05.06.2014

Trzecia edycja ShaleScience, czyli jak obudzić polskie łupki

W dniach 9-10 czerwca w Warszawie rozpocznie się III edycja międzynarodowej konferencji ShaleScience. Naukowcy oraz eksperci z Polski i świata przez dwa dni będą dyskutować o najskuteczniejszych metodach uwalniania gazu ziemnego ze skał łupkowych w polskich warunkach geologicznych. Dyskusja oparta zostanie o opublikowane po raz pierwszy wyniki prac poszukiwawczych z lat 2009-2014, a także na porównaniu właściwości polskich basenów z ich wybranymi odpowiednikami amerykańskimi.

III edycja konferencji ShaleScience pt. „Ewolucja wyobrażeń o stymulacji łupkowych skał zbiornikowych” odbędzie się tradycyjnie w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Inicjatorem i organizatorem spotkania jest ORLEN Upstream – lider poszukiwań gazu z łupków w Polsce. Partnerami konferencji są wiodące jednostki naukowe z kraju i zagranicy: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy oraz amerykański Energy and Geoscience Institute – University of Utah. Honorowy patronat nad Konferencją objęło Ministerstwo Środowiska. W wydarzeniu udział wezmą światowi eksperci w dziedzinie geologii, geofizyki i inżynierii naftowej. Motywem przewodnim tegorocznej konferencji będzie zdefiniowanie najbardziej efektywnego podejścia do projektowania i realizacji zabiegów stymulujących wydobycie ze skał łupkowych w polskich warunkach geologicznych.

– Zgodnie z obowiązującą strategią PKN ORLEN prowadzi szeroko zakrojone prace poszukiwawcze węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych w Polsce. Jesteśmy także zainteresowani poszerzaniem wiedzy na temat warunków geologicznych w naszym kraju. Konsekwentnie adaptujemy najnowsze światowe technologie, testujemy własne metody, pogłębiamy wiedzę i wymieniamy się doświadczeniami z naszymi specjalistami z Kanady. Wszystko po to, aby zwiększyć szanse na komercyjne wydobycie gazu z łupków w przyszłości przy maksymalnym wykorzystaniu potencjału wydobywczego polskich złóż niekonwencjonalnych – wyjaśnia Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Charakterystyka geologiczna polskich łupków, jak również rezultaty dotychczasowych prac badawczych i testów na złożach jednoznacznie wskazują, że średnie szacowane wydobycie gazu z otworów w przebadanych dotychczas formacjach łupkowych w Polsce może znajdować się na stosunkowo niskim poziomie. Poza warunkami geologicznymi, na opłacalność poszukiwań i wydobycia gazu z łupków w polskich warunkach silnie oddziałują również wysokie koszty poszukiwań, po części wynikające z dużej głębokości zalegania łupków (powyżej 3000 m p.p.t.) i ograniczonej bazy informacji geologicznych regionu.

– Wyniki prac poszukiwawczych prowadzonych przez operatorów od 2009 roku potwierdzają, że polskie warunki geologiczne są znacząco różne i o wiele trudniejsze od tych, które charakteryzują „łupkowe” baseny północnoamerykańskie. To oznacza, że nie ma możliwości przeniesienia wprost zza oceanu technologii stosowanych przy wydobyciu gazu z łupków do Polski. Rezygnujemy z uniwersalnych i szeroko opisywanych praktyk, by wypracować nowatorskie metody skutecznego udostępnienia złóż niekonwencjonalnych. Na bazie kolejnych doświadczeń własnych potrafimy nie tylko wskazać różnice w intensyfikacji złóż w Polsce, ale też zdefiniować, które czynniki osłabiają dotychczas osiągane wyniki – podsumowuje Wiesław Prugar, Prezes Zarządu ORLEN Upstream.

Ideą cyklu konferencji ShaleScience, zainicjowanego przez ORLEN w 2011 roku, jest wymiana wiedzy i praktycznych doświadczeń, ukierunkowana na rozwój know-how w zakresie udostępniania węglowodorów ze skał łupkowych. Podczas tegorocznej Konferencji ShaleScience zatytułowanej „Ewolucja wyobrażeń o stymulacji łupkowych skał zbiornikowych” dyskusja skoncentrowana będzie na trzech obszarach tematycznych:

1) porównaniu polskich formacji geologicznych dolnego paleozoiku z nielicznymi formacjami skalnymi o zbliżonych cechach geologicznych z Ameryki Północnej,
2) specyfice projektowania i realizacji zabiegów stymulacji wydobycia w skałach łupkowych zlokalizowanych w basenach bałtyckim, lubelskim i podlaskim,
3) wyzwaniom środowiskowym przy wykonywaniu zabiegów szczelinowania hydraulicznego, na etapie poszukiwania i rozpoznawania złóż.