29.01.2016

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PKN ORLEN

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN dokonało dziś zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Z Rady Nadzorczej na wniosek Ministerstwa Skarbu Państwa odwołanych zostało pięciu jej Członków. Walne Zgromadzenie powołało pięciu nowych Członków w tym czterech z rekomendacji MSP i jednego z rekomendacji Akcjonariusza - Nationale-Nederlanden OFE. Liczebność składu Rady wolą zgromadzenia została ustalona na 9 osób. 

Ze składu Rady odwołani zostali: Adam Ambrozik, Cezary Banasiński, Grzegorz Borowiec, Cezary Możeński oraz Leszek Pawłowicz.

Do Rady Nadzorczej zostali powołani: Mateusz Henryk Bochacik, Adrian Dworzyński, Agnieszka Krzętowska, Remigiusz Nowakowski oraz Arkadiusz Siwko.

Pan Mateusz Henryk Bochacik: adwokat, prowadzi własną kancelarię adwokacką w Krakowie specjalizującą się w prawie cywilnym, gospodarczym i administracyjnym. W toku swojej praktyki reprezentował podmioty zarówno publiczne jak i prywatne m.in. spółki prawa handlowego, samorządy terytorialne oraz dziennikarzy. Łącznie sprawował zastępstwo procesowego w kilkudziesięciu sprawach przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz Sądem Najwyższym. Pełnił także funkcje asystenta ministra-koordynatora służb specjalnych i posła na Sejm RP Zbigniewa Wassermanna oraz dyrektora jego biura poselskiego (lata 2007-2010). W latach 2010-2013 był asystentem posła do Parlamentu Europejskiego Pawła Kowala

Pan Adrian Dworzyński: zgłoszony przez akcjonariusza Nationale-Nederlanden OFE. Radca prawny o ponad 15-letnim doświadczeniu w kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorstw (w szczególności prawo spółek handlowych, cywilne, konkurencji i konsumentów, telekomunikacyjne i nowych technologii oraz administracyjne) Posiada 10-letnie doświadczenie w kierowaniu departamentami prawnymi, m.in. największych polskich firm (TOP 30), a także doświadczenie w relacjach i sporach z regulatorami oraz w legislacji (współautor projektów ustaw). Jest liderem kompleksowych projektów dostosowujących do zmian w prawie (komunikacja z klientami, sieć sprzedaży i IT) Posiada doskonałą znajomość prawa potwierdzoną najlepszymi wynikami na studiach (TOP 5) i aplikacji radcowskiej (2. wynik z 500 kandydatów na egzaminie wstępnym) Przez 10 lat członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, w tym Wicedziekan Rady. W latach 2006–2007 był dyrektorem biura prawa i ustroju w Kancelarii Prezydenta RP. Obecnie zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorców w Kancelarii Radcy Prawnego.

Pani Agnieszka Krzętowska: Doktor ekonomii, wykładowca akademicki. Pracownik naukowo-dydaktyczny Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej. Wykładowca w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Przez wiele lat kierowała Zakładem Ekonomii i Prawa w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku. Zawodowo zajmuje się zagadnieniami sytuacji finansowej przedsiębiorstw, demografią i statystyką. Takiej problematyki dotyczą także jej liczne publikacje.

Pan Remigiusz Nowakowski: Prezes Zarządu Tauron Polska Energia S.A. Jest  absolwentem wydziału zarządzania i informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu o specjalności „zarządzanie przedsiębiorstwem” oraz wydziału prawa i administracji uniwersytetu wrocławskiego, o specjalności „prawo handlowe”. Doktorant w katedrze strategii i metod zarządzania na wydziale zarządzania, informatyki i finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.  W latach 2002 - 2006 prezes oraz współwłaściciel firmy konsultingowej Inercon obsługującej m.in. procesy fuzji i przejęć przedsiębiorstw z sektora energetyki i utilities w Polsce. W latach 2006 - 2008 członek zarządu i wiceprezes, dyrektor pionu rozwoju Tauron Polska Energia oraz prezes EnergiaPro Koncern Energetyczny. Zaangażowany w realizację kluczowych projektów restrukturyzacji polskiego sektora elektroenergetycznego, tj. konsolidacji spółek energetycznych tworzących grupę Tauron oraz realizacji procesu unbundlingu i utworzenia operatorów OSD w grupie Tauron. W latach 2008 -2012 odpowiedzialny za rozwój nowych inwestycji, w budowę elektrociepłowni Fortum w Polsce, w szczególności poprzez zarządzanie procesem rozwoju inwestycji CHP, uzyskanie pozwoleń administracyjnych, uzyskanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, sieci gazowej, wybór dostawców głównych urządzeń technologicznych elektrociepłowni. W latach 2012 - 2015 kierował funkcją biznesową optymalizacji produkcji i zarządzania paliwami w dywizji Heat Fortum w Polsce, odpowiedzialny w szczególności za tworzenie i implementację strategii zaopatrzenia w paliwa Fortum w Polsce, koordynację procesu zakupu paliw, planowania i optymalizacji produkcji energii elektrycznej i ciepła w elektrociepłowniach, tworzenie analiz rynku energii i prognozowanie trendów rynkowych. Menedżer posiadający bogate doświadczenie w obszarze tworzenia i realizacji strategii rozwoju w sektorach energii elektrycznej i ciepła w Europie Środkowej i Północnej, w tym w szczególności zarządzania strategicznego w zakresie inwestycji i gospodarki paliwowej przedsiębiorstw energetycznych, a także przygotowania i rozwoju projektów inwestycyjnych, projektowania i implementacji modeli partnerstwa publiczno-prywatnego.

Pan Arkadiusz Siwko: Prezes Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył kurs Maklera Papierów Wartościowych w Warszawie pod patronatem Uniwersytetu Oksfordzkiego, a także kurs Doradcy Inwestycyjnego. Ponadto odbył w Waszyngtonie szkolenie w zakresie Zarządzania Kryzysowego w Strukturach Państwa pod patronatem Departamentu Stanu USA. W latach 1989–1991 związany był z Polską Akademią Nauk jako pracownik naukowy Wydziału Nauk Prawnych. Następnie został Dyrektorem Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych, sprawując w latach 1991–1992 nadzór nad biurami administracyjnymi, koncesji, spraw prawnych i zagranicznych MSW oraz Strażą Pożarną. W 1992 r. został doradcą Ministra – Szefa Centralnego Urzędu Planowania w zakresie strategii rozwoju. W roku 2005 został doradcą Ministra Transportu i Budownictwa w zakresie transportu i rozwoju. W latach 2006–2008 był Prezesem Zarządu Operatora Logistycznego Paliw Płynnych, lidera rynku składowania paliw, w tym zapasów obowiązkowych i rezerw państwowych, a następnie w okresie od 2008 do 2013 r. Dyrektorem Generalnym Krajowego Biura Doradztwa Finansowego „Projekt”. Od 2013 r. piastował stanowisko Prezesa Zarządu Instytutu Studiów Strategicznych Grosvenor House. 9 grudnia 2015 r. pan Arkadiusz Siwko został powołany przez Radę Nadzorczą na stanowisko Prezesa Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. 

Obecnie w skład Rady Nadzorczej wchodzą następujące osoby Angelina Sarota, Artur Gabor, Radosław Kwaśnicki, Mateusz Henryk Bochacik, Adrian Dworzyński, Agnieszka Krzętowska, Remigiusz Nowakowski oraz Arkadiusz Siwko.

Pełna treść podjętych uchwał przyjętych podczas dzisiejszego posiedzenia Akcjonariuszy jest dostępna na stronie internetowej www.orlen.pl w zakładce – relacje inwestorskie.