kwalifikującym 250 największych firm na świecie - powiedział Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN. - Jestem przekonany, że dzisiejsza kondycja Koncernu otwiera nam drogę do realizacji najważniejszych kierunków rozwoju nakreślonych w zaprezentowanej niedawno strategii działania do roku 2017 r. i dynamicznego rozwoju nowych segmentów działalności – dodał Prezes Krawiec

Na świetny wynik segmentu petrochemicznego złożyły się zarówno wyższe wolumeny sprzedaży, jak i znaczący wzrost marż. Zysk operacyjny segmentu wg LIFO wyniósł w minionym roku ponad 1,2 mld zł w stosunku do straty 95 mln zł odnotowanej w roku 2011. Wzrost wolumenów objął większość głównych produktów: olefiny i poliolefiny, nawozy sztuczne i PCW.

Wyższy o 2% poziom sprzedaży detalicznej i stopniowa odbudowa marż pomimo spadającej konsumpcji na większości rynków macierzystych dały podstawy do poprawy wyniku operacyjnego, który po czterech kwartałach wyniósł 647 mln zł (o 52% więcej niż w 2011 r.). Rezultat obciążyła szara strefa i spadek popytu na paliwa, a wsparła stopniowa poprawa marż w Polsce i w Niemczech.
 
Wynik segmentu rafineryjnego oczyszczony z wpływu wyceny zapasów wyniósł ponad 1 mld zł, w stosunku do straty operacyjnej (135 mln zł) zanotowanej w 2011 r. Uzyskany rezultat jest efektem wzrostu średnich marż w skali roku i korzystnych relacji kursowych PLN/USDSegment odnotował niewielki (2%) spadek sprzedaży wynikający głównie z niższej konsumpcji w Polsce i Czechach. Wynik segmentu obciążyły również odpisy aktualizujące wartość aktywów rafineryjnych Grupy Unipetrol.

Bardzo dobra sytuacja płynnościowa Koncernu na koniec 2012 r. wynika z kontynuacji działań zmniejszających zadłużenie oraz kapitał pracujący. Zadłużenie zostało zredukowane do 6,8 mld zł, co przyniosło dalsze obniżenie poziomu dźwigi finansowej do 22% w IV kwartale. Kowenant: dług netto/EBITDA wyniósł 1,58. W ramach zmniejszania poziomu zaangażowanego kapitału w ubiegłym roku zostały przeprowadzone dwie transakcje sprzedaży zapasów obowiązkowych o łącznej wartości 2,4 mld zł. Efekty działań optymalizacyjnych zostały dobrze ocenione przez agencje ratingowe Fitch i Moody’s, które podniosły perspektywę ratingu finansowego Koncernu ze stabilnej na pozytywną

– Rezultaty finansowe minionego roku wyraźnie pokazują, że ORLEN działa elastycznie i efektywnie w zmiennych warunkach rynkowych. Utrzymaliśmy dźwignię finansową poniżej deklarowanego w strategii bezpiecznego poziomu. Zrealizowane inicjatywy w zakresie obniżania poziomu kapitału pracującego pozwoliły nam łącznie uwolnić 2,8 mld zł. Wierzę, że coraz lepsze opinie agencji ratingowych i konsekwencja w osiąganiu założonych celów strategicznych pozwoli nam w nieodległej perspektywie czasowej odzyskać rating inwestycyjny – powiedział Sławomir Jędrzejczyk, Wiceprezes Zarządu PKN ORLEN ds. Finansowych.

Koncern przygotowuje się do kolejnych etapów rozwoju nowych segmentów: poszukiwań i wydobycia węglowodorów oraz energetyki, będących filarami zaktualizowanej strategii Grupy Kapitałowej. W ubiegłym roku PKN ORLEN zakończył cztery odwierty w poszukiwaniu gazu z łupków - w tym 3 pionowe i jeden horyzontalny. Trwają prace przygotowawcze do przeprowadzenia szczelinowania hydraulicznego i uruchomienia kolejnego wiercenia poziomego. ORLEN angażuje się również w poszukiwania konwencjonalnych złóż ropy naftowej i gazu. W ramach tych projektów zakończono odwiert rozpoznawczy na Niżu Polskim (Sieraków). Trwają przygotowania do uruchomienia prac na szelfie łotewskim, gdzie pierwszy odwiert rozpocznie się w tym roku.

Najbardziej zaawansowany projekt energetyczny o charakterze rozwojowym, jakim jest budowa bloku parowo-gazowego we Włocławku, w minionym roku wkroczył w kolejną fazę. W IV kwartale podpisany został kontrakt z generalnym wykonawcą, którym zostało konsorcjum General Electric International Inc. i SNC-LAVALIN POLSKA. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na koniec I kwartału bieżącego roku. Szacunkowa wartość kontraktu netto na budowę elektrowni o mocy 463 MWe wyniesie ok. 1,4 mld zł. Nowy blok będzie wytwarzał energię elektryczną w kogeneracji z produkcją ciepła na potrzeby m.in. Grupy Anwil i PKN ORLEN. Około połowa wytwarzanej we Włocławku energii będzie trafiała na rynek zewnętrzny. Przewidywany termin oddania bloku do eksploatacji to IV kwartał 2015 roku. Drugi z projektów w tym zakresie – budowa bloku gazowo-parowego w Płocku - przeszedł już etap analizy wariantowej koncepcji budowy i studium wykonalności dla wariantu mocy w przedziale 450-600 MWe. Zyskał też decyzję środowiskową. Obecnie trwają analizy ekonomiczne projektu.

PKN ORLEN został w minionym roku wysoko oceniony przez różne grona ekspertów polskich i zagranicznych. W prestiżowym Platts 250 Global Energy Company Rankings Koncern został sklasyfikowany na pierwszym miejscu kategorii EMEA Refining & Marketing. Jednocześnie Spółka uplasowała się na 83 pozycji wśród największych światowych przedsiębiorstw branży energetycznej. Firma nieprzerwanie od pięciu edycji utrzymuje też pozycję w elitarnym RESPECT Index warszawskiej GPW. Koncern został również wyróżniony nagrodą „The Best Annual Report 2011” za najlepszy raport roczny w kategorii przedsiębiorstw, a także otrzymał nagrodę specjalną za prowadzenie relacji inwestorskich przy wykorzystaniu nowoczesnych metod komunikacji internetowej w konkursie „Złota Strona Emitenta”. ORLEN po raz szósty uznany został za najcenniejszą polską markę w rankingu MARQA’12 i po raz dwunasty został wyróżniony tytułem Marki Godnej Zaufania w badaniu Reader’s Digest. Otrzymał też Godło Jakości Obsługi 2012 w kategorii stacje paliwowe i znalazł się na liście TOP 100 Najprzyjaźniejszych Firm w Polsce. W uznaniu bardzo dobrych warunków pracy otrzymał zaś certyfikat TOP Employers Polska.