14.05.2014

Grupa ORLEN sfinalizowała sprzedaż swoich spółek medycznych

Spółka ORLEN Medica wraz z Sanatorium Uzdrowiskowym „Krystynka” w Ciechocinku oraz spółka PROF- MED należąca do ANWILu, zostały sprzedane Grupie PZU. Transakcja jest elementem realizacji strategii PKN ORLEN zakładającej pełną koncentrację na działalności podstawowej i przeznaczanie uwolnionego kapitału na rozwój Koncernu w najbardziej perspektywicznych obszarach - wydobycia i energetyki.

Ostateczna decyzja o pozyskaniu strategicznego inwestora dla spółek medycznych należących do Grupy ORLEN została podjęta w konsekwencji przyjęcia Strategii Koncernu na lata 2013-2017. Zapisano w niej m.in. stopniowe uwalnianie kapitału pochodzącego ze sprzedaży aktywów nie związanych z podstawową działalnością i pełną koncentrację na obszarach perspektywicznych z punktu widzenia Grupy. W wieloetapowym procesie wybrano ostatecznie nabywcę, który zagwarantował nie tylko optymalną cenę, ale także utrzymanie poziomu świadczeń medycznych na rzecz pracowników Grupy ORLEN oraz wykorzystanie potencjału  i doświadczenia spółek w celu dalszego ich rozwoju na rynku medycznym. Umowy zawarte pomiędzy PKN ORLEN a Grupą PZU zawierają ponadto gwarancję pracy oraz utrzymanie zasad wynagradzania dla wszystkich pracowników spółek zatrudnionych na umowę o pracę przez dwuletni okres, który wynika z porozumienia społecznego jakie zostało zawarte wcześniej pomiędzy PKN ORLEN i Związkami Zawodowymi. Łączna wartość transakcji, z uwzględnieniem wypłaconej przez ORLEN Medica dywidendy, wyniosła prawie 47,8 mln zł. Proces przeglądu aktywów Koncernu jest kontynuowany i nie wyklucza się dalszych dezinwestycji, które pozwoliłyby na dalszą optymalizację struktury Grupy ORLEN.

ORLEN Medica rozpoczęła działalność na rynku usług medycznych w Płocku jako spółka z o.o. w styczniu 1998 roku po przekształceniu przychodni przyzakładowej ówczesnej Petrochemii Płock. Spółka świadczy usługi medyczne dla pracowników firm oraz osób objętych powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym poprzez utworzone przez siebie Centrum Medyczne ORLEN Medica.
Sanatorium Uzdrowiskowe „Krystynka” znajduje się w Ciechocinku, posiadającym wyjątkowe walory mikroklimatyczne. Spółka specjalizuje się w leczeniu narządu ruchu, schorzeń reumatologicznych, schorzeń geriatrycznych i laryngologicznych. W zakresie lecznictwa współpracuje z Narodowym Funduszem Zdrowia i ośrodkami dofinansowującymi pobyty osób niepełnosprawnych ze środków PFRON.
Specjalistyczna Przychodnia Przemysłowa PROF-MED na rynku opieki medycznej we Włocławku działa jako spółka z o.o. od kwietnia 1995 roku na bazie przychodni przyzakładowej firmy ANWIL. Od tego czasu z dużym powodzeniem świadczy usługi dla osób prywatnych oraz ponad 100 podmiotów gospodarczych we Włocławku.