17.03.2017

Konkurs „Bezpieczny Wykonawca Zewnętrzny” I edycja

Bezpieczeństwo stanowi jeden z priorytetów ORLENU. Zapewnienie jego najwyższego poziomu i promowanie bezpiecznych postaw jest jednym z głównych celów działań podejmowanych przez właściwe służby oraz samych pracowników. Dlatego PKN ORLEN wyszedł do zewnętrznych wykonawców pracujących na terenie i na rzecz Koncernu z propozycją wzięcia udziału w konkursie „Bezpieczny Wykonawca”.

Celem konkursu jest upowszechnianie i promowanie dobrych praktyk BHP, jak też wsparcie i wyróżnienie wykonawców pracujących bezpiecznie. Oferta dotyczy firm, które realizowały swoje zlecenia bez zdarzeń będących wypadkami przy pracy. Niezbędna fachowa wiedza wykonawców, ich umiejętności oraz kompetencje, stanowić będą doskonałą rekomendację i szansę na lepsze kontrakty dla rzetelnych i odpowiedzialnych firm. 

Przedmiotem konkursu są działania w zakresie bezpieczeństwa podejmowane przez wykonawców w trakcie realizacji projektów inwestycyjnych oraz remontowych na terenie Koncernu, które zostały przez nich przedstawione w zgłoszeniu do konkursu.

Nasze bezpieczeństwo zależy przede wszystkim od nas samych, ale bezpieczne zachowania i praktyki kontraktorów realizujących zlecenia na rzecz PKN ORLEN również mają wpływ na nasze bezpieczne warunki pracy. Wyróżnienia przyznane przez Koncern są potwierdzeniem najwyższych standardów w zarządzaniu bezpieczeństwem, stosowanych przez wykonawców.

Do udziału w I edycji zostali zaproszeni m.in. wykonawcy, którzy nie zanotowali żadnych wypadków w czasie prac na terenie Grupy ORLEN. 

Oceniane były przede wszystkim rozwiązania systemowe dotyczące zarządzania BHP, osiągnięcia w zakresie poprawy warunków pracy, funkcjonowanie służb wykonawcy odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, standardy nadzoru w realizacji prac szczególnie niebezpiecznych na terenie Grupy ORLEN oraz dodatkowe działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Ponadto oceniono firmy wg. „Systemu ocen bhp wykonawcy” stosowanego w spółce. 

Ankiety konkursowe złożyło pięć firm – Petrotel, Kaefer, Kostro, Tomex i Spec-Kop. W procesie oceny ankiet wyłonione zostały dwie firmy, które osiągnęły najwyższą liczbę punktów. Zgodnie z regulaminem w tych dwóch firmach (Kaefer i Kostro) został przeprowadzony audyt w celu weryfikacji informacji podanych w ankiecie konkursowej. Audyty potwierdziły zgodność ze stanem faktycznym informacji zawartych w ankietach.

24 stycznia br. na spotkaniu Komisji konkursowej została jednogłośnie podjęta decyzja o przyznaniu dwóch równorzędnych pierwszych miejsc dla firm Kaefer i Kostro. W komisji konkursowej zasiadali przedstawiciele Obszarów: Zakupów, Produkcji, Utrzymania Ruchu oraz BHP i Zakładowej Straży Pożarnej.

Zwycięzcy konkursu zostali nagrodzeni tytułem „Bezpieczny Wykonawca” i uprawnieni są do posługiwania się nim przez okres dwóch lat, również w relacjach ze swoimi potencjalnymi klientami.