24.01.2014

Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN

W minionym roku Grupa ORLEN konsekwentnie realizowała założenia strategiczne oraz cele operacyjne. Spółka po raz pierwszy od 2008 roku wypłaciła akcjonariuszom dywidendę ze stopą zwrotu wynoszącą 3,8 % w odniesieniu do średniej ceny akcji w 2012 r. Firma odzyskała po czterech latach ratingi inwestycyjne przyznawane przez agencje Fitch i Moody’s i dywersyfikowała źródła finansowania z sukcesem emitując obligacje detaliczne o wartości nominalnej 700 mln zł. Zgodnie z harmonogramem realizowane były projekty rozwojowe w zakresie poszukiwań i wydobycia oraz energetyki, a w efekcie przejęcia kapitałowego do Grupy ORLEN dołączyła kanadyjska firma wydobywcza TriOil. Jednocześnie o 2,2 mld zł obniżone zostało zadłużenie firmy wynosząc na koniec IV kwartału 2013 r. 4,6 mld zł. Mimo osiągnięć strategicznych, pogarszające się systematycznie marże rafineryjne i rozwój szarej strefy miały silny wpływ na wyniki finansowe Grupy ORLEN w 2013 r. Pogorszenie wyników segmentu rafineryjnego, częściowo równoważone było przez lepsze wyniki petrochemii i detalu.

W 2013 roku PKN ORLEN zanotował:

• EBITDA LIFO: 3,2 mld zł
• Przychody ze sprzedaży: 113,8 mld zł
• 5,7 mld zł wpływów z działalności operacyjnej
• Przerób ropy naftowej wyższy o 1% w porównaniu do roku 2012
• Łączny wolumen sprzedaży na poziomie prawie 36 mln t
• Wysoki wynik detalu i petrochemii: odpowiednio 1,3 mld zł i 2,0 mld zł

- W minionym roku mierzyliśmy się z bardzo trudnymi warunkami dla branży rafineryjnej, by kolejny raz udowodnić, że dzięki dobrej sytuacji płynnościowej oraz zrównoważonej strategii rozwoju jesteśmy w stanie sprawnie funkcjonować w niekorzystnym otoczeniu i osiągać stabilne wyniki – powiedział Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN. – Rok 2013 był dla Koncernu przełomowy. Poprzez zakup kanadyjskiej spółki wydobywczej TriOil, PKN ORLEN stał się firmą globalną, rozwijającą nowe obszary działalności - energetykę i wydobycie - które w długiej perspektywie pozwolą jeszcze bardziej uodpornić się na wahania koniunktury w branży rafineryjnej – dodał Prezes Krawiec.

Analizując rezultaty w czwartym kwartale 2013 r., największy wzrost wyniku w porównaniu do ostatniego kwartału roku poprzedniego osiągnął segment detaliczny wypracowując 324 mln zł zysku EBITDA LIFO. Rezultat wsparła poprawa marż na paliwach w Polsce, Czechach i na Litwie oraz wzrost wolumenów sprzedaży, na wszystkich rynkach z wyjątkiem Niemiec, gdzie odnotowano spadek o 5%. W tym czasie Koncern umocnił też swoją pozycję i udziały w rynku polskim, czeskim i litewskim. Kontynuowany był również dynamiczny rozwój oferty pozapaliwowej Koncernu – tylko w ostatnim kwartale roku w sieci pojawiły się 83 nowe punkty gastronomiczne Stop Cafe i Stop Cafe Bistro. Łączna ich liczba wynosi obecnie 1047.

Bardzo dobry wynik w wysokości 420 mln zł wypracował segment petrochemiczny, choć był on nieco niższy niż w IV kw. 2012 r., głównie za sprawą niższych marż na produktach petrochemicznych. Rezultat wspierało osłabienie średniego kursu PLN względem EUR, jak również wzrost sprzedaży nawozów sztucznych, PTA i PCW. Efekt został jednak osłabiony niższym wolumenem sprzedaży olefin i poliolefin, wynikającym z postojów remontowych.

Wynik segmentu rafineryjnego pozostawał pod silną presją czynników makroekonomicznych. Rafineria zmagała się pod koniec ubiegłego roku z najniższym od 2002 r. poziomem marży rafineryjnej i dyferencjału Ural/Brent, których ujemny wpływ na wynik segmentu wyniósł aż 552 mln zł. W efekcie obszar wypracował zysk EBITDA wg LIFO wysokości 51 mln zł. Sukcesem operacyjnym obszaru w tym czasie był wzrost wolumenów sprzedaży w Polsce i poprawa uzysku paliw w rafineriach w Płocku i Możejkach, jednak zostały one zniwelowane przez niższą sprzedaż na rynkach ORLEN Lietuva i w Czechach.

Działania zmierzające do ograniczenia kapitału pracującego i redukcji zadłużenia podejmowane przez PKN ORLEN zapewniły bardzo dobrą sytuację płynnościową Koncernu. W minionym roku Spółka przeprowadziła transakcję sprzedaży zapasów obowiązkowych w wysokości 1 mld zł. W konsekwencji, na koniec 2013 r., zadłużenie spadło o (-) 2,2 mld zł (r/r) do 4,6 mld zł, w porównaniu z końcem 2012 roku. Jednocześnie w IV kwartale 2013 roku dźwignia finansowa osiągnęła bezpieczny poziom 16,9%, a kowenant (dług netto/EBITDA) wyniósł 1,83.

Plany i założenia inwestycyjne PKN ORLEN zostały docenione zarówno przez Fitch Ratings, jak i Moody’s Investors, które podniosły ocenę kredytową PKN ORLEN odpowiednio do BBB- i Baa3. Tym samym, po ponad 4 latach Spółka odzyskała rating na poziomie inwestycyjnym od obu wiodących, światowych agencji ratingowych.

– Dokładnie rok temu zapowiadaliśmy, że naszym priorytetem na 2013 będzie odzyskanie ratingu inwestycyjnego. Wysoka ocena naszych aktywności przez Fitch Ratings oraz Moody’s Investors potwierdza, że konsekwencja w realizacji ambitnie wytyczonych celów przynosi rezultaty - powiedział Sławomir Jędrzejczyk, Wiceprezes Zarządu PKN ORLEN ds. Finansowych. – Ciągła troska o bezpieczeństwo finansowe to jeden z najważniejszych czynników pozwalających na realizację planów inwestycyjnych w tak zmiennym otoczeniu makroekonomicznym – dodał Sławomir Jędrzejczyk.

Zgodnie z przyjętą strategią, PKN ORLEN inwestował w rozwój segmentu wydobycia ropy i gazu ze źródeł niekonwencjonalnych i konwencjonalnych. Dotychczas Koncern zakończył już łącznie 9 odwiertów, w tym 7 pionowych i 2 poziome oraz przeprowadził 2 szczelinowania odcinków poziomych. Zebrane dane zostały poddane wnikliwej analizie i posłużą do zaprojektowania kolejnych prac poszukiwawczych. W minionym roku Spółka wykonała również dwa odwierty konwencjonalne, w tym jeden w ramach koncesji na szelfie łotewskim. Przeprowadzone analizy tego ostatniego nie wykazały oczekiwanych rezultatów i w związku z tym Koncern podjął decyzję o wstrzymaniu prac w tym rejonie. Jednocześnie w 2013 r., poprzez akwizycję 100% udziałów w kanadyjskiej spółce TriOil Resources Ltd., PKN ORLEN zyskał dostęp do produkujących złóż ropy i gazu, a także do unikalnego know-how w zakresie wydobycia węglowodorów ze źródeł niekonwencjonalnych. Doświadczenie TriOil zostanie wykorzystane w ramach poszukiwań gazu i ropy w Polsce i ułatwi budowę pozycji PKN ORLEN jako koncernu o zróżnicowanym profilu działalności.

W segmencie energetycznym wszystkie projekty realizowane były zgodnie z założonymi harmonogramami. Koncern rozpoczął budowę bloku parowo-gazowego z kogeneracją, o mocy 463 MWe we Włocławku. Trwa etap prac fundamentowych. W pierwszym kwartale 2014 roku planowane są dostawy kluczowych komponentów tj. turbiny, kotła, generatora oraz transformatorów. Przedmiotem prac analitycznych jest obecnie koncepcja podobnej inwestycji w Płocku. Decyzja co do budowy bloku CCGT o mocy 450-600 MWe w Płocku planowana jest na połowę roku 2014.

Podsumowując rok 2013 należy zwrócić uwagę, że PKN ORLEN stale cieszy się zaufaniem wśród niezależnych ekspertów finansowych i branżowych. Koncern znalazł się na pierwszym miejscu rankingu najlepiej zarządzanych firm sektora naftowego w Europie Środkowo-Wschodniej brytyjskiego magazynu Euromoney oraz, już po raz ósmy z rzędu, został liderem rankingu TOP 500 największych firm Europy Środkowo-Wschodniej Coface. W zestawieniu największych przedsiębiorstw branży energetycznej na świecie przygotowanym przez ekspertów Platts, PKN ORLEN uplasował się na wysokiej, 79 pozycji. Po raz szósty wszedł w skład RESPECT Index skupiającego spółki odpowiedzialne społecznie, notowane na GPW. Koncern został również wyróżniony przez IR Magazine za najlepsze relacje inwestorskie w Polsce, a raport roczny za rok 2012 zdobył prestiżową nagrodę The Best of The Best przyznawaną przez Instytut Rachunkowości i Podatków. Marka ORLEN, w rankingu dziennika Rzeczpospolita, została uznana za najbardziej wartościową w Polsce z wyceną na poziomie 3,9 mld zł. Dodatkowo, po raz kolejny, Spółka została nagrodzona certyfikatem Top Employers Polska 2013 dla najlepszych polskich pracodawców.