16.10.2014

Innowacyjność, efektywność, bezpieczeństwo, ochrona środowiska - ORLEN zacieśnia współpracę z polską nauką

Realizacja wspólnych projektów badawczo-rozwojowych zmierzających do wypracowania innowacyjnych rozwiązań, wzmocnienia efektywności i bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska  to główny cel podpisanych dzisiaj przez PKN ORLEN umów ramowych z dwiema uznanymi uczelniami technicznymi: Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie i Politechniką Warszawską.

Zawarte umowy ułatwią uruchomienie kolejnych konkretnych projektów, służących rozwijaniu i wdrażaniu rozwiązań technologicznych o charakterze innowacyjnym, efektywnościowym, podnoszącym bezpieczeństwo oraz związanych z ochroną środowiska w obszarach petrochemii, rafinerii, chemii, energetyki oraz wydobycia gazu i ropy. Przewidują również możliwość prowadzenia współpracy w zakresie podnoszenia kwalifikacji absolwentów obydwu uczelni o umiejętnościach i specjalizacjach zgodnych z profilem działalności PKN ORLEN.

W PKN ORLEN już dawno zrozumieliśmy, że  konkurencyjność znaczy innowacyjność. I nie zawsze musi oznaczać spektakularne odkrycia na miarę grafenu, chociaż o tym też marzymy. Najczęściej to projekty pozwalające wprowadzać usprawnienia czy nowe rozwiązania przełamujące dotychczasowe bariery technologiczne, które niezbyt często goszczą na łamach mediów, ale przynoszą konkretne korzyści biznesowi i nauce. Głęboko wierzę, że współpraca firm z nauką dedykowana polskiemu przemysłowi zrewolucjonizuje rynek technologii w kraju i da nowy impuls do rozwoju naszej gospodarki. - powiedział  podpisując porozumienie Piotr Chełmiński, Członek Zarządu PKN ORLEN ds. Rozwoju i Energetyki.

Wspólne inicjatywy mają być realizowane w ramach funduszy z krajowych i europejskich źródeł finansowania, m.in. ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Umowy będą wykorzystywane m.in. przy projektach realizowanych na potrzeby najwyżej ocenionego przez NCBiR programu sektorowego dla chemii - Innochem.

Współpraca z liderem rynku w tak wielu dziedzinach to dla nas niezwykle istotna sprawa. Umowa z PKN ORLEN jest tym ważniejsza, że nowa perspektywa finansowa UE będzie szczególnie promowała wspólne projekty biznesu i ośrodków badawczych. Cieszy nas również fakt, iż dzięki tej umowie cenne doświadczenia zyskają m.in. nasi młodzi naukowcy, a także studenci - mówi prof. Tomasz Szmuc, Prorektor ds. Współpracy AGH.

Prowadzona od kilku lat współpraca pomiędzy PKN ORLEN a Akademią Górniczo–Hutniczą w Krakowie została po raz pierwszy oficjalnie przypieczętowana w 2011 roku, kiedy doszło do podpisania listu intencyjnego uczelni z ORLEN Upstream, spółką odpowiedzialną w Koncernie za poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego. W ramach umowy przewidziano m.in. konsultacje z kadrą AGH, wykłady prowadzone przez ekspertów ORLEN Upstream, realizację praktyk dla studentów Akademii w Spółce oraz staży zawodowych dla doktorantów i pracowników uczelni.

ORLEN Upstream współpracuje również z obiema uczelniami w ramach Programu „Blue Gas - Polski Gaz Łupkowy”, wspólnego przedsięwzięcie NCBiR oraz Agencji Rozwoju Przemysłu, którego celem jest komercjalizacja nowatorskich rozwiązań technologicznych w obszarze poszukiwań i eksploatacji gazu z łupków.

W przypadku Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku współpraca z PKN ORLEN, zarówno w obszarze naukowo-badawczym jak i dydaktycznym w formie praktyk, staży studenckich, wykładów, seminariów czy  prac dyplomowych była już realizowana w latach 70-tych ub. wieku, a od 2000 r. usankcjonowana jest stosownym porozumieniem o współpracy - podkreśla obecny na uroczystości prof. Janusz Zieliński, Prorektor Politechniki Warszawskiej ds. Filii w Płocku.

Podpisana dzisiaj deklaracja niewątpliwie zacieśni współpracę na rzecz poszczególnych jednostek Politechniki Warszawskiej i mam nadzieję, że już w ciągu kilku najbliższych lat przyniesie realne korzyści w postaci nowych technologii.- dodaje prof. Stanisław Wincenciak, Prorektor ds. Rozwoju Politechniki Warszawskiej.

Dotychczasowa współpraca PKN ORLEN z Politechniką Warszawską obejmuje m.in. długofalowy projekt edukacji chemicznej skierowany zarówno do młodzieży w wieku szkolnym jak i studentów. Jednym z przykładów konkretnych działań w tym projekcie jest  „Dzień wiedzy z ORLENem”, cykl comiesięcznych spotkań, gdzie przedstawiciele spółki przybliżają słuchaczom tematykę związaną ze specyfiką działania Koncernu oraz wskazują najlepsze praktyki rynkowe w branży chemicznej.  Od 15 lat płocka firma organizuje także konkurs o Nagrodę Prezesa na najlepszą pracę badawczo – rozwojową zrealizowaną dla ORLENU na Politechnice Warszawskiej, Filia w Płocku. Do konkurencji co roku stacją prace badawczo – rozwojowe pracowników naukowych uczelni, a studenci mogą liczyć na nagrody za najlepsze prace dydaktyczne o tematyce wpisującej się w działalność Spółki.

***

PKN ORLEN to lider branży energetyczno-paliwowej w Europie Środkowo-Wschodniej, zarządzający największą siecią stacji paliw w regionie. Jest także liderem produkcji petrochemikaliów i jednocześnie konsekwentnie rozwija segment wydobycia i wytwarzania energii elektrycznej. Sztandarowym projektem z zakresu energetyki jest budowa elektrociepłowni parowo-gazowej we Włocławku, która będzie produkowała energię i ciepło już w 2015 roku. W obszarze wydobycia, ORLEN aktywnie angażuje się w poszukiwania złóż gazu i ropy z łupków w Polsce, a poprzez swoją kanadyjska spółkę TriOil Resources Ltd., prowadzi wydobycie węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych w Kanadzie. Na inwestycje w energetykę oraz poszukiwania oraz wydobycie ropy i gazu Koncern planuje przeznaczyć do 2017 roku łącznie ponad 6 mld złotych.

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie jest uznanym w międzynarodowym środowisku naukowym uniwersytetem technicznym i największą obecnie uczelnią techniczną w Polsce. Na 16 wydziałach, w ramach 57 kierunków i ponad 200 specjalności, kształci się na AGH 37 000 studentów. Ponad 680 laboratoriów, niemal 300 umów o współpracy z firmami, czołowe miejsca w rankingach i zestawieniach patentowych oraz uznanie pracodawców sprawiają, że AGH jest postrzegana jako jedna z najbardziej innowacyjnych polskich uczelni. Do tej pory mury Akademii opuściło ponad 160 000 inżynierów.

Politechnika Warszawska jako najstarsza polska uczelnia techniczna od ponad 100 lat wykształciła ponad 125 000 inżynierów różnych specjalności, przyczyniając się w dużym stopniu do rozwoju nauk technicznych w Polsce. Obecnie w PW pracuje ponad 2500 nauczycieli akademickich, którzy na 19 wydziałach i w jednym kolegium kształcą ponad 35 000 studentów. Władze Politechniki Warszawskiej i nauczyciele akademiccy dbają o utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia i realizowanych prac badawczych. Uruchamiane są nowe kierunki studiów, tworzone nowe laboratoria, rozwijana jest współpraca z przemysłem i ośrodkami zagranicznymi.