02.02.2016

ORLEN uruchamia prace na nowych aktywach w Polsce

PKN ORLEN kontynuuje poszukiwania złóż węglowodorów w Polsce, poszerzając ich zakres o nabyte w 2015 roku aktywa węglowodorowe. Trwają przygotowania do akwizycji danych sejsmicznych 3D na koncesji Lublin, rozpoczęto także wiercenie otworu poszukiwawczego Bajerze-1K, zlokalizowanego na koncesji Unisław-Gronowo w województwie kujawsko-pomorskim, wchodzącej w skład wspólnego, dla 4 koncesji, obszaru „Edge”.

Prace wiertnicze w gminie Kijewo Królewskie rozpoczęły się 1 lutego br. Odwiert Bajerze-1K zlokalizowany jest na terenie koncesji Unisław-Gronowo (nr 51/2008/p) znajdującej się w obrębie powiatu chełmińskiego (województwo kujawsko-pomorskie). Planowana całkowita długość otworu (TMD), wraz z odcinkiem kierunkowym o długości około 1350 m, to 4077 m. 

Decyzja o lokalizacji odwiertu została podjęta na podstawie analizy danych otworowych z wcześniej odwierconych otworów oraz wykonanych zdjęć 2D i 3D, które zostały skompletowane na drodze wieloetapowego reprocessingu archiwalnych danych sejsmicznych. W obszarze koncesji Chojnice-Wilcze, położonej w pobliżu koncesji na której zaplanowano w tym roku wiercenie, odkryto w 2013 r. złoże Tuchola, którego rezerwy 2P szacowane są na 272 mln Nm3 g​azu ziemnego*. Analiza laboratoryjna próbek rdzenia, uzyskanych z perspektywicznych warstw skalnych, pozwoli na podjęcie decyzji o ewentualnych dalszych pracach w ramach badanego obszaru. PKN ORLEN kontynuuje także poszukiwania złóż węglowodorów na Lubelszczyźnie. Do końca kwietnia, na terenie części powiatów lubelskiego, łęczyńskiego, świdnickiego i krasnostawskiego (obszary w większości w obrębie koncesji Lublin nr 27/2007/p), planowane jest wykonanie badań sejsmicznych 3D, obejmujących obszar około 450 km2. Zdjęcie sejsmiczne zostanie wykonane łącznie na terenie 14 gmin. Na podstawie otrzymanych i przetworzonych danych zostanie podjęta decyzja o kontynuacji poszukiwań w tym rejonie.

W 2016 roku PKN ORLEN planuje kontynuację prac poszukiwawczych, rozpoznawczych i wydobywczych, prowadzonych obecnie w Polsce na obszarze 29 koncesji**, położonych w obrębie 8 województw. Od początku roku trwa integracja nabytych, w ostatnim czasie, aktywów z dotychczasowym portfelem projektów ORLEN Upstream. Sytuacja na globalnym rynku oil&gas wpływa na działalność segmentu upstream w Koncernie, który w odpowiedzi na niskie ceny ropy naftowej systematycznie dywersyfikuje i optymalizuje portfolio projektów poszukiwawczo-wydobywczych.

*w przeliczeniu na gaz handlowy, wg raportu RPS Energy za 2015 rok 

**udział Koncernu wynosi: w 14 koncesjach 100%; w 1 koncesji 51%, oraz w 14 koncesjach 49%​​