24.01.2017

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN

Akcjonariusze Spółki uchwalili dziś nowe zasady wynagrodzenia Zarządu Spółki i Członków Rady Nadzorczej.

Większością głosów Walne Zgromadzenie zaakceptowało projekty uchwał zgłoszone przez Ministerstwo Energii zawierające zapisy dotyczące wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, oparte na zapisach ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

Decyzją akcjonariuszy struktura wynagrodzenia Członków Zarządu będzie miała część stałą określaną miesięcznie oraz zmienną, uzupełniającą za rok obrotowy działalności Spółki. Część stała stanowiąca wynagrodzenie miesięczne podstawowe nie może przekraczać wartości 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS.

Wynagrodzenie zmienne uzależnione będzie od realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 100% wynagrodzenia stałego. Naliczanie części zmiennej dla Członka Zarządu odbywać się będzie w skali rocznej i warunkowane będzie zatwierdzeniem sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania finansowego oraz uzyskaniem absolutorium za poprzedni rok obrotowy. Do celów zarządczych zaliczane są między innymi: wzrost zysku operacyjnego i zysku operacyjnego przed amortyzacją, zwiększenie nakładów inwestycyjnych na rozwój, wzmocnienie efektywności kosztowej, utrzymanie optymalnego poziomu zadłużenia czy zwiększenie zwrotu z inwestycji dla akcjonariuszy. 

Akcjonariusze ustalili również zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale poprzedniego roku obrotowego, ogłoszonego przez GUS oraz mnożnika 2,2 w przypadku Przewodniczącego Rady, a mnożnika 2 dla Członków Rady.