31.08.2017

Fundusz Grantowy dla Płocka otrzyma unijne dofinansowanie na projekty społeczne dla dzieci

Ponad milion złotych przeznaczy Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka w partnerstwie z Gminą Miasto Płock na streetworking związany z pracą pedagogiczną i społeczną na rzecz dzieci. Pieniądze umożliwią także stworzenie lepszych warunków w świetlicach środowiskowych dla najmłodszych płocczan oraz specjalistyczne zajęcia rodzinne. Realizacja będzie możliwa dzięki dotacji przyznanej z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Partnerem projektu jest Gmina Miasto Płock.

W ramach projektu, który będzie realizowany po otrzymaniu środków, od stycznia 2018 roku i potrwa 24 miesiące, zostaną stworzone dwie placówki wsparcia dziennego dla najmłodszych. Jedna z nich prowadzona będzie w formie pedagogiki podwórkowej czyli streetworkingu, który w Płocku powstał w 2013 roku z inicjatywy Fundacji. Warto przypomnieć, że dzięki realizowanemu w Płocku projektowi streetworkingu, powstało „Stowarzyszenie Wędka”, które zostało założone przez streetworkerów wyszkolonych w Funduszu Grantowym. Pedagodzy z „Wędki” kontynuują współpracę z Fundacją i misję streetworkingu. Dotychczas Fundusz Grantowy dla Płocka wdrożył do pracy z dziećmi ośmiu streetworkerów, określanych także jako pedagodzy ulicy.

Druga placówka wsparcia dziennego powstanie dzięki współpracy Fundacji Fundusz Grantowy będącej liderem projektu z parterem, którym jest Gmina Miasto Płock oraz realizatorem działań - Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Będzie ona zlokalizowana w siedzibie dawnego Gimnazjum nr 5 przy ul. Królowej Jadwigi w Płocku.

Realizacja projektu umożliwi też stworzenie lepszych warunków w świetlicach środowiskowych dla dzieci oraz przeprowadzenie bezpłatnych zajęć i warsztatów rozwijających ich kluczowe kompetencje społeczne. Specjalistycznym wsparciem w zakresie doradztwa objęte zostaną również rodziny, w tym przede wszystkim opiekunowie dzieci przeżywający kryzysy i trudności wychowawcze. Realizacja projektu będzie istotną pomocą w działaniach na rzecz wspierania lokalnej społeczności w procesie wychowywania dzieci i młodzieży prowadzonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku, gminne placówki wsparcia dziennego oraz Fundację Fundusz Grantowy dla Płocka.

Umowa na realizację projektu została podpisana przez Fundację Fundusz Grantowy dla Płocka z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie. Przedsięwzięcie będzie współfinansowane w ramach Poddziałania 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Projekt został stworzony pod nazwą „Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie Miasta Płocka” i zostanie sfinansowany w ponad 988 tys. zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz dotacji celowej z budżetu państwa. Pozostała kwota w wysokości niemal 75 tys. zł to środki przekazane przez lidera projektu, czyli Fundację Fundusz Grantowy dla Płocka oraz partnera projektu, którym jest Gmina Miasto Płock.

Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka" jest unikatowym przykładem partnerstwa publiczno - prywatnego w skali Europy środkowo-wschodniej. Płocki model współpracy stworzony przed 15 laty został już wielokrotnie przedstawiany przez niezależnych ekspertów, jako dobra polska praktyka na świecie m.in. we Francji, USA a nawet w Chinach. Udział w tak wyjątkowej inicjatywie z pewnością umożliwia partnerom nie tylko wspieranie, ale także planowanie i monitorowanie rozwoju bardzo istotnych projektów z zakresu społecznej odpowiedzialności w biznesie.

Współpraca założycieli Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” którymi są PKN ORLEN, Basell Orlen Polyolefins oraz Gmina Miasto Płock, a także cykliczne dotacje Fundacji Levis, to zdaniem ekspertów aktywne uczestnictwo partnerów w projektach służących poprawie życia lokalnej społeczności. Miejmy nadzieję, że działania Fundacji przyniosą kolejne pozytywne rezultaty na rzecz dzieci i młodzieży.​